community

listen to the pronunciation of community
الإنجليزية - التركية
{i} cemaat

Tom New York Yahudi cemaatinde büyüdü. - Tom grew up in the New York Jewish community.

Leyla cemaatin bir direğiydi. - Layla was a pillar of the community.

{i} topluluk

Bu uluslararası bir topluluk. - This is an international community.

O, yerel topluluklarında bir sorundu. - It was a problem in their local community.

halk

Tom halk eğitim merkezine gitti. - Tom went to community college.

Tom'un ölümü halkı şok etti. - Tom's death shocked the community.

{i} cemiyet
millet

O onu milletin iyiliği için yaptı. - She did it for the good of the community.

toplum

Global toplumun bir parçasıyız. - We live in a global community.

Tom'un cezası 25 saatlik toplum hizmetiydi. - Tom's sentence was 25 hours of community service.

ümmet
(Biyoloji) organizma topluluğu
benzeyiş
zümre
insan topluluğu

Ancak, sadece insan topluluğunun bir iletişim aracı olarak sözlü dili vardır. - However, only the human community has verbal languages as a means of communication.

yöre halkı
(Politika, Siyaset) mahalli örgütlenme
(Felsefe) ortaklaşalık
tüzelkişilik
ortak mal sahipliği
(Biyoloji) komünite
ortak iyelik
(Mukavele) 1- toplum, cemiyet; 2- topluluk; 3- halk, kamu, amme
{i} ortak yön
{i} benzerlik
{i} ortaklık
bir bölgede oturanlann meselelerini çözümlemek veya eğlenmek için topla
{i} müşterek tasarruf
{i} halk, kamu, amme
community center şehir kulübü
aynı yerde veya aynı şartlar altında yaşayan insan topluluğu
ortak mal sahipli
bölge halkı
kamu

O kamu hizmeti cezasına çarptırıldı. - He was sentenced to community service.

Tom, şartlı tahliye ve kamu hizmeti cezasına çarptırıldı. - Tom was sentenced to probation and community service.

umum
toplumun
cumhur
community expense
Aidat
community acquis
(Politika, Siyaset) topluluk müktesebatı
community and school
toplum ve okul
community association
(Politika, Siyaset) topluluk örgütü
community bridge
(Politika, Siyaset) topluluk geçiş köprüsü
community center
sosyal merkez
community center
şehir kulübü
community centers
halk evleri
community colleges
halk eğitim merkezleri
community dweller
mahalleli
community dweller
bölge sakini
community dweller
mahalle sakini
community education
toplum eğitimi
community engineer
toplum mühendisi
community europe
ce
community foundation
(Politika, Siyaset) topluluk vakfı
community foundation
(Politika, Siyaset) hemşehri vakfı
community foundations
(Politika, Siyaset) cemaat vakıfları
community framework
(Politika, Siyaset) topluluk çerçevesi
community goods
(Politika, Siyaset) topluluk malları
community goods
(Ticaret) topluluk eşyası
community guarantee
(Politika, Siyaset) topluluk garantisi
community language
(Dilbilim) topluluk dili
community leader
topluluk lideri
community leader
cemaat lideri
community legal order
(Kanun) topluluk hukuk düzeni
community life
toplum hayatı
community life
toplum yaşamı
community market
(Politika, Siyaset) topluluk piyasası
community medicine
(Tıp) toplum hekimliği
community name
(Bilgisayar) topluluk adı
community networking
(Bilgisayar) topluluk ağı
community of practice
uğraş topluluğu
community of practice
uygulayıcı topluluk
community of states
(Politika, Siyaset) devletler topluluğu
community organisation
(Politika, Siyaset) topluluk örgütü
community organization
toplumsal organizasyon
community organization
sosyal eylem
community oriented
toplum eğilimli
community oriented
topluma yönelik
community oriented
toplum yanlı
community participation
toplum katılımı
community policing
(Askeri) zabıta hizmetleri
community pool
halka açık yüzme havuzu
community power
toplumsal güç
community powers
(Politika, Siyaset) topluluk yetkileri
community profile
çevre profili
community program
(Politika, Siyaset) topluluk programı
community psychiatry
toplum psikiyatrisi
community psychology
toplum psikolojisi
community service
(Kanun) kamu hizmeti cezası
community standard
toplum standartı
community swimming pool
halka açık yüzme havuzu
community trade mark
(Politika, Siyaset) topluluk markası
community antenna television
ortak sırgavıllı sınalgı
community antenna television
müşterek antenli televizyon
community chest
kamu yararına tutulan fon
community development
toplum kalkınması
community of assets
mal ortaklığı
community of interest
çıkar türkümü
community of scholars
öğrenci topluluğu
community ownership
ortak mülkiyet
community property
ortak mülkiyet
community television
kablolu televizyon
community based groups
sosyal çevre grupları
community building
Topluluk oluşturma

