degree

listen to the pronunciation of degree
الإنجليزية - التركية
derece

Bugün ısı 30 santigrat dereceye kadar yükseldi. - Today, the temperature rose as high as 30 degrees Celsius.

Şimdi sıcaklık sıfırın altında on derece. - It is ten degrees below zero now.

{i} rütbe

Onun büyük babası yüksek rütbeli bir askerdi. - His grandfather was a soldier of high degree.

{i} aşama
{i} diploma

Mary diplomasını haziranda alacak. - Mary will get her degree in June.

Diplomanı nerede aldın? - Where did you get your degree?

gittikçe
{i} ünvan
{i} lisans

Matematikte yüksek lisans derecem var. - I have a master's degree in mathematics.

Tom yüksek lisansını üç yıl önce aldı. - Tom got his master's degree three years ago.

sıcaklıkölçer
düzey
öğrenim derecesi
kademe
{i} sıralı notalar
{i} karşılaştırmalı üstünlük derecesi [dilb.]
{i} derece, basamak, aşama, rütbe, mertebe
comparative degree mukayese derecesi
degree of latitudeparalel derecesi degree of longitude meridyen derecesi
üstünlük dere
{i} fiz., (Geometri) derece
{i} evre
by degrees yavaş yavaş
derece derece
(Tıp) degre
denli
kadar

Ben, bir dereceye kadar sizinle aynı fikirdeyim. - I agree with you to a degree.

Ona bir dereceye kadar güvenilebilir. - She can be trusted to some degree.

ayar
kerte
termometre

Termometre 15 derecede durdu. - The thermometer stood at 15 degrees.

Termometre sıfırın altında üç derece olarak okuyor. - The thermometer reads three degrees below zero.

mertebe

Tom'un bir kanun mertebesi var. - Tom has a law degree.

karşılaştırmalı üstünlük derecesi
degree centigrade
santigrat derece
degree angler
(Otomotiv) engler derecesi
degree awarded
(Eğitim) alınan derece
degree fee
(Eğitim) derece harcı
degree kelvin
kelvin derece
degree of
(Gıda) yaşlık derecesi
degree of accuracy
hassaslık derecesi
degree of accuracy
(Jeoloji,Teknik) doğruluk derecesi
degree of accuracy
duyarlılık basamağı
degree of acidity
asitlik derecesi
degree of cohesion
kohezyon derecesi
degree of curvature
eğrilik derecesi
degree of difficulty
zorluk derecesi
degree of distortion
(Bilgisayar) bozunum derecesi
degree of drainage
drenaj derecesi
degree of fatigue
yorulma derecesi
degree of freedom
(Bilgisayar) erkinlik derecesi
degree of freedom
(Gıda) özgürlük derecesi
degree of guilty
(Kanun) hatanın ağırlığı
degree of heat
ısı derecesi
degree of influence
etki derecesi
degree of liability
(Kanun) mesuliyetin vüsati
degree of matching
(Bilgisayar) uyum derecesi
degree of pacing
sıkılık derecesi
degree of pacing
yoğunluk derecesi
degree of precision
hassaslık derecesi
degree of precision
duyarlılık basamağı
degree of purity
saflık derecesi
degree of safety
güvenlik derecesi
degree of stress
(Dilbilim) vurgu derecesi
degree of superheat
(Gıda) kızgınlık derecesi
degree of superheat
aşırı ısıtma derecesi
degree of tannage
tabaklama sayısı
degree rankine
rankin derece
degree/major
(Bilgisayar) derece/eğitim
degree celsius
selsius derece
degree day
günün derecesi
degree fahrenheit
fahrenhayt derece
degree of comparison
karşılaştırma derecesi
degree of dispersion
dağılma derecesi
degree of dissociation
ayrışma derecesi
degree of enrichment
zenginleşme derecesi
degree of expansion
genleşme derecesi
degree of freedom
serbestlik derecesi
degree of incombustibility
yanmazlık derecesi
degree of irregularity
düzensizlik derecesi
degree of latitude
paralel derecesi
degree of longitude
meridyen derecesi
degree of packing
yoğunluk derecesi
degree of porosity
gözeneklilik derecesi
degree of saturation
doyma derecesi
degree of temperature
ısı derecesi
degree of urbanization
kentleşme düzeyi
degree of voltage rectification
gerilim doğrultma derecesi
degree course scheme
derecesi ders planı
degree of admission
kabul derecesi
degree of elasticity
esneklik derecesi
degree of stimulation
stimülasyon derecesi
degree programs
lisans programları
degree value
derecesi değeri
degree-day
24 saatlik bir zaman dilimi için belirli bir temel sıcaklık ile dış hava sıcaklığının farkı
degree-day
Derece-gün
degree-day
Diploma töreni günü
degree day
diploma töreni günü
degree of a polynomial
polinomun derecesi
degree of comparison
karşılaştırmalı üstünlük derecesi [dilb.]
degree of consolidation
konsolidasyon derecesi
degree of hardness
sertlik derecesi
degree of inspection
(Nükleer Bilimler) muayene derecesi
degree of latitude
enlem derecesi
degree of learning
eğitim düzeyi
degree of maturity
kıvam
degree of porosity
porozite derecesi
degree of reliability
(Askeri) Güvenirlik derecesi
degree of risk
(Askeri) nükleer risk derecesi
degree of risk
(Askeri) (NUCLEAR) RİSK DERECESİ: Yakın bir düşman hedefine taarruzda kullanılan bir nükleer silahın infilak tesirlerine, dost kuvvetlerin maruz bırakılabilecekleri, komutan tarafından belirtilmiş risk. Değişik taktik durumlarda kabul edilebilir risk dereceleri emergency (kritik), moderate (orta), ve negligible (önemsiz) 'dir. Bak. "emergency risk (nuclear) ", "moderate risk (nuclear) ", "negligible risk (nuclear) ". (Not: NATO teriminin bunu tavsif edici karşılığı yoktur)
To one degree or another
Herhangi bir dereceye kadar
associate degree
(Eğitim) önlisans dercesi
associate's degree
ön lisans derecesi
bachelor's degree
(Eğitim) önlisans diploması
consent degree
(Kanun) uyuşma kararı
degre
kadar

