completed

listen to the pronunciation of completed
الإنجليزية - التركية
tamamlanan
(Bilgisayar) tamamlandı

Hepsi bununla tamamlandı. - All is completed with this.

Çalışma neredeyse tamamlandı. - The work has been almost completed.

(Bilgisayar) tamamlanma sayısı
tamamla(mak)
tarihinde tamamlandı
tamamla

Üniversite sürecini rahatlıkla tamamladım. - I completed the university course comfortably.

Hepsi bununla tamamlandı. - All is completed with this.

tamam olmak
(Bilgisayar) biten
sonuç almak
aldatılmış
finished
bitmiş

İş henüz bitmiş değil. - The work is not finished yet.

İşini yarım bitmiş bırakma. - Don't leave your work half finished.

complete
{f} tamamlamak

Proje tamamlamak için 2000 adam-sat gerektiriyor. - The project will require 2000 man-hours to complete.

Projeyi tamamlamak için daha çok zaman ayırmamız gerektiğini söylediğinde Tom'un kesinlikle bir fikri vardı. - Tom certainly had a point when he said we should allow more time to complete the project.

complete
eksiksiz

Sami polislere eksiksiz bir sahte hikaye anlattı. - Sami told cops a complete fake story.

Prosedür doğru ve eksiksiz yürütülmelidir. - The procedure must be executed correctly and completely.

complete
{s} tam

Tamamen işine dalmıştı. - He was completely absorbed in his work.

Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

finished
tamamlanmış

Çalışmanın Tom'a ait bölümü tamamlanmış değil. - Tom's part of the work isn't finished.

complete
{s} bütün

O bütünüyle yanlış değil. - That's not completely wrong.

Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

completed by
(Bilgisayar) tamamlayan
completed level
(Bilgisayar) tamamlanan düzey
completed tasks
(Bilgisayar) tamamlananlar
completed a degree with distinction
ayrım ile tamamladı
completed the race
yarış tamamlandı
completed case
(Askeri) TAMAMLANMIŞ MUKAVELE
completed disk sets
(Bilgisayar) tamamlanan disket kümeleri
completed exposure pathway
(Kimya) bitmiş etkinin izi
completed part of crime
(Kanun) suçun tamamlanan kısmı
completed programme
tamamlanmış program
completed project
tamamlanmış proje
complete
{f} doldurmak
complete
{f} tamamla

Görevi tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyacı vardı. - He needed more time to complete the task.

Biz, beş gün içinde işi tamamlayabilmeliyiz. - We should be able to complete the work in five days.

complete
{f} yerine getirmek
finished
{s} tamam

Ben yemeği tamamen bitirmedim. - I haven't quite finished eating.

Tom dondurucudaki dondurmayı tamamen bitirdi. - Tom finished eating all the ice cream that was in the freezer.

complete
halletmek
complete
{s} tamamı

Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Numarayı tamamıyle unuttum. - I completely forgot the number.

complete
mükemmel
complete
{s} 1. tam, katıksız: I'm in complete sympathy with what you're saying. Senin dediklerine tamamıyla katılıyorum. It came as a complete
complete
{f} tamamla: adj.tamam
be completed
tamamlamak
be completed
sonuç almak
be completed
tamam olmak
complete
nihayetlendirmek
finished
(Bilgisayar) bitenler
finished
taşlanmış
finished
(Bilgisayar) bitirildi

Ev ödevi bitirildikten sonra, Tom yatmaya gitti. - His homework having been finished, Tom went to bed.

İşin dörtte üçü bitirildi. - Three-quarters of the work was finished.

finished
(Bilgisayar) tamamlandı

Programa göre proje tamamlandı. - They finished the project on schedule.

