constraint

listen to the pronunciation of constraint
الإنجليزية - التركية
{i} zorlama
(Jeoloji) kısıtlayıcı
icbar
koşul

Ben bu koşullar altında önemli bir baskı gösterdiğimi düşünüyorum. - I think I've showed considerable constraint under the circumstances.

kısıtlamak
uslu durma
gerçek duygularını saklama
zor
tehdit
baskı

Ben bu koşullar altında önemli bir baskı gösterdiğimi düşünüyorum. - I think I've showed considerable constraint under the circumstances.

Odada bir baskı hissi vardı; Hiç kimse krala kararının ne kadar aptalca olduğunu söylemeye cesaret etmedi. - There was a feeling of constraint in the room; no one dared to tell the king how foolish his decision was.

kısıtlama
{i} çekinme
{i} alıkoyma
{i} sınırlama

ABD'de ateşli silah satışı üzerine birkaç yasal sınırlama vardır. - There are few legal constraints on the sale of firearms in the U.S.

sıkıntı
{i} kendini tutma
tahdit
kısıt
(Ticaret) sınırlılık
kısıt
constraint point
(Havacılık) zorunlu nokta
constraints
sabitler
smoothness constraint
düzlük kısıtı
binding constraint
etkin kısıtlayıcı
equality constraint
eşitlik kısıtı
budget constraint
sınırlı para kaynağı nedeni ile bütçe kısıtlaması
constraints
kısıtla
constraints
kısıtlamalar
boundary constraint
(Jeoloji) sınır kısıtlaması
chance constraint
(İstatistik) şans kısıtı
dose constraint
(Nükleer Bilimler) doz tahtidi (sınırlaması)
external constraint
dışsal kısıtlama
fiscal constraint
(Ticaret) mali kısıt
fiscal constraint
(Ticaret) mali zorlanma
inequality constraint
esitsizlik kisiti
redundant constraint
artik kisit
smoothness constraint
duzluk kisiti
wealth budgel constraint
(Ticaret) servet bütçe kısıtı
الإنجليزية - الإنجليزية
A condition that a solution to an optimization problem must satisfy
Something that constrains
A constraint is something that limits or controls what you can do. Their decision to abandon the trip was made because of financial constraints
{n} compulsion, force, confinement
A relationship that defines one of the following for an element in a dimension-driven design: Its relationship with another element: i e perpendicular, parallel, or tangent A dimension Its position in the model (referred to as a fixed constraint) A constraint is solved whenever a dimension-driven cell is modified
A business rule that places a restriction on business actions and therefore restrictions on the resulting data
Restriction or boundary impacting overall capability, priority, and resource The four primary project coordination constraints are scope, quality, time and resources (back to top)
A semantic condition or restriction Certain constraints are predefined in the UML, others may be user defined Constraints are one of three extendibility mechanisms in the UML See: tagged value, stereotype Contrast: note
The act of constraining, or the state of being constrained; that which compels to, or restrains from, action; compulsion; restraint; necessity
The constraint may be a: hard constraint: constraint that must be satisfied for a solution to be feasible soft constraint: relations whose satisfaction is aimed at while their violation does not invalidate a solution (see criterion)
Restriction (See Asset Constraint)
In general systems thinking, a limit to a system entity or relationship In TOC, the process or process step that limits Throughput In CCPM, the Critical Chain of a single project, or the Drum Resource in a multi-project environment In project terminology, limitations placed on scheduling a task; e g 'Start no earlier than
a device that retards something's motion; "the car did not have proper restraints fitted"
Data rule or restriction that is enforced within the database rather than at application or object level The following constraint types are available in Oracle: primary key, unique, foreign key (references), check, NOT NULL, etc
the act of constraining; the threat or use of force to control the thoughts or behavior of others the state of being physically constrained; "dogs should be kept under restraint
Constraint is control over the way you behave which prevents you from doing what you want to do. = restraint
This term usually refers to the placement of a caveat on the search algorithm, so that it never examines trees that are pre-specified by the user as being unwanted or unlikely Constraint analysis is often used to speed-up the search through tree-space If a search is constrained so that it does not look at improbable relationships (and therefore does not evaluate these topologies), then it might proceed much more quickly On the other hand, constraint analysis might proceed by only finding those trees that are incompatible with the constraint tree (reverse constraint analysis) The latter analysis is used in order to place Decay Indices on the internal branches of a tree
{i} restriction; artificial manner, unnatural manner; force
the state of being physically constrained; "dogs should be kept under restraint"
A component of the logical data model consisting of an arbitrary truth-valued expression which must evaluate to true at transaction boundaries Also, a truth-valued expression used to describe the set of legal values for a scalar type
A constraint is a relation between two or more scheduling objects In DÉJÀ VU a constraint is projected on a satisfaction degree, a real number between 0 and 1 Constraint types are differentiated and if we consider a certain constraint type in the schedule (e g a compatibility constraint) we speak of a measure or an evaluation function
A restriction among degrees of freedom imposed independently of any applied forces/torques A constraint removes one or more independent degrees of freedom, unless that constraint is redundant and restricts degrees of freedom that otherwise could not move anyway Constraints can also create inconsistencies with the applied forces/torques that lead to simulation errors
Usually this is a relation of the form of an inequality, g(x) <= 0, or equation, h(x)=0 More generally, it can be any restriction the decision variables must satisfy For example, some regard "x must be integer-valued" as a constraint, while others would say that this is simply the domain of the decision variables in the mathematical program There are other relations, such as the logical form of a precedence constraint: IF x=0 THEN y=0
the act of constraining; the threat or use of force to control the thoughts or behavior of others
A constraint is a limitation For example, in a mixture all of the components must add to 100% This constraint is imposed by nature Some constraints are imposed by the experimenter, such as "the sum of the laser pulses and the laser power must be less than 89 "