Şüpheli suçunu itiraf edene kadar üçüncü dereceden suçlu sayıldı. - The suspect was given the third degree until he confessed his crime.

Ne dereceye kadar biz ona güvenebiliriz? - To what degree can we trust him?

degrees
derece

Şimdi sıcaklık sıfırın altında on derece. - It is ten degrees below zero now.

Kesin sıcaklık 22.68 derece Celsiustur. - The exact temperature is 22.68 degrees Celsius.

degrees
açılar

Küresel bir düzlemde bir üçgenin açılarının toplamı 180'den dereceden daha fazladır. - The sum of the angles of a triangle on a spherical plane is more than 180 degrees.

Bir üçgende tüm açıları toplamı 180 dereceye eşittir. - The sum of all the angles in a triangle equals 180 degrees.

in some degree
az çok
in some degree
birazcık
proper degree
karar
to the degree
-e göre
Bachelor of Arts degree
edebiyat bilimyurdu diploması
Bachelor of Science degree
fen bilimyurdu diploması
Fahrenheit degree
Fahrenheit derecesi
academic degree
akademik derece
adsorption degree
adsorpsiyon derecesi
associate degree
ön lisans
bachelor's degree
mezuniyet diploması
bachelors degree
mezuniyet diploması
brix degree
briks derecesi
centigrade degree
santigrat derece
comparative degree
üstünlük derecesi
comparative degree
artıklık derecesi
confidence degree
güven derecesi
constant degree of humidity
sabit nemlilik derecesi
first degree burn
birinci derece yanık
honorary degree
şeref payesi
honorary degree
onursal derece
law degree
kanun mertebesi
master's degree
bilim uzmanlığı
murder in the first degree
taammüden adam öldürme
positive degree
sıfatların yalın hali
positive degree
eşitlik derecesi
second degree burn
ikinci derece yanık
second-degree
ikincil önemde
second-degree
ikinci dereceden
superlative degree
enüstünlük derecesi
third degree
üçüncü derece

Birçok yolcu, üçüncü derece yanıklardan muzdaripti. - Many passengers suffered third degree burns.

