güvenilmez

listen to the pronunciation of güvenilmez
التركية - الإنجليزية
unreliable

You mustn't swallow unreliable information that's on the Web. - İnternet ağındaki güvenilmez bilgilere inanmamalısın.

I think Tom is unreliable. - Sanırım Tom güvenilmez.

slippery
precarious
untrusty
unsound
unfaithful
unreliable, dubious, slippery, shifty, insecure
suspicious
treacherous

The Southern Ocean is considered the world's most treacherous ocean. - Antarktika Okyanusu dünyanın en güvenilmez okyanusu olarak düşünülür.

shifty
uncertain
elusive
elusory
unsteady
untrustworthy

Tom is quite untrustworthy. - Tom oldukça güvenilmez.

Frankly speaking, he is untrustworthy. - Açıkça konuşmak gerekirse, o güvenilmez biri.

unstable
irresponsible

That seems irresponsible to me. - O benim için güvenilmez görünüyor.

insecure
discredited
beyond belief
whacky
faithless
doubtful
dubious
unsafe
wonky
shady
jaundiced
shaky
foxy
untrustable
untrustful
undependable

I heard that you're undependable. - Senin güvenilmez olduğunu duydum.

Tom told me that he thought Mary was undependable. - Tom bana Mary'nin güvenilmez olduğunu düşündüğünü söyledi.

fly-by-night
flybynight
false
hollowhearted
güven
confidence

Have confidence. You can do it. - Güvenin var. Onu yapabilirsin.

Don't lose confidence, Mike. - Güvenini kaybetme, Mike.

güven
safety

You should pay more attention to your own safety. - Kendi güvenliğine daha fazla dikkat etmelisin.

Tom is concerned about Mary's safety. - Tom Mary'nin güvenliği hakkında endişeli.

güven
trust

Although I trusted the map, it was mistaken. - Haritaya güvenmeme rağmen,o hatalıydı.

You can trust John. He will never let you down. - John'a güvenebilirsin. O seni asla hayal kırıklığına uğratmayacak.

güven
faith

He will not steal my money; I have faith in him. - O, benim paramı çalmaz, ona güvenim var.

You should have more faith in yourself. - Kendine daha çok güvenin olmalı.

güven
reliance
güvenilmez satıcı
huckster
güvenilmez tip
rotter
güven
{i} credit

Tom obviously deserves credit. - Tom açıkçası güveni hak ediyor.

Tom deserves a bit of credit. - Tom biraz güveni hak ediyor.

güven
credence

Her tears gave more credence to the story. - Onun gözyaşları hikayeye daha güven verdi.

güven
trust in

Tom has absolute trust in Mary. - Tom'un Mary'ye mutlak güveni var.

We have no trust in him. - Bizim ona güvenimiz yok.

güven
rely on

You shouldn't rely on other people's help. - Diğer insanların yardımına güvenmemelisiniz.

I know you can rely on him for transportation. - Ulaşım için ona güvenebileceğinizi biliyorum.

güven
{f} trusting

Trusting yourself is the key to success. - Kendine güvenmek başarının anahtarıdır.

Tom says I'm too trusting. - Tom çok güvenen olduğumu söylüyor.

güven
{f} trusted

Would you like to become a trusted user? - Güvenilir bir kullanıcı olmak istiyor musunuz?

Tom didn't trust Mary as much as she trusted him. - Onun Tom'a güvendiği kadar çok Tom Mary'ye güvenmiyor.

güven
trust, confidence, reliance, faith, credit; security, safety
güven
{i} belief
güven
trustworthiness
güven
count on

May I count on you to get me the job? - Bana işi vermeniz için size güvenebilir miyim?

You can count on him. - Ona güvenebilirsiniz.

güven
(Askeri) credit guaranty
güven
reliability

I can assure you of his reliability. - Onun güvenirliği konusunda sizi temin ederim.

In other words, reliability is impossible unless there is a natural warmth. - Diğer bir deyişle, doğal bir sıcaklık olmadığı sürece, güvenilirlik mümkün değildir.

güven
dependence
güven
lean on

Don't lean on your friends for help. - Yardım için arkadaşlarınıza güvenmeyin.

güven
reckon on

He's a reliable man, you can reckon on him. - O güvenilir bir adam, ona güvenebilirsin.

güven
rely upon

He is a man you can rely upon. - O, güvenebileceğin bir adamdır.

You can rely upon his being punctual. - Onun dakik olmasına güvenebilirsin.

güven
bank on
güven
{f} mistrust

It is more ignominious to mistrust our friends than to be deceived by them. - Arkadaşlarımıza güvenmemek onlar tarafından aldatılmaktan daha aşağılayıcıdır.

The old woman looked at me with surliness and mistrust. - Yaşlı kadın bana somurtkanlık ve güvensizlikle baktı.

Güven
(isim) Trust, confidence, reliance
güven
dependance
güven
{i} positiveness
güven
affiance
güven
assurance

I've been given assurances. - Bana güvenceler verildi.

I always hear assurances about economic recovery, but I still haven't seen it. - Ben her zaman ekonomik iyileşme hakkında güvence duyuyorum, ama ben hâlâ onu görmedim.

güven
sureness
güven
trust, reliance, confidence
güven
feeling of being safe or secure
güven
anchorage
güven
repose
güven
courage

I looked upon his courage and trusted him. - Onun cesaretini takdir ettim ve ona güveniyorum.

His courage impressed me enough for me to trust him. - Onun cesareti ona güvenmem için beni yeterince etkiledi.

varlıka güvenilmez
(Atasözü) Being wealthy does not mean that one can spend money with abandon; even the greatest of fortunes can be frittered away in time
güvenilmez
المفضلات