The course provides a central community-building opportunity for the mentors.

community center
toplum merkezi
community colleges
toplum kolejleri
community dwelling
huzurevi
community housing
toplum konut
community institution
halk kurumları
community life
toplu yaşam
community manager
kamu yöneticisi
community of experience
topluluk deneyimi
community of interest
müşterek menfaat
community pool
müşterek/ortak kullanılan yüzme havuzu
community service
Hapis cezası yerine verilen amme hizmeti
community singing
topluluk şarkı
community spirit
Toplum ruhu
community swimming pool
müşterek/ortak kullanılan yüzme havuzu
community volunteers
toplum gönüllüleri
community-acquired
Toplum kökenli, toplumdan kazanılmış/edinilmiş
community-based mentoring
cemiyet merkezli rehberlik
community-residing
toplumda yaşayan
Community Counterterrorism Board; Configuration Control Board
(Askeri) Toplum Terörizm Karşıtı Kurulu; Konfigürasyon Kontrol Kurulu
community acts
(Avrupa Birliği) Topluluk kuralları
community acts
(Politika, Siyaset) topluluk tasarrufları
community acts
(Politika, Siyaset) topluluk işlemleri
community automated intelligence system
(Askeri) toplum otomatik istihbarat sistemi
community body
(Mukavele) kamu kurumu
community facilities
(İnşaat) tesisler
community facilities
(İnşaat) kentsel donanım
community facilities
(İnşaat) ortak kolaylıklar
community home
halkevi
community hospital
(Tıp) toplum hastanesi
community hospital
(Tıp) yerel hastane
community law
(Avrupa Birliği) Topluluk Hukuku
community legislation
(Avrupa Birliği) Topluluk mevzuatı
community of heirs
miras ortaklığı
community of interest
(Ticaret) ilgi grubu
community of interest
(Ticaret) menfaat grubu
community of interest
(Ticaret) dayanışma grubu
community politics
(Politika, Siyaset) topluluk politikası
community property
mal birliği esası
community property
(Ticaret) karı kocanın ortak malları
community property
(Ticaret) evlilikte mal birliği rejimi
community property
(Kanun) ortaklaşa mülkiyet
community relations
(Askeri) TOPLUM İLİŞKİLERİ: Askeri ve sivil toplumlar arasındaki ilişki
community relations program
(Askeri) (DOD) TOPLUM İLİŞKİLERİ PROGRAMI (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): Halkın davranışını değerlendiren, teşkilin vazifesini kamu yararıyla bağdaştıran ve halkın anlayıp benimseyeceği bir faaliyet programı uygulayan komutanlık çalışması
community rule
(Avrupa Birliği) Topluluk kuralı
community support framework
(Avrupa Birliği) (CSF) Topluluk Destek Çerçevesi
community territory
(Avrupa Birliği) Topluluk alanı
community's own resources
(Avrupa Birliği) Topluluğun kaynakları
cockpit management system; command management system; community management staff
(Askeri) kokpit yönetim sistemi; komuta idare sistemi; toplum yönetim kadrosu; toplum güvenliği malzeme sistemi; muhtemel durum karşılıklı desteği; Kriz yönetim sistemi
conjugal community
(Kanun) evlilik müessesesi
conjugal community
(Kanun) karı kocalık
ahi community
ahilik
energy community
(Politika, Siyaset) antlaşma
imagined community
hayali cemaat
international community
uluslararası toplum
muslim community
müslüman toplum
priority of the community
(Politika, Siyaset) topluluk önceliği
religious community
ümmet
sense of community
kamu vicdanı
steel community
antlaşma
European Coal and Steel Community
Avrupa Kömür Çelik Topluluğu
European Community
Avrupa Topluluğu
European Economic Community
Avrupa ekonomik topluluğu
business community
iş topluluğu
closed community
kapalı toplum
fossil community
fosil türkümü
legal community
yasal topluluk
linguistic community
dil topluluğu
linguistic community
dilsel topluluk
medical community
doktor topluluğu
speech community
dilsel topluluk
speech community
dil topluluğu
adjusted community rating
düzeltilmiş topluluk rating
communities
topluluklar

