flushing

listen to the pronunciation of flushing
الإنجليزية - التركية
(Tıp) kanlanması
(Bilgisayar) boşaltılıyor
kızarma
fışkırma
(Tıp) cilt kızarması
flush
{f} yüzü kızarmak
flush
sifon

Tom Mary'ye tuvalette sifonu çekmeyi unutmamasını hatırlattı. - Tom reminded Mary not to forget to flush the toilet.

Tuvaletin sifonunu çekmeyi unutma. - Don't forget to flush the toilet.

flushing box
tuvalet su deposu
flushing chamber
(İnşaat) yıkıma odası
flushing cistern
hela rezervuarı
flushing cistern
yıkama sepeti
flushing connection
yıkama bağlantısı
flushing gate
yıkama kapağı
flushing number
(Askeri) taşkınlık sayısı
flushing rate
(Askeri) taşkınlık oranı
flushing rate
(Denizbilim) yenilenme oranı
flushing sluice
yıkama yolu
flushing system
temizlik sistemi
flushing trough
otomatik rezervuar
flushing valve
hava firar valfi
flush
{f} (yüzü) kızarmak; (yanaklarını)
flush
{s} paralı
flush
{f} yüzü kızartmak
flush
{i} renk
flush
çıkıntısız
flush
su ile temizlemek
flush
{s} ağzına kadar dolu
flush
aşırı cömertlik
flush
aynı düzeyde
flush
hızla akmak
flush
sifonu çekmek
flush
kızartı
flush
{s} bol
flush
hızla su akıtmak
flush
mebzul
flush
dopdolu
flush
floş poker
flush
durulamak
flush
ısınma
flush
birden akmak
flush
kızartmak
flush
yüzde kızartı
flush
bereketli
flush
bol su ile temizlemek
flush
ateş hasta
flush
coşma
flush
varlıklı
flush
yanaştırmak
flush
galeyan
flush
akıtmak
flush
kızarmak (yüzü)
flush
akkor haline gelmek
flush
çalkalamak
flush
boşaltmak
flush
aynı boyda olarak
flush
bir hizada
flush
düzgün bir biçimde
flush
basınçlı su ile temizlemek
flush
yüz kızarması
flush
yüze kan hücumu
flush
basınçlı su ile temizleme
flush
{s} cömert

Tom bugün para ödendiğinden beri aşırı cömert. - Tom is flush with money since he got paid today.

flush
{f} çalkala
flush
çok paralı
flush
parası bol
flush
fışkırtmak
flush
fışkırma
flush
fışkırtma
flush
yüzü kızarma
flush
{s} ankastre
air flushing
hava yıkama
flush
sifonu
flush
temizle

Tom tuvaleti temizlemeyi unuttu. - Tom forgot to flush the toilet.

Bazı tuvaletler her zaman temizlendiği için çok su israf ediyorlar. - Some toilets waste a lot of water every time they are flushed.

back flushing
(Nükleer Bilimler) geri yıkama
flush
heyecanlanmak
flush
su fışkırması
flush
gömme
flush
floş
flush
ateş

Ateşin var mı? Kızarmış görünüyorsun. - Do you have a fever? You look flushed.

flush
temizlemek
flush
uçmak
flush
heyecanlandırmak
flush
yıkamak
flush
taşkınlık
flush
düz

Tuvaletin sifonu düzgün çalışmıyor. - The toilet doesn't flush properly.

