gök

listen to the pronunciation of gök
التركية - الإنجليزية
sky

Seen from the sky, the island was very beautiful. - Gökyüzünden görüldüğünde,ada çok güzeldi.

The whole sky lit up and there was an explosion. - Bütün gökyüzü aydınlandı ve bir patlama vardı.

celestial

Astronomers use Latin for naming celestial objects. - Astronomlar gök cisimlerini adlandırmada Latince kullanır.

To give names to celestial objects, astronomers use Latin. - Astronomlar gök nesnelere isim vermek için Latince kullanır.

sky, heavens, firmament; celestial; blue, azure
blue, sky-blue, azure; aquamarine
the blue

The bluebird carries the sky on his back. - Mavi kuş gökyüzünü sırtında taşır.

A white cloud is floating in the blue summer sky. - Beyaz bir bulut mavi yaz gökyüzünde yüzüyordu.

firmament

May the firmament not fall upon him. - Gökkubbe onun üzerine düşmesin.

heaven

Thousands of stars shone in the heavens. - Gökyüzünde binlerce yıldız parlıyor.

Many stars shine in the heavens. - Birçok yıldız gökyüzünde parlıyor.

prov. unripe, green (fruit)
heavens

Many stars shine in the heavens. - Birçok yıldız gökyüzünde parlıyor.

Do not fear the heavens and the earth, but be afraid of hearing a person from Wenzhou speak in their local tongue. - Göklerden ve yerden korkmayın fakat Wenzhou'lu bir kişinin kendi dilini konuştuğunu duymaktan korkun.

gok
zion
olympus
gök gürültülü fırtına
thunderstorm

Thunderstorms are both scary and exciting. - Gök gürültülü fırtınalar hem korkutucu hem de heyecan vericidirler.

Do you like thunderstorms? - Gök gürültülü fırtınaları sever misin?

gök gürültüsü
thunder

Thunder has been explained scientifically, and people no longer believe it is a sign that the gods are angry with them, so thunder, too, is a little less frightening. - Gök gürültüsü bilimsel olarak açıklanmıştır, ve insanlar onun tanrıların insanlara kızgın olduğunun bir işareti olduğuna artık inanmıyorlar, bu yüzden gök gürültüsü de biraz daha az korkutucudur.

There was thunder and lightning last night. - Dün gece gök gürültüsü ve şimşek vardı.

gök mavisi
cerulean
gök bilimci
astronomer
gök gürlemek
Thunder
gök tanrısı
sky god
gök yakut da denilen süs taşı
also called ornamental stone ruby sky
gök ardıç
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: karatavukgiller,ardıçkuşugiller) [syn.: gök ardıç, kaya kuşu] blue rock thrush
gök atlası
star atlas
gök aydınlığı
airglow
gök birimi
astronomical unit
gök cisimleri
(Hukuk) celestial bodies
gök delinmek
to rain cats and dogs
gök doğan
hen harrier
gök ekvatoru
celestial equator
gök fizikçisi
astrophysicist
gök fiziği
astrophysics
gök gözlü
1. blue-eyed. 2. malevolent, injurious
gök günlüğü
ephemeris
gök gürlemek
to thunder
gök gürlemesi
thunder, thunderclap
gök gürlemesi
thunderclap
gök gürültülü
thunderous
gök gürültülü sağanak
thunderstorm
gök gürültülü sağnak yağış
thundery showers
gök gürültülü şimşekli ve yağmurlu fırtına
rain accompanied by thunder
gök gürültülü şimşekli ve yağmurlu fırtına
thundershower
gök gürültüsü
clap of thunder
gök gürültüsü gibi
stentorian
gök haritası
uranography
gök haritası
celestial map
gök kandil
slang very drunk, dead drunk
gök kubbe
welkin
gök kubbe
the blue vault
gök kubbe
canopy of heaven
gök kubbe
the vault of heaven
gök kubbe
firmament
gök kubbe
vault of heaven
gök kubbe altında
under the open sky
gök kuzgun
roller
gök lâboratuarı
Skylab
gök mavisi
sky blue
gök mavisi
azure
gök mavisi
azure blue
gök mavisi
sky blue, azure
gök mekaniği
celestial mechanics
gök taşları
(Hukuk) meteorites
gök teleskopu
astronomical telescope
gök yemiş
unripe fruit, green fruit
gök yuvarlağı
celestial globe
gök öğleni
celestial meridian
gök ırakgörürü
astronomical telescope
gökler
skies

Humans have looked to the skies to find their way since ancient times. - İnsanlar eski zamanlardan beri kendi yolunu bulmak için göklere baktı.