İzlanda, dünyadaki en küçük Müslüman topluluklarından birine sahiptir. - Iceland has one of the smallest Muslim communities in the world.

Gelgitin gücünü kullanmak kıyı topluluklarına çok yardımcı olabilir. - Harnessing the power of the tides could be very helpful to coastal communities.

communities
toplumlar
communities
komüniteler
darwin community college
darwin topluluk kolej
fossil community
fosil grubu, taşıl kümesi
gated community
kapı halk
international community
Uluslararası topluluk
linguistic community
dil topluluğu, dilsel topluluk
plant community
bitki topluluğu
research community
araştırma toplum
shared by a community; public
bir topluluk tarafından paylaşılan, kamu
speech community
dil topluluğu, dilsel topluluk
the European Economic Community
Avrupa Ekonomik Topluluğu
the community
toplum

Benim için toplumun sevgisi paradan daha önemlidir. - The love of the community is more important to me than money.

Toplumu düşünmek zorundayız. - We must think about the community.

the intelligence community
istihbarat topluluğu
virtual community
sanal topluluk
the community
halk

Tom'un ölümü halkı şok etti. - Tom's death shocked the community.

Onlar halka açık yüzme havuzuna gittiler. - They went to the community pool.

the community
ahali
the community
devlet
الإنجليزية - الإنجليزية
Commune or residential/religious collective
Group of people sharing a common understanding who reveal themselves by using the same language, manners, tradition and law. (see civilization)
The condition of having certain attitudes and interests in common
A group of interdependent organisms inhabiting the same region and interacting with each other
A group of people interacting by electronic means for social, professional, educational or other purposes. (see virtual_community)
A particular community is a group of people who are similar in some way. The police haven't really done anything for the black community in particular. the business community
{n} a society, a common possession
Common character; likeness
In ecology, this term refers to the populations of animals and plants that live within a defined area (For example, all the plants and animals that live in South Mountain Park would be a community )
An online or virtual gathering place for people with similar interests (e g , professional, social or demographic) to engage in two-way communication and share ideas, knowledge, information and opinions A community is made up of one or more forums
common ownership; "they shared a community of possessions"
A naturally occurring group of plants and animals that live within a certain environment and interact with each other Communities are often defined by a dominant species (e g kelp forest community) or the major physical characteristics of the area (e g mudflat community)
Commonness; frequency
an association of organisms, plant and animal, each occupying a certain position or ecological niche, inhabiting a common environment, and interacting with one another; all the plants and animals in a particular habitat that are bound together by food chains and other interrelationships
1 A group of individuals organized into a unit, or manifesting some unifying trait or common interest; loosely, the locality or catchment area population for which a service is provided, or more broadly, the state, nation, or body politic (Last's epidemiology definition) 2 A political entity that has the authority to adopt and enforce laws and ordinances for the area under its jurisdiction In most cases, the community is an incorporated town, city, township, village, or unincorporated area of a county However, each State defines its own political subdivisions and forms of government (FEMA definition) See also catchment area
the body of people in a learned occupation; "the news spread rapidly through the medical community"
A term broadly used to refer to a population that has a distinct identity We use the term to mean residents of a geographic area being affected by decisions of a jurisdiction, be that an elementary school cachement area, neighborhood, school district, city, county or region within a county It is often used with a modifier or clause to describe a non-geographically based subgroupings such as "the community of child care providers" or an ethnic or racial subgrouping such as "the Hmong Community"
a district where people live; occupied primarily by private residences
The assemblage of populations of plants and animals that interact with each other and their environment The community is shaped by populations and their geographic range, the types of areas they inhabit, species diversity, species interactions, and the flow of energy and nutrients through the community
In the context of the Internet and electronic commerce, people who participate in a online discussion group or bulletin board, or who return frequently to a Web site because of a common interest in a given subject One business strategy developing on the Internet is to create a community and then sell access to the group for marketing purposes (See bulletin board system in the hard copy dictionary )
is a group of organisms living in a common environment and interdependent
A group of individuals living together in some form of social organization with cohesion in planning and operation and/or manifesting some unifying trait or common interest In health care organization, it refers to the most local level of the health system The form of services provided to a locality will vary according to each country's political, economic, social, cultural and epidemiological patterns
All of the plants and animals living in a specific area (habitat), often described by the most abundant or obvious organisms The kelp forest community means all the animals and plants that are part of the kelp forest