flush
hararet
flush
kızarma
flush
kanatlanıp uçmak
flush
{i} floş (poker)
flush
tamamen/aynı hizada
flush
{f} boşlukları doldurup sıvamak
flush
kızarma/basınçlı su/akış
flush
{f} coşturmak
flush
ürkütüp kaçırmak birden ürkütüp kaçırılan kuşlar
flush
(Tıp) Yüz ve boynun kızarması
flush
{s} k.dili. üzerinde bol para olan
flush
flush uç/yıka/kızar/ak
flush
ürkmüş kuş gibi uçmak
flush
parasıdüzgün bir biçimde
flush
{s} düz, aynı hizada olan
flush
(buffer etc.) temizlemek
flush
{i} ateş [tıp.]
flush
varlıklı/aynı hizada
flush
coşkunluk
flush
{i} kırmızılık
flush
düzlemek
flush
heyecan
flush
fışkırmak
flush
fışkı
flush
yaslamak
flush
{f} (av kuşunu) ürkütüp uçurmak
flush
temizle,v.çalkala: adj.aynı düzeyde
flush
{f} kaçırmak (kuş)
الإنجليزية - الإنجليزية
Northern section, Queens, New York, New York, U.S. Located at the head of Flushing Bay in the East River, it was settled in 1645 by English nonconformists and became a centre for Quakers (see Society of Friends). In the late 18th and early 19th centuries, it flourished as a township and then a village until it was absorbed by Queens in 1898. Flushing Meadow-Corona Park was the site of the 1939-40 and 1964-65 New York world's fairs (the Hall of Science remains as an exhibition centre), and in 1946-49 it was the temporary headquarters for the UN. Flushing is the scene of the U.S. Open tennis championships and home to Shea Stadium
In phenology, the obvious growth (stem elongation, bud burst and leaf expansion) of leafy shoots The sudden occurrence of this
{i} rinsing, washing; blushing, reddening
present participle of flush
The flowing of dielectric through the gap to remove debris caused by EDMing Flushing can be pressure or suction through the electrode or workpiece, or sprayed into the gap from the side Ram cycling is done for the purpose of flushing
Flushing is a means of entirely replacing the fluid in a given system For instance, when a technician flushes a cooling system, all the old coolant is removed and completely replaced with new
A heavy, coarse cloth manufactured from shoddy; commonly in the &?; A surface formed of floating threads
Flushing is redness in the face, neck or chest caused by a substance, physical stimulus or environment It is a dilatation of the small blood vessels in the skin
A measure of how often, usually measured in years, water is replaced in a reservoir, bay or other system, based upon flow rates into and out of the system, (see residence time)
The dog forcing the bird to leave the ground and take flight
The dog forcing the bird to leave the ground, taking flight
This is a subjective feeling that some patients describe when they talk about heat sensation in their head area Many times this is being confused with blushing which is redness of the face Flushing is not an indication for sympathectomy since its a mere subjective feeling without any physical manifestation G
The terms given to a process which gives rise to a sudden rush of water out of a tank or pond Many farmers "flush" their tanks or ponds by removing a pipe or board It is carried out in order to remove solids particles which have settled on the bottom near to the outlet Well designed tanks and raceways should need flushing very rarely There is little to be gained from flushing a tank if there is no build up of solids visible, however it can be useful for occasionally cleaning out any settled waste or bacterial floc building up in the outlet pipes / channels
flushing box
water container which serves to flush waste down a toilet
flushing tank
tank from which the water can be drained (i.e. toilet tank)
flushing the cooling system
(Otomotiv) A procedure to clean the cooling system in routine maintenance. By circulating water it, you can help remove rust and dirt from your cooling system. Backflushing means circulating the water from the engine to the radiator (reversing the normal direction of flow) in order to clean the system more efficiently
flush
To cleanse by flooding with generous quantities of a fluid

Flush the injury with plenty of water.

flush
Short for flush left and right; a body of text aligned with both its left and right margins
flush
To clear a buffer of its contents
flush
Particularly, to cleanse a toilet by introducing lots of water
flush
Particularly, such a cleansing of a toilet
flush
To be cleansed by being flooded with generous quantities of water
flush
To take suddenly to flight, especially from cover

A covey of quail flushed from the undergrowth.