Everybody praised her to the skies. - Herkes onu göklere çıkardı.

gök cismi
celestial body

Tom doesn't know what a star is and what a celestial body is. - Tom, bir yıldızın ne olduğunu ve bir gök cisminin ne olduğunu bilmiyor.

gök gürültüsü
clap
gök kubbe
celestial sphere
gök kubbe
sphere
gece gök ışığı
(Astronomi) night sky light
gök kubbe
{i} canopy
mavi gök
azure
التركية - التركية
Gökyüzünün, denizin rengi, mavi veya yeşile çalan mavi
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, asuman, feza
Henüz olgunlaşmamış meyve için kullanılan sözcük
Bu renkte olan
Olgunlaşmamış: "Uzun süren bir kışın karları, soğukları altından fışkıran gök ekinler..."- A. Kabaklı
Yeryüzü üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk, sema
Yeryüzü üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk, sema: "Süngülerini, çelikten birer parmak gibi, göğe kaldırmışlar."- R. E. Ünaydın
Olgunlaşmamış
(Osmanlı Dönemi) ÇERH
(Osmanlı Dönemi) semâ
gök tanrı
(Din) Tengri, Eski Türkçede "gök" veya "gök tanrısı" anlamlarına gelip, Eski Türklerin ve Moğolların inancı Tengricilik'de Gök Tanrı'sı, ya da Gök'ün yüce ruhudur
gök tanrısı
(Din) Tengri, Eski Türkçede "gök" veya "gök tanrısı" anlamlarına gelip, Eski Türklerin ve Moğolların inancı Tengricilik'de Gök Tanrı'sı, ya da Gök'ün yüce ruhudur
gök ada
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
gök adası
bakınız: gök ada
gök atlası
Yıldızların gök küresi üzerindeki yerlerini gösteren harita
gök bilimci
Gök bilimiyle uğraşan bilgin, astronom
gök bilimi
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
gök bilimsel
Gök bilimle ilgili, astronomik
gök cismi
Gök yüzünde bulunan Güneş, Ay, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, nebülözler gibi bütün cisimlere verilen ortak ad
gök ekseni
İki ucu sonsuza uzatılmış, olarak düşünülen yer ekseni, günlük harekette yıldızların çevresindeki eksen
gök evi
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, planetaryum
gök eşleği
Gök eksenine yer merkezinde dik olan düzlemin gök küresiyle ara kesiti
gök fiziği
Yıldızların ışığını inceleyen, fizik yapılarını araştıran bilim kolu, astrofizik
gök gözlü
Gözleri mavi ile açık yeşil arası olan
gök gürlemesi
Şimşek çaktıktan veya yıldırım düştükten önce veya sonra havada duyulan gürültü
gök gürültüsü
Gök gürlemesi
gök kubbe
Kubbeye benzemesi bakımından gök
gök kumu
Gök taşlarında görülen küresel tanecikler
gök kutbu
Gök ekseninin gök küresini deldiği iki noktadan her biri
gök kuşağı
Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gök yüzünde oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki görüntü, alkım, ebe kuşağı, ebem kuşağı, eleğimsağma, hacılar kuşağı, yağmur kuşağı, alâimisema
gök küresi
İç yüzü gökyüzü olarak kabul edilen, yarı çapı sonsuza uzanmış yer merkezli küre
gök kır
Gri, kurşunî ve bu renkteki at donu
gök taşı
Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yer yüzüne ulaşan katı cisim, meteor taşı, meteroit
gök tırmalayıcı
Gökdelen
gök yakut
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
Gök gürlemesi
(Osmanlı Dönemi) KABBE
Gök gürültüsü
(Osmanlı Dönemi) HEZEC
Gök gürültüsü
(Osmanlı Dönemi) KASÎF
Gök gürültüsü
(Osmanlı Dönemi) CELCELE
Gök gürültüsü
(Osmanlı Dönemi) RA'D
Gök gürültüsü
(Osmanlı Dönemi) HEZÎM
Gök gürültüsü
etin
Gökler
eflak
Gökler
(Osmanlı Dönemi) ARAİS
Gökler
semavat
küresel gök bilimi
Gök küresindeki cisimlerin yerlerinden söz eden bilim
gök
المفضلات