exiting

listen to the pronunciation of exiting
الإنجليزية - التركية
varılan
(Bilgisayar) çıkılıyor
(Bilgisayar) çıkıyor
mevcut
heyecan verici
exit
{f} çıkmak
exit
çıkış

Çıkıştaki akış hızı, çıkış kapakçığının etrafındaki basınç farkıyla orantılıdır. - The exit flowrate is proportional to the pressure difference around the exit valve.

Acil çıkış yolları, kamu güvenliği için tıkanıklıklardan uzak tutulmalıdır. - Emergency exits must be kept free of blockages for public safety.

exit
ölmek
exit
çıkış yeri
exit
çıkak
exit
(Gıda) acil çıkış kapısı
exit
(Tıp) ekşit
exit
(Bilgisayar) terk etmek
exit
(Tıp) egzoftalmiye ait
exit
{f} çık

Binadaki herkes aynı anda çıkışa yöneldi. - Everybody in the building headed for the exits at the same time.

Acil çıkış kapısı nerede? - Where is the emergency exit?

exit
çıkıp gitmek
exit
çıkma
exit
{f} cık
exit
gitmek
exit
sahneden çıkmak
exit
ölüm
exit
mahreç
exit
(Askeri) ÇIKIŞ: Bir yordama en son icra edilen ve genellikle yordamdan programın başka bir bölümüne veya bir kontrol yordamıyla giden bir komut. 2. ÇIKIŞ YERİ: Özellikle dağlık arazide, boğaz ve geçitlerin düzlüğe çıkan ağızlardan herhangi biri. 3. ÇIKIŞ: Bu gibi yerlerden düzlüğe çıkış. 4. ÖLÜM: "age of exit". Ölüm anındaki yaş
exit
tiyatro çıkar
exit
sahneden çıkma
exit
(Tıp) Bakınız: exitus
exit
f çıkmak
exit
çıkış çıkış
الإنجليزية - الإنجليزية
Present participle of exit
The action of the verb to exit
Common misspelling of exciting
exit
A way out

He was looking for the exit and got lost.

exit
To leave
exit
A passage or gate from inside someplace to the outside, outgang

She stood at the exit of the house looking back and waving at those inside.