Şüpheli suçunu itiraf edene kadar üçüncü dereceden suçlu sayıldı. - The suspect was given the third degree until he confessed his crime.

third degree burn
üçüncü derece yanık
to that degree
o dereceye
to what degree
hangi dereceye
Bachelor of Arts degree
kıs. B.A. edebiyat fakültesi diplomasi
Bachelor of Science degree
kıs. B.S. fen fakültesi diplomasi
Honorary Doctorate Degree
fahri doktora unvanı- Ex-president receives Honorary Doctorate Degree from the Ankara University
MULTIPLE DEGREE OF FREEDOM
ÇOKLU SERBESTLİK DERECESİ
a degree
bir ölçüde
advanced degree
ileri derecede
associate of arts degree
dört yıllık kolej ya da üniversitelerin sosyal bilimlerine hazırlayan iki yıllık programlar, önlisans eğitimi
associates degree
iştirakçi derecesi
bachelor's degree
üniversite mezuniyeti, lisans diplomasi
bachelor's degree in engineering
mühendisliği lisans
completed a degree with distinction
ayrım ile tamamladı
do master degree
yüksek lisans yapmak
equation of the third degree
üçüncü dereceden denklem
first degree murder
birinci derece cinayet
get a degree
Derece almak
get a degree
diploma almak
get a degree
bir derece elde etmek
get a degree in
bir derecesi almak
half a degree
yarım derece

the adjusment was a change of only half a degree.

hold degree
(Sıfat) Derece kazanma, diploma alma

Hold degree ceremony.

masters degree
Bkz. master's degree
pollution degree
kirlilik derecesi
school mark degree
okul derecesi
the degree to which two things mix
derecesi iki şey karıştırmak için
the third degree
üçüncü derece
third degree burns
üçüncü derece yanıklar
third degree, deep investigation
Üçüncü derece, derin soruşturma
to a degree
bir ölçüde
الإنجليزية - الإنجليزية
The amount that an entity possesses a certain property; relative intensity, extent

To what degree do the two accounts of the accident concur?.

The curvature of a circular arc, expressed as the angle subtended by a fixed length of arc or chord
A ‘step’ in genealogical descent
An individual step, or stage, in any process or scale of values
The number of edges that a vertex takes part in; a valency
One's relative state or experience; way, manner

If they but knew it, almost all men in their degree, some time or other, cherish very nearly the same feelings towards the ocean with me.

A stage of rank or privilege; social standing

Master, we knowe that thou sayest, and teachest ryght, nether considerest thou eny mannes degre, but techest the waye of god truely.

