defunct

listen to the pronunciation of defunct
الإنجليزية - التركية
artık kullanılmayan

Oraya bakarsanız, artık kullanılmayan bir su kulesi görebilirsiniz. - If you look over there, you can see a defunct water tower.

ölü
ölmüş
{s} feshedilmiş

Oraya bakarsanız, bir feshedilmiş su kulesi görebilirsiniz. - If you look over there, you can see a defunct water tower.

{s} geçersiz
öIü
the defunct kaba ölü
deceased
{s} merhum

O her düğünde bir koca ve her cenazede merhum olmak istiyor. - He wants to be a husband at every wedding, and the deceased at every funeral.

Merhumu uzun süredir tanırdım. - I knew the deceased for a long time.

deceased
{f} öl

İmparator ölülerin ruhları için dua etti. - The Emperor prayed for the souls of the deceased.

Fadıl evinde ölü bulundu. - Fadil was found deceased in his apartment.

deceased
ölü

Fadıl evinde ölü bulundu. - Fadil was found deceased in his apartment.

İmparator ölülerin ruhları için dua etti. - The Emperor prayed for the souls of the deceased.

deceased
ol(mek)
deceased
{s} ölmüş

Sami yerde ölmüş bulundu. - Sami was found deceased on the floor.

deceased
{s} rahmetli

Sık sık rahmetli annemi düşünüyorum. - I often think about my deceased mother.

O, rahmetli babamın bir portresidir. - It's a portrait of my deceased father.

the defunct
ölüler
الإنجليزية - الإنجليزية
Specifically, of a program: that has terminated but is still shown in the list of processes because the parent process that created it is still running and has not yet reaped it. See also zombie, zombie process
To make defunct
Deceased, dead
No longer in use, inactive
No longer in business or service
{n} a person dead
{i} dead person
deceased
a process that has terminated but is still shown in the list of processes because child processes created by it are still running. See also zombie
having ceased to exist or live; "the will of a defunct aunt"; "a defunct Indian tribe
A dead person; one deceased
Having finished the course of life; dead; deceased
If something is defunct, it no longer exists or has stopped functioning or operating. the leader of the now defunct Social Democratic Party. not existing any more, or not useful any more (defunctus, past participle of defungi )
having ceased to exist or live; "the will of a defunct aunt"; "a defunct Indian tribe"
{s} no longer in use, out of fashion; dead, extinct
that has stopped working, shut down, or dissolved. Out of business
no longer in force or use; inactive; "a defunct (or dead) law"; "a defunct organization"
A corporation no longer operative; having ceased to exist
defunct company
company that is no longer in existence
defunct
المفضلات