A constantly changing group of people collaborating and sharing their ideas over an electronic network (e g , the Internet) Communities optimize their collective power by affiliation around a common interest, by the compression of the time between member interactions (i e , communicating in real time), and by asynchronous "postings" which potentially reach more participants and allow for more reflection time than real-time interactions
In BGP, a group of destinations that share a common property Community information is included as one of the path attributes in BGP update messages
a characteristic group of plants and animals living and interacting with one another in a specific region under similar environmental conditions
a group of people living in a particular local area; "the team is drawn from all parts of the community"
A relationship in SNMP between an SNMP agent and a set of SNMP managers that defines authentication, access control, and proxy characteristics
a group of people having ethnic or cultural or religious characteristics in common; "the Christian community of the apostolic age"; "he was well known throughout the Catholic community"
Definition: A community is a set of people who share something (e g a language, a network access, ) but who do not necessarily know each other or interact on a personal basis Examples for communities are all students at an university, or all Java programmers speaking English The main usefulness of comunities lays in its being a starting point for identifying a set of people one could interact with, e g to nd some help for solving problems or to share experiences [Schlichter et al, 1998] Distributed projects are made out of different communities, with different interests, stakes, and objectives Community obstacles are the hardest to deal with as participants from different communities do not see a reason to collaborate
(ecology) a group of interdependent organisms inhabiting the same region and interacting with each other
{i} people living in the same area; group of people that live together; group of people that share common characteristics or interests
a group of people who live in the same area, and often share common goals, common social rules and/or family ties
A body of people having common rights, privileges, or interests, or living in the same place under the same laws and regulations; as, a community of monks
Common possession or enjoyment; participation; as, a community of goods
Sites creating and facilitating online community, connectedness and/or communication around shared interests These sites can target either a broad-based or niche audience
A constantly changing group of people collaborating and sharing their ideas over an electronic network (Internet) Communities optimise their collective power by affiliation around a common interest, by the compression of the time between member interaction (i e real-time communication), and by asynchronous 'postings' which potentially reach more participants and allow for more reflection time than real-time interactions
Hence a number of animals living in a common home or with some apparent association of interests
a group of nations having common interests; "they hoped to join the NATO community"
agreement as to goals; "the preachers and the bootleggers found they had a community of interests
Society at large; a commonwealth or state; a body politic; the public, or people in general
A society of people having common rights and privileges, or common interests, civil, political, etc or living under the same laws and regulations
agreement as to goals; "the preachers and the bootleggers found they had a community of interests"
A group of people living in the same locality and sharing some common characteristics
Face-up cards that are shared by all the players in a hand Flop games have five community cards
All the organisms living together in a particular location
Also known as "interest groups," communities are groups of people who share a common interest and communicate with each other about that interest (through a community Web page, chat, Newsgroups, or e-mail) Back to Top
(ecology) a group of interdependent organisms inhabiting the same region and interacting with each other a group of people living in a particular local area; "the team is drawn from all parts of the community"
The community is all the people who live in a particular area or place. He's well liked by people in the community The growth of such vigilante gangs has worried community leaders, police and politicians
Community is friendship between different people or groups, and a sense of having something in common. Two of our greatest strengths are diversity and community. community property European Atomic Energy Community Euratom European Coal and Steel Community European Community European Defense Community French Community community college Rule of the Community Oneida Community community centre Community of Christ European Economic Community European Community EC
community card
Any of the cards which appear on the board and can be a part of any player's hand
community cards
plural form of community card
community college
A secondary school, usually offering extended services of some sort
community college
An educational institution providing college education granting certificates, diplomas, and Associates' degrees, but not higher level degrees. The name derives from the fact that community colleges primarily attract and accept students from the local community, and are often supported by the local community through property taxes. A junior college
community colleges
plural form of community college
community development
The practices and academic disciplines of civic leaders, activists, involved citizens and professionals to improve various aspects of local communities
community owned
of or pertaining to assets or organisations that are owned and controlled through some representative mechanism that allows a community to influence their operation or use and to enjoy the benefits arising