A stage of proficiency or qualification in a course of study, now especially an award bestowed by a university or, in some countries, a college, as a certification of academic achievement. (In the United States, can include secondary schools.)
A unit of measurement of angle equal to 1/360 of a circle's circumference
The sum of the exponents of a term; the order of a polynomial
A unit of measurement of temperature on any of several scales, such as Celsius or Fahrenheit
A step on a set of stairs; the rung of a ladder
a qualification awarded after satisfactory completion of and achievement in a programme of advanced study taught mainly by people engaged in research and which emphasises general principles and basic knowledge as the basis for self-directed work
A unit of angular measure represented by the symbol o The circumference of a circle contains 360 degrees When applied to the roughly spherical shape of the Earth for geographic and cartographic purposes, degrees are each divided into 60 minutes
An award conferred by a college, university, or other postsecondary education institution as official recognition for the successful completion of a program of studies
One of a series of progressive steps upward or downward, in quality, rank, acquirement, and the like; a stage in progression; grade; gradation; as, degrees of vice and virtue; to advance by slow degrees; degree of comparison
the seriousness of something (e g , a burn or crime); "murder in the second degree"; "a second degree burn"
An award, made on completion of a programme defined in terms of appropriate numbers and levels of credits, which is recognised as a "degree" in University legislation and in national qualifications frameworks and which is conferred at a University Degree Congregation
Educational recognition given for the successful completion of three to four years (full-time) study at a university, university college, or college However, diploma holders may be able to complete a degree in as little time as two years Provides increased career preparation for more career and employment opportunities (especially "Applied Degree Programs")
{i} rank, extent; unit of measurement of angles; unit of measurement of temperature; academic title received after completing a program of studies at a university or college
Grade or rank to which scholars are admitted by a college or university, in recognition of their attainments; as, the degree of bachelor of arts, master, doctor, etc
Either the exponent of a power function or the highest power in a polynomial function For example, the degree of f(x) = -4x5 is 5, while the degree of h(x) = 5 - x + 4x3 - 7x2 is 3
1) An angular measurement A complete circle is divided into 360 degrees; equal to one crankshaft rotation; 180 degrees is one-half rotation 2) A temperature measurement The temperatures of boiling and freezing water are: in the Fahrenheit system 212 and 32 degrees; in the Celsius system 100 and 0 (zero) degrees
A step, stair, or staircase
the highest power of a term or variable a measure for arcs and angles; "there are 360 degrees in a circle"
An academic award that a learner earns after completing a program of study See also "bachelor's degree" "masters degree" and "doctoral degree"
The degree of a power, or radical, is denoted by its index, that of an equation by the greatest sum of the exponents of the unknown quantities in any term; thus, ax4 + bx2 = c, and mx2y2 + nyx = p, are both equations of the fourth degree
You use degree to indicate the extent to which something happens or is the case, or the amount which something is felt. These man-made barriers will ensure a very high degree of protection Politicians have used television with varying degrees of success. If something has a degree of a particular quality, it has a small but significant amount of that quality. Their wages do, however, allow them a degree of independence
vagueness You use expressions such as to some degree, to a large degree, or to a certain degree in order to indicate that something is partly true, but not entirely true. These statements are, to some degree, all correct
vagueness You use expressions such as to what degree and to the degree that when you are discussing how true a statement is, or in what ways it is true. To what degree would you say you had control over things that went on? = to what extent, to the extent that
the title officially conferred upon a student for the successful completion of a given curriculum or program
A degree at a university or college is a course of study that you take there, or the qualification that you get when you have passed the course. He took a master's degree in economics at Yale. the first year of a degree course. see also first-degree, second-degree, third-degree
A degree is a unit of measure The sky can be imagined as a sphere around Earth Like all circles, this sphere measures 360 degrees around The degree is a convenient unit telling how large something is, how far away one object is from another, how high something is above the horizon, etc The apparent size of constellations, very large deep-sky objects, and other large scale objects such as the moon and bright comet tails, are given in degrees For example, the Andromeda Galaxy is 3 degrees in diameter, and the moon is 1/2 of a degree across The symbol for a degree is the same a a temperature degree, a small circle: 1 degree = 1°
If something happens by degrees, it happens slowly and gradually. The crowd in Robinson's Coffee-House was thinning, but only by degrees. = gradually
The point or step of progression to which a person has arrived; rank or station in life; position
The title of the award conferred on students by a college, university, or professional school upon completion of a unified program of study (i e , Bachelor of Arts-B A ; Bachelor of Science-B S ; Master of Science-M S ; Master of Fine Arts-M F A ; Doctor of Philosophy-Ph D , etc )
