external data

listen to the pronunciation of external data
الإنجليزية - التركية
(Bilgisayar) dış veri
external data file
dış veri dosyası
external data transfer
dış veri aktarımı
specify external data source
(Bilgisayar) dış veri kaynağı belirt
signals external data
(Askeri) muhabere harici veri
الإنجليزية - الإنجليزية
Data from outside the enterprise
Category: Productivity
Data originating from a non-operational source, or outside the central pro-cessing complex, such as magazines, newspa-pers, and financial companies
The data described in a program as external data items and external file connectors
Data not collected by the organization, such as data available from a reference book, a government source or a proprietary database
external data

  الواصلة

  ex·ter·nal da·ta

  التركية النطق

  îkstırnıl deytı

  النطق

  /əkˈstərnəl ˈdātə/ /ɪkˈstɜrnəl ˈdeɪtə/

  كلمة اليوم

  crestfallen
المفضلات