Araştırma tamamlandı mı? - The research is finished?

finished
mafiş
required reviews completed
gerekli gözden geçirmeler tamamlandı
required reviews completed
gerekli incelemeler tamamlandı
spell completed
(Bilgisayar) yazım denetimi tamamlandı
to be completed
tamam olmak
to be completed
sonuç almak
complete
completeness bütünlük
complete
tam olma hali
complete
bitev
complete
tamam

Onun sözleri tamamen anlamsızdı. - Her words were completely meaningless.

Tamamen unutulduğunu düşünecek. - He will think he has been completely forgotten.

complete
bitmiş

Yeni okul binasının gelecek yıl bahara bitmiş olması bekleniyor. - The new school building is expected to be completed by spring next year.

Yeni köprü marta kadar bitmiş olacak. - The new bridge will have been completed by March.

complete
bitirmek
finished
bitirilmiş

Resim onun tarafından zaten bitirilmişti. - The picture has already been finished by him.

finished
tükenmiş
finished
bitik
finished
tam

Onlar seksen millik yolculuğu tamamladılar. - They finished eighty miles' journey.

Ben yemeği tamamen bitirmedim. - I haven't quite finished eating.

complete
berkelam
complete
tam, katıksız: I'm in complete sympathy with what you're saying. Senin dediklerine tamamıyla katılıyorum. It came as a complete
complete
a complete surprise tam bir sürpriz
complete
{f} tamamla: adj.eksiksiz
complete
(Bilgisayar) biten
complete
dört başı mamur
complete
(Bilgisayar) tamamlanan yüzde
complete
tekmil etmek
complete
kotarmak
complete
itmam etmek
complete
bütünlemek
complete
butünüyle
complete
{f} uygulamak
complete
bütünlüklü
complete
ikmal etmek
complete
{s} iyice
complete
tekmillemek
complete
sonunu getirmek
complete
katıksız
complete
(Bilgisayar) tamamlamak tam
complete
{s} tamamlanmış

Yeni demiryolu henüz tamamlanmış değildir. - The new railway is not completed yet.

Ben gelmeden önce iş tamamlanmıştı. - The work had been completed before I arrived.

complete
tamamlar
complete
tamamlama

Projeyi tamamlamak için daha çok zaman ayırmamız gerektiğini söylediğinde Tom'un kesinlikle bir fikri vardı. - Tom certainly had a point when he said we should allow more time to complete the project.

Görevi tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyacı vardı. - He needed more time to complete the task.

complete
(Bilgisayar) tamamlandı

Çalışma neredeyse tamamlandı. - The work has been almost completed.

Aylar süren müzakerelerin ardından, barış antlaşması tamamlandı. - After months of negotiations, the peace treaty was completed.

complete
tümlemek
finished
bitir

Ağabeyim çok hızlı bir şekilde ev ödevini bitirdi. - My elder brother finished his homework very quickly.

Raporu yazmayı bitirdim. - I've finished typing the report.

military obligation is completed
askerlik görevi tamamlandı
mission completed
görev tamamlandıişlem tamamlandı, bitti
calculation of completed tax
(Kanun) ikmalen vergi hesaplaması
complete
komple
cycle completed
(Tekstil) çevrim (ritim) bitimi
date action completed
gereğinin yapıldığı tarih
erase completed
(Bilgisayar) silme tamamlandı
finished
{s} işlenmiş
finished
(sıfat) bitmiş, cilalı, sona ermiş, tamam, tamamlanmış, hazır, işlenmiş, tükenmiş, mükemmel
finished
{s} cilalı
finished
{s} hazır

Neredeyse hazır mısın? - Are you almost finished?