A title or rank conferred by the institution upon successful completion of the prescribed program of study
A degree is an official college recognition for the completion of requirements for graduation At FLC/EDC Cosumnes River College you may receive an Associate of Science (AS) for majors technical/vocational subject areas or an Associate of Arts (AA) in other majors Upon completion of all requirements for the degree a petition for graduation must be completed with a counselor
Qualification awarded after the successful completion of undergraduate study BA (Bachelor of Arts) for a first degree in Arts and BSc (Bachelor of Science) for a first degree in Science, are the two most common undergraduate degrees Degrees can be studied as a single subject (single honours), two subjects (joint honours) or two or three subjects (combined honours)  Click here for more information
A unit for measuring an angle or an arc of a circle A circle is divided into 360 degrees Degrees, when applied to the roughly spherical shape of the Earth for geographic and cartographic purposes, are each divided into 60 minutes
The degree of an equation or polynomial is derived from the term of the highest degree For example: y=mx+y is of degree 1, while y=x2 and x=2xy+y=0 are degree 2
a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process; "a remarkable degree of frankness"; "at what stage are the social sciences?
an award conferred by a college or university signifying that the recipient has satisfactorily completed a course of study; "he earned his degree at Princeton summa cum laude"
the seriousness of something e
The academic credential conferred upon a student who has completed a given course of study The three types of degrees are Bachelor's degrees, Master's degrees, and Doctoral degrees
A unit of angular measure A circle is divided into 360 degrees, represented by the symbol o Degrees, when applied to the roughly spherical shape of the Earth for geographic and cartographic purposes, are each divided into 60 minutes Each minute has 60 seconds Degrees on a map help us locate places
A certain distance or remove in the line of descent, determining the proximity of blood; one remove in the chain of relationship; as, a relation in the third or fourth degree
a burn or crime; "murder in the second degree"; "a second degree burn" the highest power of a term or variable a measure for arcs and angles; "there are 360 degrees in a circle" a unit of temperature on a specified scale; "the game was played in spite of the 40-degree temperature" a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process; "a remarkable degree of frankness"; "at what stage are the social sciences?
A unit of angular measure A circle is divided into 360 degrees, represented by the symbol ° Degrees, when applied to the roughly spherical shape of the Earth for geographic and cartographic purposes, are each divided into 60 minutes, represented by the symbol ' Thus, 1°=60'
In algebra, the degree of a polynomial is the highest power of the variable in the polynomial For example, 4x3 + 3x2y + y2 + 7 has degree 3 The zero polynomial has undefined degree
Measure of advancement; quality; extent; as, tastes differ in kind as well as in degree
An award conferred by a college, university, or other post-secondary education institution as official recognition for the successful completion of a program of studies
a position on a scale of intensity or amount or quality; "a moderate degree of intelligence"; "a high level of care is required"; "it is all a matter of degree"
A unit of angular measurement There are 360 degrees in a full circle The view of the sky with unobstructed horizons is 180 (e g , from north to south or east to west) There are 60 arc minutes in a degree and 3600 arc seconds Adegreee also uses the notation of a raised circle, e g , 5 degrees = 5°
A 360th part of the circumference of a circle, which part is taken as the principal unit of measure for arcs and angles
a measure for arcs and angles; "there are 360 degrees in a circle"
A unit used in the measurement of angles, heavily used particularly in astronomy Due to ancient Babylonian mathematics, we still divide a circle into 360 even units of arc and call each of these units one degree The entire sky, therefore, spans 360 degrees Up to about 180 degrees of sky is visible from any given point on earth with an unobstructed horizon (as measured from, say, east to west, or north to south) The degree is used to make measurements of distance, or position (as with declination) in astronomy In turn, a degree is composed of 60 minutes of arc, and also of 360 seconds of arc
A division, space, or interval, marked on a mathematical or other instrument, as on a thermometer
Three figures taken together in numeration; thus, 140 is one degree, 222,140 two degrees
State as indicated by sum of exponents; more particularly, the degree of a term is indicated by the sum of the exponents of its literal factors; thus, a2b3c is a term of the sixth degree
a unit of temperature on a specified scale; "the game was played in spite of the 40-degree temperature"
The degree is divided into 60 minutes and the minute into 60 seconds
A unit of angular measure: A circle is divided into 360 degrees, represented by the symbol o Degrees are used to divide the roughly spherical shape of the Earth for geographic and cartographic purposes
a burn or crime; "murder in the second degree"; "a second degree burn"
the highest power of a term or variable
The degree (or valence) of a vertex is the number of edge ends at that vertex For example, in this graph all of the vertices have degree three In a digraph (directed graph) the degree is usually divided into the in-degree and the out-degree (whose sum is the degree of the vertex in the underlying undirected graph)