flush
A cleansing with plenty of fluid
flush
{n} a violent flow, impulse, cards of a suit
flush
{a} fresh, full of vigor, abounding, level
flush
{v} to come in haste, redden, heat, elate, rife
flush
having an abundant supply of money or possessions of value; "an affluent banker"; "a speculator flush with cash"; "not merely rich but loaded"; "moneyed aristocrats"; "wealthy corporations"
flush
make level or straight; "level the ground"
flush
flow freely; "The garbage flushed down the river"
flush
This command attempts to cause lots of paging by creating many large segments and touching the pages It is used for performance benchmarks and system debugging
flush
If one object or surface is flush with another, they are at the same height or distance from something else, so that they form a single smooth surface. Make sure the tile is flush with the surrounding tiles. = level
flush
Aligned vertically on the left or right side of a page (flush left or flush right)
flush
A suffusion of the face with blood, as from fear, shame, modesty, or intensity of feeling of any kind; a blush; a glow
flush
To become suddenly suffused, as the cheeks; to turn red; to blush
flush
Young tea leaf shoots The term also refers to the various harvests - "first flush" is the early spring plucking and "second flush" is harvested in late spring and early summer A "second flush" has a stronger flavor than the first flush
flush
Not extending beyond the surface of the door or mounting panel
flush
Any 5 cards in one hand that are all the same suit
flush
If you flush people or animals out of a place where they are hiding, you find or capture them by forcing them to come out of that place. They flushed them out of their hiding places The Guyana Defence Force is engaged in flushing out illegal Brazilian miners operating in the country
flush
A fixture that is close to the ceiling or wall and does not have rods or arms leading to the sockets (Also see: Pan)
flush
To start up suddenly; to take wing as a bird
flush
Unbroken or even in surface; on a level with the adjacent surface; forming a continuous surface; as, a flush panel; a flush joint
flush
of a surface exactly even with an adjoining one, forming the same plane; "a door flush with the wall"; "the bottom of the window is flush with the floor"
flush
animation, etc
flush
rinse, clean, or empty with a liquid; "flush the wound with antibiotics"; "purge the old gas tank"
flush
To excite; to animate; to stir
flush
{f} blush, redden; rinse with water; empty the toilet of water and waste material; release a flow; excite, animate; cause to fly up suddenly (birds); make even or level; empty a portion of the memory (Computers)
flush
Flush refers to the four separate plucking seasons throughout the year, each known for it's distinctive flavor
flush
in the same plane; "set it flush with the top of the table
flush
a poker hand with all 5 cards in the same suit
flush
polish and make shiny; "buff the wooden floors"; "buff my shoes"
flush
A hand in which all five cards share the same suit When comparing two flushes, the hand with the highest card not in common is better So AK873 of hearts is a better flush than AK872 of diamonds Not much better
flush
1) To open a cold-water tap to clear out all the water which may have been sitting for a long time in the pipes In new homes, to flush a system means to send large volumes of water gushing through the unused pipes to remove loose particles of solder and flux 2) To force large amounts of water or other liquid to clean out piping or tubing, storage or process tanks
flush
sudden brief sensation of heat (associated with menopause and some mental disorders)
flush
To cause to be full; to flood; to overflow; to overwhelm with water; as, to flush the meadows; to flood for the purpose of cleaning; as, to flush a sewer
flush
To cause by flow; to draw water from, or pour it over or through a pond, meadow, sewer, etc
flush
A sudden flood or rush of feeling; a thrill of excitement
flush
The flush of something is an intense feeling of excitement or pleasure that you have when you are experiencing it and for a short time afterwards. the first flush of young love. in the flush of victory
flush
Affluent; abounding; well furnished or suppled; hence, liberal; prodigal
flush
turn red, as if in embarrassment or shame; "The girl blushed when a young man whistled as she walked by"
flush
A hand consisting of all cards with the same suit
flush
a sudden rapid flow (as of water); "he heard the flush of a toilet"; "there was a little gush of blood"; "she attacked him with an outpouring of words"
flush
Full of vigor; fresh; glowing; bright
flush
To cause the blood to rush into (the face); to put to the blush, or to cause to glow with excitement
flush
If you flush dirt or a harmful substance out of a place, you get rid of it by using a large amount of liquid. That won't flush out all the sewage, but it should unclog some stinking drains
flush
Consisting of cards of one suit
flush
{i} redness, blush; flood, sudden flow of water; new growth; new increase; hand of playing cards; freshness, vigor, energy; hot flash
flush
To flow and spread suddenly; to rush; as, blood flushes into the face
flush
the freshly-picked tea leaves, typically comprising the bud and first two leaves of the growing tea shoot
flush
A method of administration of theraputant chemicals to fish in a tank or pond The normal flow rate to the pond is maintained during the treatment, and the chemicals administered at the inlet to the pond To be effective, flush treatments require that the chemical is added at a consistent rate for a period of 30 minutes to 2 hours If a shorter period is chosen, the efficiency of the treatment will be reduced as the fish will not be in contact with the chemical for long enough Flush treatments use more chemical than bath treatments, and are only used if it is impossible for the water to be turned off, or the system to be treated is so small that the additional amount of chemical used is not significant ( e g such as the use of fungicides on eggs) see also treatment method