Akşam yemeği işini bitirmeden önce hazır olacak. - Dinner will be ready by the time you have finished your work.

finished
{s} mükemmel
partially completed
kısmi gerçekleşmiş
partially completed
kısmen tamamlanmış
slides completed
(Bilgisayar) tamamlanan slaytlar
task completed
(Bilgisayar) tamamlanan görev
to be completed
tümlenmek
to be completed
bütünlenmek
الإنجليزية - الإنجليزية
Simple past tense and past participle of complete

He completed his B.Sc. (Hons.) degree at the University of New South Wales in 1958 and went on to the Victoria University of Manchester where his studies on the fungal pigment phomazarin led to the award of a Ph.D. in 1963 under the supervision of (the late) Professor Arthur J. Birch.

finished
(of a marriage) completed by the first act of sexual intercourse after the ceremony
Analysis documentation done
successfully completed or brought to an end; "his mission accomplished he took a vacation"; "the completed project"; "the joy of a realized ambition overcame him"
past of complete
– projects completed at various stages of the R&D spectrum, namely: basic research, applied research, experimental development, and pilot testing
caught; "a completed forward pass"
complete
Finished; ended; concluded; completed; as, the edifice is complete
complete
To finish; to make done; to reach the end

He completed the assignment on time.

complete
in which every Cauchy sequence converges
complete
{v} to perfect, to finish
complete
{a} perfect, full, finished
To be completed
mesoscale
complete
With everything included
complete
{s} whole, perfect; finished
complete
emphasis You use complete to emphasize that something is as great in extent, degree, or amount as it possibly can be. The rebels had taken complete control It shows a complete lack of understanding by management The resignation came as a complete surprise He was the complete opposite of Raymond. = total, absolute partial + completely com·plete·ly Dozens of flats had been completely destroyed something completely different. = totally
complete
The complete works of a writer are all their books or poems published together in one book or as a set of books. the Complete Works of William Shakespeare
complete
having every necessary or normal part or component or step; "a complete meal"; "a complete wardrobe"; "a complete set pf the Britannica"; "a complete set of china"; "a complete defeat"; "a complete accounting"
complete
perfect and complete in every respect; having all necessary qualities; "a complete gentleman"; "consummate happiness"; "a consummate performance
complete
(v ) cUlanA, choylahnay
complete
emphasis You can use complete to emphasize that you are referring to the whole of something and not just part of it. A complete tenement block was burnt to the ground The job sheets eventually filled a complete book. = entire, whole
complete
If something is complete, it has been finished. The work of restoring the farmhouse is complete It'll be two years before the process is complete. incomplete
complete
Completes the entering of information about a Purchase Request and sends it to a cosigner for authorization/approval before being sent to Purchasing for processing, or alternately sends the request directly to Purchasing for processing Accessible from: the Item Information, Order Information, Basis for Vendor Selection, and Review screens
complete
If you complete something, you do all of it. She completed her degree in two years This book took years to complete. = finish
complete
complete a pass having every necessary or normal part or component or step; "a complete meal"; "a complete wardrobe"; "a complete set pf the Britannica"; "a complete set of china"; "a complete defeat"; "a complete accounting"
complete
complete or carry out; "discharge one's duties"
complete
The line item has been shipped and invoiced
complete
If you complete something, you finish doing, making, or producing it. Peter Mayle has just completed his first novel. the rush to get the stadiums completed on time. + completion completions com·ple·tion The project is nearing completion House completions for the year should be up from 1,841 to 2,200
complete
highly skilled; "an accomplished pianist"; "a complete musician"
complete
in which every set with a lower bound has a greatest lower bound
complete
come or bring to a finish or an end; "He finished the dishes"; "She completed the requirements for her Master's Degree"; "The fastest runner finished the race in just over 2 hours; others finished in over 4 hours"
complete
(C) - Materialized view is completely refreshed from the masters
complete
bring to a whole, with all the necessary parts or elements; "A child would complete the family" come or bring to a finish or an end; "He finished the dishes"; "She completed the requirements for her Master's Degree"; "The fastest runner finished the race in just over 2 hours; others finished in over 4 hours" write all the required information onto a form; "fill out this questionnaire, please!"; "make out a form" complete a pass having every necessary or normal part or component or step; "a complete meal"; "a complete wardrobe"; "a complete set pf the Britannica"; "a complete set of china"; "a complete defeat"; "a complete accounting" having all four whorls or principal parts--sepals and petals and stamens and carpels (or pistils); "complete flowers" having come or been brought to a conclusion; "the harvesting was complete"; "the affair is over, ended, finished"; "the abruptly terminated interview" perfect and complete in every respect; having all necessary qualities; "a complete gentleman"; "consummate happiness"; "a consummate performance
complete
choate
complete
total

You people are totally insane. - You people are completely insane.