{n} a quality, class, station, proportion, the 3th part of a circle, on the earth 6 miles
A degree is a unit of measurement that is used to measure angles, and also longitude and latitude. It is often written as °, for example 23°. It was pointing outward at an angle of 45 degrees
A degree is a unit of measurement that is used to measure temperatures. It is often written as °, for example 23°. It's over 80 degrees outside
The amount that an entity possesses a certain property; proportion or extent
degree Celsius
A metric unit of temperature, a derived unit of the International System of Units. Symbol: °C
degree Fahrenheit
a degree on the Fahrenheit temperature scale
degree Kelvin
A kelvin
degree Rankine
A unit of thermodynamic temperature equal to 5/9 kelvin, and derived by offsetting the Fahrenheit scale to absolute zero
degree absolute
The unit of temperature, the kelvin
degree day
A measure of heating or cooling, computed as the integral of a function of time that generally varies with temperature
degree day
A unit used in estimating the fuel consumption for a building; equal to the number of degrees that the mean temperature, for a 24-hour day, is below the base temperature, often 65F
degree days
plural form of degree day
degree mill
a disreputable university, churning out degrees to unqualified students
degree of freedom
Any unrestricted variable in a frequency distribution
degree of freedom
Any of the independent variables required to specify the thermodynamic state of a system containing components and phases
degree of freedom
Any of the coordinates, a minimum number of which are needed to specify the motion of a mechanical system
degree of glory
One of the three eternal dwelling places for all resurrected beings except for the sons of perdition; the celestial kingdom, the telestial kingdom, or the terrestrial kingdom
degree of ionization
the ratio of the number of ions of a solute to the total number of molecules of that solute in a solution
degree-day
Alternative form of degree day
degree of freedom
1 (Statistics) Any of the unrestricted, independent random variables that constitute a statistic.2. (Physics) Any of the minimum number of coordinates required to specify completely the motion of a mechanical system. Any of the independent thermodynamic variables, such as pressure, temperature, or composition, required to specify a system with a given number of phases and components
degree centigrade
a degree on the Centigrade scale of temperature
degree day
a unit used in estimating fuel requirements for heating a building
degree fahrenheit
a degree on the Fahrenheit scale of temperature
degree of a polynomial
the degree of the term in the polynomial that has the highest degree
degree of a term
the sum of the exponents of the variables in the term
degree of freedom
(statistics) an unrestricted variable in a frequency distribution one of the minimum number of parameters needed to describe the state of a physical system
degree of freedom
one of the minimum number of parameters needed to describe the state of a physical system
degree of freedom
(statistics) an unrestricted variable in a frequency distribution
degree of freedom
(Directions and rotations at which an object can move about its axes ) In Mechanical Desktop each time you add a constraint between two parts, one DOF (or more) is eliminated A fully constrained part cannot move in any direction The degrees of freedom symbol is displayed on the screen with one or two numbers in the circle For example, you might see 3-2 or 2-1, etc The first number indicates the order in which the part was instanced into the assembly Thus, if the number is a 3, it means that this was the third part instanced into the assembly
degree of freedom
(n ) is an independent variable, usually referenced by a physical equation describing some system containing one or more degrees of freedom
degree of freedom
a single way in which an arm can move A robot that could move up/down, left/right, and in/out would have 3 degrees of freedom The human arm (not counting the hand) has 7 degrees of freedom
degree of freedom
A single coordinate of relative motion between two bodies For translational motion, a DoF is a linear coordinate along a single direction For rotational motion, a DoF is an angular coordinate about a single, fixed axis
degree of freedom
A single coordinate of relative motion between two bodies Such a coordinate is free only if it can respond without constraint or imposed motion to externally applied forces or torques For translational motion, a DoF is a linear coordinate along a single direction For rotational motion, a DoF is an angular coordinate about a single, fixed axis
degree of freedom
(DF) A mathematical concept that indicates the number of observations or values in a distribution that are independent of each other or are free to vary They are used with various measures such as t-tests to refine the results of treatments of probability or chance in determining statistical significance For example, if you have a distribution of three numbers that could vary but the sum of those numbers has to equal 100, then although you could select three numbers, in reality you only have to select two because the third number is determined by the first two numbers selected In this case, there are two independent values, or two degrees of freedom
degree of freedom
1 A mode of motion, either angular or linear, with respect to a coordinate system, independent of any other mode
degree of heat
measure of heat, amount of warmth
degree of proof
amount of convincing proof
degree of risk
amount of risk, level of danger
degree of skepticism
amount of doubt, amount of misgiving, amount of uncertainty
degree of soil
amount of dirtiness
degree program
a course of study leading to an academic degree
degree student
student working toward an advanced academic degree
360-degree
comprehensive; incorporating all points of view