For over seventy years, community owned rural telephony networks have flourished in the USA and about 1,000 exist today.

community ownership
group possession of an item or concept
community-built
Being the result of the collaboration of members of a community of practice or other group

Wiktionary is a community-built online dictionary.

community-college
Attributive form of community college

community-college employee.

community college
An accredited two-year higher education institution which confers associate degrees and certificates
community building
Community building is a field of practices directed toward the creation or enhancement of community among individuals within a regional area (such as a neighborhood) or with a common interest. It is sometimes encompassed under the field of community development
community care
(Tıp, İlaç) Long-term care for the mentally ill, the elderly, and people with disabilities provided within the community rather than in hospitals or institutions
community college
A junior college without residential facilities that is often funded by the government
community college
(Eğitim) Smaller college that is specifically designed for the residents of a particular area (generally offers courses during the day and night)
community service
Unpaid work, intended to be of social use, that an offender is required to do instead of going to prison
Community of Christ
formerly Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints Faction of the religion founded by Joseph Smith in 1830, whose main body became the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, or Mormon church. The sect, originally known as the Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, broke away in 1852, rejecting the leadership of Brigham Young in favour of Smith's son; it also rejected the practice of polygamy and the label Mormon. Its teachings are based on the Bible, the Book of Mormon, and the Doctrine and Covenants, a book of revelations received by its prophets. In 2001 the church formally changed its name to Community of Christ. In the early 21st century it had about 250,000 members and was headquartered in Independence, Mo
community association
a real estate development governed by an organization to which every owner in the development must belong Each resident is bound to membership by a set of governing documents, which also require adherence to a set of rules and the obligation to pay assessments Examples of community associations include condominiums, cooperatives, and planned communities Also called common interest communities or common interest developments (in California)
community association
Any organization established and run by property owners in a particular area, often to represent the common interests of the owners in dealings with government, planning bodies, developers or other outside parties
community association
general name for any organization of property owners to oversee some common interest In a condominium or planned unit development, the association has the responsibility of managing the common elements in the project A homeowners' association may be established in a subdivision to enforce deed covenants
community center
a center where the members of a community can gather for social or cultural activities
community center
A meeting place used by members of a community for social, cultural, or recreational purposes
community center
location where people of a certain area can participate in activities (also spelled community centre)
community centre
location where people of a certain area can participate in activities (also spelled community center)
community centre
com·mu·nity cen·tre community centres in AM, use community center A community centre is a place that is specially provided for the people, groups, and organizations in a particular area, where they can go in order to meet one another and do things. community center a place where people from the same area can go for social events, classes etc
community chest
A fund financed by private contributions for aiding various charitable organizations and welfare agencies. money that is collected by the people and businesses in an area to help poor people
community chest
fund intended for community welfare projects (based on financial donations)
community chest
a charity supported by individual subscriptions; defrays the demands on a community for social welfare
community college
A community college is a local college where students from the surrounding area can take courses in practical or academic subjects. A junior college without residential facilities that is often funded by the government
community college
Also known as "junior" or "two-year" college These schools provide college courses for recent high school graduates and adults in their communities Community colleges generally have fewer admissions requirements than four-year instiutions and courses typically cost less than comparable courses at four-year schools Most community colleges award two-year associates degrees, though some are now awarding bachelors Many students use community college as a springboard to a four-year college or university