I feel like a total idiot. - I feel like a complete idiot.

complete
having come or been brought to a conclusion; "the harvesting was complete"; "the affair is over, ended, finished"; "the abruptly terminated interview"
complete
perfect and complete in every respect; having all necessary qualities; "a complete gentleman"; "consummate happiness"; "a consummate performance"
complete
The proof is now complete: I can't finish it
complete
To make whole or entire
complete
If something is complete, it contains all the parts that it should contain. The list may not be complete. a complete dinner service + completeness com·plete·ness the accuracy and completeness of the information obtained
complete
Mature, with good follow-through on the palate, satisfying mouth-feel and firm aftertaste
complete
{f} make whole, perfect; finish
complete
With respect to an instruction, when its result is both available to another instruction and can be retired, and it is past the point where the it can cause an exception Compare retire
complete
If one thing comes complete with another, it has that thing as an extra or additional part. The diary comes complete with a gold-coloured ballpoint pen
complete
Having all the parts or organs which belong to it or to the typical form; having calyx, corolla, stamens, and pistil
complete
(see Full and accurate records)
complete
total, full
complete
write all the required information onto a form; "fill out this questionnaire, please!"; "make out a form"
complete
without qualification; used informally as (often pejorative) intensifiers; "an arrant fool"; "a complete coward"; "a consummate fool"; "a double-dyed villain"; "gross negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly"; "what a sodding mess"; "stark staring mad"; "a thoroughgoing villain"; "utter nonsense"
complete
bring to a whole, with all the necessary parts or elements; "A child would complete the family"
complete
In the context of general equities, to fill an order
complete
adj lengkap
complete
To bring to a state in which there is no deficiency; to perfect; to consummate; to accomplish; to fulfill; to finish; as, to complete a task, or a poem; to complete a course of education
complete
A problem is complete for a complexity class if (1) it's in the class, and (2) everything in the class can be reduced to it (under some notion of reduction) So, if you can solve the complete problems for some class, then you can solve every problem in the class The complete problems are the hardest
complete
complete a pass
complete
To complete a set or group means to provide the last item that is needed to make it a full set or group. the stickers needed to complete the collection
complete
Filled up; with no part or element lacking; free from deficiency; entire; perfect; consummate
complete
having all four whorls or principal parts--sepals and petals and stamens and carpels (or pistils); "complete flowers"
complete
If you complete a form or questionnaire, you write the answers or information asked for in it. Simply complete the coupon below Use the enclosed envelope to return your completed survey. = fill in
complete
One of the VDX system "authorization statuses " Removes the request record from the Web Client view The request is not deleted but it is marked for archiving Used to designate that the request has come to the end of it's 'life cycle ' Should only be used in specific instances, i e when the responder has actioned (responded) to a "Cancel" message with a "Cancel Reply Yes" Under some configurations certain actions can trigger auto-completes See Auto-completes
complete
A chemical compound or a blend of compounds that contains significant quantities of all three primary nutrients, N, P, and K It may contain other plant nutrients
completed

  الواصلة

  com·plet·ed

  التركية النطق

  kımplitıd

  المترادفات

  ended, concluded, built, done, finished

  النطق

  /kəmˈplētəd/ /kəmˈpliːtəd/

  رصف المشتركة

  completed high school

  فيديوهات

  ... completed that, you should have your voting rights restored. So historically, a lot of ...
  ... and then the sentence was completed "a greater understanding of each other's perspective." ...

  كلمة اليوم

  ideogram
المفضلات