The overall grade is a compilation of input from these sources. Thus it provides a true 360-degree view of the officer evaluated.

360-degree
able to turn freely about an axis

Thanks to vans with 360-degree cameras that have taken photos every five metres in cities.

360-degree
covering all 360 degrees of a circle
Turing degree
Given a set of natural numbers, a measure of the level of algorithmic unsolvability of the set
arts degree
a degree in one or more of the fine arts
arts degree
a degree in one of the liberal arts
associate's degree
An academic degree awarded after the equivalent of approximately 2 years of college education
comparative degree
Adverbial or adjectival forms modified by more or ending in -er, used when comparing two things
crank angle degree
A unit (equal to one "ordinary" degree) used to measure the piston travel (position) e.g. to adjust ignition. When the piston is at its highest point, known as the top dead center (TDC), the crankshaft angle (crank angle) is at 0 crank angle degrees (CAD)

The exhaust valve opening is selectively varied to begin at about 160 or more crank angle degrees past top dead center. (www.freepatentsonline.com).

drinking man's degree
A lower second class honours or 2.2 degree
first-degree
Limited to redness of skin, such as sunburns, which is less damaging than second-degree, third-degree and fourth-degree burns
first-degree burn
A mild burn that causes redness of the skin but no blistering
first-degree burns
plural form of first-degree burn
first-degree murder
A murder which is premeditated with malice aforethought
fourth-degree
Damaging muscle, tendon, ligament tissue, thus resulting in catastrophic damage, more severe than all other degrees: first-degree, second-degree and third-degree
master's degree
A postgraduate degree which aims to assist students in developing a mastery for a particular academic field or profession
murder in the first degree
first-degree murder
murder in the second degree
second-degree murder
positive degree
That state of an adjective or adverb indicating simple quality, without comparison or relation to increase or diminution; as in wise, noble
second-degree
Causing blistering of the skin, which is more damaging than first-degree burns and less than third-degree and fourth-degree burns
second-degree burn
a burn, more severe than a first-degree burn, that blisters the skin
second-degree burns
plural form of second-degree burn
second-degree murder
murder with intent, but without premeditation
superlative degree
adverbial or adjectival forms modified by most or ending in -est, used when comparing three or more things
third degree
intensive rough interrogation in order to extract information or a confession

When I came home at 4am, my dad really gave me the third degree.

third-degree
Causing severe scarring, loss of epidermis, subcutaneous tissue and possibly of hair, which is more damaging than first-degree, second-degree and less than fourth-degree burns
third-degree
The least severe cases of murder, burglary or various other felonies

He was recently convicted of third-degree manslaughter because of his drunken-driving accident.

third-degree burn
A severe burn that destroys skin and underlying tissue and exposes nerve endings
third-degree burns
plural form of third-degree burn
degrees
the unit for measuring distance on a map projection The actual distance can vary somewhat Since lines of longitude come together at the poles, the distance covered by each degree shrinks However, as lines of latitude at about the same distance apart, 1 degree of latitude varies only slightly 1 degree of latitude is about 111 km
degrees
Leading to a professional careers or post-graduate study, degrees can be studied on a full or part time basis They usually require previous education to at least A Level standard or equivalent (for example, GNVQ or National Diploma)
degrees
Initiatory process
degrees
The temperatures listed in this document are in degrees Kelvin If you live in the United States or England, for example, you may be more familiar with degrees Fahrenheit If you are from almost anywhere else in the world, you are probably more familiar with degrees centigrade
degrees
The unit of measure when working with latitude and longitude
degrees
A system for measuring angles wherein a full circle is 360 0 degrees A value in degrees can be converted to radians by this formula: radians = degrees * 3 142 / 180 0 [see radians and rotation angle]
degrees
of freedom (1) For the chi-square distribution: An integer that determines which chi-square density, and hence which row of the Appendix C chi-square table, to use (2) For the t distribution: An integer that determines which t density, and hence which row of the Appendix F Student's t table, to use (3) For the F distribution: The integer that divides an ANOVA sum of squares to produce a corresponding index (such as the between-samples variability or the within- samples variability) that is independent of the number of observations and the number of populations being sampled from For the within-samples sum of squares and the between-samples sum of squares, such division allows use of the F distribution to do ANOVA in the case of sampling from normal populations The F distribution has a numerator and a denominator degrees of freedom that determine which F density, and hence which entries of the Appendix H F tables to use
degrees
Levels of Initiation While various groups and traditions have different degree structures, the most common has four stages with approximately a year and a day between them These are: Dedicant - The stage prior to First-Degree initiation, when one has declared one's intention to study and progress to the level of Priest and Witch First Degree - The formal initiation as a Priest and Witch of a particular coven Second Degree - The intermediate step between Priest and High Priest This is the lowest level at which one is deemed capable of beginning to teach others the arts of Witchcraft while still under the supervision of a High Priest or High Priestess Third Degree - The highest level of initiation, when one is acknowledged as worthy of serving as High Priest or High Priest and able to independently operate a coven See Inner Court and Outer Court
degrees
A circle is measured in units called degrees The entire circle is 360 degrees, half a circle is 180 degrees, and one quarter of a circle is 90 degrees The "L" shaped 90 degree circle forms what is called a right angle When examining circular objects, such as spinners, the size of each segment in the circle can be described in degrees (cf From Geometry to Probability Discussion)
degrees
- the unit of measurement used to measure an angle   One full rotation is 360o
associate degree
A degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
first degree
An undergraduate degree (sometimes called a first degree or simply a degree) is the most common and primary academic degree available and is normally studied at a higher education institution, such as a university
master's degree
A master's degree is a postgraduate academic degree awarded after the completion of a program of one to four years in duration
degrees
plural of degree
التركية - الإنجليزية

تعريف degree في التركية الإنجليزية القاموس.

degre
(Tıp) degree
degree
المفضلات