flush
Cleanse a muscle by increasing the blood supply to it, removing toxins left in muscle by exertion
flush
cause to flow or flood with or as if with water; "flush the meadows"
flush
Some counties use the term "washdown" for using a fire company to remove spilled fuel or other substances from roadways Due to environmental regulations, many departments use absorbent material such as Sorb-All™ (informally called "kitty litter" because of the resemblance) to pick up spilled fuel instead of flushing it into sewers or storm culverts Another brand name of absorbent substance used by fire departments is Speedy Dry™
flush
So as to be level or even
flush
A sudden flowing; a rush which fills or overflows, as of water for cleansing purposes
flush
Having the surface or face even or level with the adjacent surface
flush
If you flush something down the toilet, you get rid of it by putting it into the toilet bowl and flushing the toilet. He was found trying to flush banknotes down the toilet
flush
(A), in cards, means a whole hand of one suit, as a "flush of clubs," a "flush of hearts," etc (See below )
flush
the swift release of a store of affective force; "they got a great bang out of it"; "what a boot!"; "he got a quick rush from injecting heroin"; "he does it for kicks"
flush
wealthy or well off
flush
To operate a placer mine, where the continuous supply of water is insufficient, by holding back the water, and releasing it periodically in a flood
flush
A flock of birds suddenly started up or flushed
flush
layout and type term
flush
If you flush, your face goes red because you are hot or ill, or because you are feeling a strong emotion such as embarrassment or anger. Do you sweat a lot or flush a lot? He turned away embarrassed, his face flushing red. Flush is also a noun. There was a slight flush on his cheeks. + flushed flushed Her face was flushed with anger
flush
To cause to start, as a hunter a bird
flush
When someone flushes a toilet after using it, they fill the toilet bowl with water in order to clean it, usually by pressing a handle or pulling a chain. You can also say that a toilet flushes. She flushed the toilet and went back in the bedroom. the sound of the toilet flushing. Flush is also a noun. He heard the flush of a toilet
flush
{s} flushed, ruddy; full, overflowing; well-supplied, abundant; level, even; having all the playing cards of one suit
flush
(1) To open a cold-water tap to clear out all the water which may have been sitting for a long time in the pipes In new homes, to flush a system means to send large volumes of water gushing through the unused pipes to remove loose particles of solder and flux (2) To force large amounts of water through liquid to clean out piping or tubing, storage or process tanks
flush
To make suddenly or temporarily red or rosy, as if suffused with blood
flush
To empty a buffer, sending its contents to the next stage in processing
flush
  In upland bird hunting, the dog locates the bird while quartering and drives it into the air  
flush
If you flush a part of your body, you clean it or make it healthier by using a large amount of liquid to get rid of dirt or harmful substances. Flush the eye with clean cold water for at least 15 minutes = cleanse Flush out means the same as flush. an `alternative' therapy that gently flushes out the colon to remove toxins
flush
To fill underground spaces, especially in coal mines, with material carried by water, which, after drainage, constitutes a compact mass
flush
smooth, even, aligned; not sticking out
flush
To become suffused with reddish color due to embarrassment, excitement, overheating, or other systemic disturbance
flush
a sudden reddening of the skin, especially of the face and trunk
flush
Aligned or even with
flush
a rosy color (especially in the cheeks) taken as a sign of good health
flush
as, a flush of joy
flush
To snow red; to shine suddenly; to glow
flush
A hand of cards of the same suit
flush
Any tinge of red color like that produced on the cheeks by a sudden rush of blood; as, the flush on the side of a peach; the flush on the clouds at sunset
flush
to cleanse by means of a rush of water
flush
I)To open a cold-water tap to clear out all the water which may have been sitting for a long time in the pipes In new homes, to flush a system means to send large volumes of water gushing through the unused pipes to remove loose particles of solder and flux 2) To force large amounts of water through liquid to clean out piping or tubing storage or process tanks
flush
To cause to take flight from concealment
flush
Adjacent surfaces even, or in the same plane (with reference to two structural pieces)
flush
in the same plane; "set it flush with the top of the table"
flush
squarely or solidly; "hit him flush in the face"
flush
sudden reddening of the face (as from embarrassment or guilt or shame or modesty)
flush
To take suddenly to flight, esp. from cover
flush
irrigate with water from a sluice; "sluice the earth"
flush
Aligned with something, usually one side of a page
flush
a poker hand with all 5 cards in the same suit cause to flow or flood with or as if with water; "flush the meadows"
flush
the period of greatest prosperity or productivity
flush
When all five cards in your hand have a common suit, you have a flush The flush with the highest card not in common is better, so AK873 of spades is a better flush than AK872 of diamonds A flush ranks between a straight and a full house
flushing

  الواصلة

  Flush·ing

  التركية النطق

  flʌşîng

  النطق

  /ˈfləsʜəɴɢ/ /ˈflʌʃɪŋ/

  علم أصول الكلمات

  [ 'fl&sh ] (verb.) 13th century. Middle English flusshen.

  كلمة اليوم

  laodicean
المفضلات