A force of some sort restricting the movement of a system In Life studies the variations of form do not allow infinite variation, something restricts the options available Complexity Theory seeks the laws that apply, if any, in these cases and similar areas
A condition or proposition that must be maintained as true Constraints are typically applied to the permissible states or operations of an object
A constraint is any limitation upon a person's prospects They are of two sorts: natural constraints, which are caused by natural law, such as the laws of gravity, entropy, or scarcity, and willed constraints, those which are the result of another's undertaking, such as a physical attack or an embezzlement Willed constraints are themselves of two types: private constraints, which are caused by breaches of duty, and public constraints, which are caused by the actions of law to redress breaches of duty
A semantic condition or restriction Certain constraints are predefined in the UML, others may be user defined Constraints are one of three extensibility mechanisms in UML See tagged value, stereotype
An SQL constraint is a subobject of a base table that is defined in order to ensure that the actual data complies with the specified conditions Tamino knows four types of constraint: FOREIGN KEY NOT NULL PRIMARY KEY UNIQUE Syntactically, a constraint that refers to a simple column can be defined within a table column element Constraints that refer to more than one column have to be defined by a table constraint element The name of a constraint is unique within the schema, and will be automatically generated if not specified
A constraint restricts possible occurrences or allowable combinations in relationship sets, interactions, object sets, etc There are Co-occurrence Constraints, Object-set Cardinality Constraints, Participation Constraints, and General Constraints
Mandatory requirement to be fulfilled by the designal (design outcome) See also Restriction Examples: "must be manufactured in Australia" "must meet Federal Drug Administration requirements" "must be constructed in stainless steel" There is an important relationship between the design words "objective", "criterion" and "constraint"
A limit to the design process Constraints may be such things as appearance, funding, space, materials, and human capabilities
budget constraint
a budget constraint represents the combinations of goods and services that a consumer can purchase given current prices and his income
budget constraint
limitations due to limited funds
constraints
Applicable restrictions that will affect the scope of the project
constraints
Defines how a sketch can change shape or size Geometric constraints control the shape and relationships among sketch lines and arcs Dimensional constraints control the size of sketch geometry
constraints
Actual operating limits of process equipment
constraints
The limiting rows and bounds on variables of a model The model constraints are the relationships expressed in the rows and in the range between variables and bound vectors
constraints
things or circumstances which limit or prevent development efforts
constraints
Algebraic expressions of limitations faced by a firm, such as those limiting its productive resources
constraints
plural of constraint
constraints
Restrictions which limit design options Eg time, cost, availability of materials, etc
constraints
The business can (and often does) ask for the moon on a stick But it's important that you make them aware of the limitations of time, budget, technical strategy etc you're working under After all, is it realistic to support multi-thousand simultaneous users of a banking system if all you have is a single Win95 machine running Access and Personal Web Server?
constraints
the limitations placed on a mathematical formula
constraints
physical and operational limitation in the transfer of electrical power through transmission facilities
constraints
limitations, restrictions; limiting factors that should be taken into account when identifying and preparing a project proposal e g lack of available materials, skills, funds
constraints
Limitations on the range over which the objective function may be minimized, represented as equality or inequality relations
constraints
A way of animating one object by using the animation of another to which it is constrained There are predefined constraints to constrain objects by position, direction, rotation, tangent, up vector, and so on You can also create your own constraints between objects using mathematical expressions See also Expressions
constraints
(More commonly described as environmental features ) Significant resources, facilities, or other features of a study area that serve to restrain, restrict, or prevent the implementation of proposed transportation improvements in a given area Constraints may include natural or physical resources, important structures, communities' facilities, or topographic features
constraints
an restrictions or limitations placed on requirements or design
constraints
the restrictions imposed on the degrees of freedom of some nodes in a finite element model or restrictions defined for optimization (can be either behavior or side) Also see Behavior Constraints and Side Constraints
constraints
Applicable restrictions that wil affect the performance of the project Any factor that appects when activity can be scheduled
constraints
Restrictions placed on the portfolio Constraints can be placed on any number of portfolio characteristics such as the types of securities admitted (stocks, bonds, derivatives), investment practices (short selling, hedging), and geographical regions (South Africa)
constraints
Functions of the dv which distinguish acceptable designs from unacceptable ones Constraints are described as equality constraints (g=0) or inequality constraints (g > 0) As with dv, the number of constraints refers to the test problem description The benchmark MDO solution method may increase or decrease the number of constraints
constraints
PK_ALLOWED_COURSE FK_ALLOWED_COURSE_ID FK_ALLOWED_ORG_ID Field Name Key Data Type Constraints Description COURSE_ID PK NUMBER(10) NOT NULL Course ID uniquely identifies the name of the course; a number automatically generated byOracle ORG_ID PK NUMBER( ) NOT NULL ORG ID uniquely identifies a school, school district, company, consortium or internal/external organization; a number automatically generated by Oracle
constraint
المفضلات