exit
To go out
exit
a way or passage out
exit
{n} a going away or off, passage, departure, death
Exit
sortie
exit
(1) the way an entrepreneur gets his/her money out of the venture; (2) the vehicle for selling the enterprise; (3) what venture capitalists look for when funding new ventures--their way to realize the dollar profits from the investment
exit
1) The process of leaving the stage 2) Point in the script at which an actor leaves the stage
exit
the act of going out
exit
{i} passage that leads out, point of exit
exit
Use the Exit command on the File menu to close all documents and leave Word entirely
exit
The exchange or sale of a sizeable amount of company ownership (stock, etc ) for cash, debts or the equity of another company Also known as Liquidity Event
exit
To end the use of a program, as in "to exit the text editor"
exit
move out of or depart from; "leave the room"; "the fugitive has left the country"
exit
Any departure; the act of quitting the stage of action or of life; death; as, to make one's exit
exit
A passage or gate from inside someplace to the outside
exit
He (or she ) goes out, or retires from view; as, exit Macbeth
exit
A point at which you can leave a road Usually this applies to access controlled roads See entry
exit
A passage, channel or means of egress from any building, storey or floor area to the street or other open space of safety
exit
an opening that permits escape or release; "he blocked the way out"; "the canyon had only one issue"
exit
If you refer to someone's exit, you are referring to the way that they left a situation or activity, or the fact that they left it. after England's exit from the European Championship They suggested that she make a dignified exit in the interest of the party. = departure
exit
Accessed from option 7 in Activity Options Menu Exit GENIE++ without saving
exit
{f} leave, go out
exit
euphemistic expressions for death; "thousands mourned his passing"
exit
The exit of an investor from a shareholding by selling the stake, e g by floating a company on the Neuer Markt
exit
The exit is the door through which you can leave a public building. He picked up the case and walked towards the exit There's a fire exit by the downstairs ladies room
exit
a search option or command that enables you to go out of a database or system
exit
To exit from the command line back into the shell
exit
Used in conjunction with loop, function and subroutine identifiers will cause execution to prematurely leave that operation Forms: Exit For, Exit Sub, Exit Function Execution will move to the next executable line after the For Loop, subroutine call, or function call
exit
the act of going out an opening that permits escape or release; "he blocked the way out"; "the canyon had only one issue" lose the lead move out of or depart from; "leave the room"; "the fugitive has left the country
exit
The departure of a player from the stage, when he has performed his part
exit
To execute an instruction within a portion of a computer program in order to terminate the execution of that portion
exit
If you exit a computer program or system, you stop running it. I can open other applications without having to exit WordPerfect. Exit is also a noun. Press Exit to return to your document. a British organization which aims to change the law against helping seriously ill people to die if they wish to. The organization gives advice to such people and their families. The Hemlock Society is a similar organization in the US
exit
pass from physical life and lose all all bodily attributes and functions necessary to sustain life; "She died from cancer"; "They children perished in the fire"; "The patient went peacefully"
exit
A way of departure; passage out of a place; egress; way out
exit
lose the lead move out of or depart from; "leave the room"; "the fugitive has left the country
exit
The action of leaving
exit
a reserved word used in exit statements, which transfer control out of loops 3 6, A 1
exit
The means by which a private equity firm realizes a return on its investment For venture capitalists, this typically comes when a portfolio company goes public, or when it merges with, or is acquired by, another company
exit
If you exit from a room or building, you leave it. She exits into the tropical storm As I exited the final display, I entered a hexagonal room She walked into the front door of a store and exited from the rear
exit
In PD diagrams, this symbol is used to exit a control routine (see also Continue)
exit
means that part of a means of egress, including doorways, that leads from the floor area it serves to a separate building, an open public thoroughfare or an exterior open space protected from fire exposure from the building and having access to an open public thoroughfare (Ontario Fire Code 1996)
exit
Designated gate(s) for leaving the site or facility
exit
If you refer to someone's exit, you are referring to the way that they left a room or building, or the fact that they left it. I made a hasty exit and managed to open the gate. = departure
exit
the act of going out an opening that permits escape or release; "he blocked the way out"; "the canyon had only one issue"
exit
lose the lead
exit
A transfer of control to an exit point, bypassing normal flow of control
exit
To exit PageBuilder's File Manager, click the "Exit" icon Below the action icons are tabs that allow you to view just particular files in your directory The "Pages" tab displays only web pages (or HTML files) The "Images" tab displays only image files (or gif and jpg/ jpeg files) The "Other" tab displays all files that are not pages or images The "All" tab displays all of the files in your directory
exit
exit current shell
exit
  A command used to indicate the direction air attack wants the tanker pilot to fly after a given Maneuver
exit
An exit on a motorway or highway is a place where traffic can leave it. Take the A422 exit at Old Stratford
exit
When a firm stops selling an industry's product (p 306)
exit
(Latin, he goes out) A theatrical term placed at the point when an actor is to leave the stage We also say of an actor, Exit So-and-so - that is, So-and-so leaves the stage at this point of the drama He made his exit He left, or died: as, "He made his exit of this life in peace with all the world " Except in the drama, we say, "made or makes his exit " (See above ) "All the world's stage, And all the men and women merely players; They have their exits and their entrances " Shakespeare: As You Like It, ii 7 Exodus The Exodus of Israel The departure of the Israelites from Egypt under the guidance of Moses We now speak of the Exodus of Ireland - i e the departure of the Irish in large numbers for America; the Exodus of the Acadians - i e the expulsion of these colonists from Nova Scotia in the reign of George II ; etc (Greek, ex odos, a journey out )
exiting

  التركية النطق

  egzîtîng

  النطق

  /ˈegzətəɴɢ/ /ˈɛɡzɪtɪŋ/

  فيديوهات

  ... And that's the exiting part of why and one of the reasons why ...

  كلمة اليوم

  capitulate
المفضلات