community college
An associate degree-granting institution that is established by local communities and governed by a locally elected Board Also, primarily funded through public tax dollars
community college
a nonresidential junior college offering a curriculum fitted to the needs of the community
community college
– a local college that serves students with a wide ability range at post-secondary level offering courses of further education This is usually a two-year duration leading to an Associates degree Many students of community will then transfer to a four-year college for their last two years, leading to a Bachelors degree
community college
means an institution of higher education, as defined in section 101 of the Higher Education Act of 1965, that provides not less than a 2-year program that is acceptable for full credit toward a bachelor's degree
community college
A two-year college offering a wide range of programs of study, many determined by local community need
community leader
head of a community, head of a racial or cultural group
community medicine
Public health services emphasizing preventive medicine and epidemiology for members of a given community or region
community of scholars
the body of individuals holding advanced academic degrees
community policing
Community policing is a system in which policemen work only in one particular area of the community, so that everyone knows them
community property
property and income belonging jointly to a married couple
community property
Property owned jointly by spouses. property that is considered to be owned equally by both a husband and wife in US law. Property held jointly by a husband and wife. In states having a community property system, property acquired by either spouse during the marriage may be deemed to belong to each spouse as an undivided one-half interest. Some property (e.g., gifts to one spouse) may be classified as separate, but in lawsuits over the classification of property the presumption is in favour of the community category. Some jurisdictions extend community property laws to same-sex unions
community property law
laws relating to ownership of property between a couple
community rating
Insuring everyone in a specific region for about the same price Premiums are based on the potential health risks or claims experience of the entire population in the area
community rating
A method for setting health insurance rates in which everyone in a specific area is charged the same premium rather than having it adjusted individually according to a person's health history The rate is usually based on the average cost of delivering health care to people living in that area
community rating
A rating system for establishing capitated rates based upon the average costs of providing health services to all individuals within a geographic region Community rating is fairly basic, in that it does not adjust for each individual's medical history or the likelihood an individual will use medical services
community rating
A method of determining premiums for health insurance which ensures that all subscribers or a particular class of subscribers pay the same rate for the same level of benefits and that anticipated costs are spread evenly among all contracts; setting health insurance premiums based on the average cost of providing medical services to all people in a geographic area, without adjusting for each individual's medical history or likelihood of using such services
community rating
Under this rating system, the charge for insurance to all insureds depends on the medical and hospital costs in the community or area to be covered Individual characteristics of the insureds are not considered at all (H)
community rating
A rating method that sets premiums for financing medical care according to the health plan's expected costs of providing medical benefits to the community as a whole rather than to any sub-group within the community Both low-risk and high-risk classes are factored into community rating, which spreads the expected medical care costs across the entire community
community rating
The rating methodology required of federally qualified HMOs and of HMOs under the laws of many states, and occasionally indemnity plans under certain circumstances The HMO must obtain the same amount of money per member for all members in the plan, Community rating does allow for variability by allowing the HMO to factor in differences for age, sex, mix (average contract size), and industry factors; not all factors are necessarily allowed under state laws, however (also see Experience rating)
community rating
Method of establishing health insurance premiums on a communitywide rather than group-specific basis The premium is based on a blend of the average cost of actual and anticipated health services use by all enrollees in a geographic area or industry and does not consider variables such as claims experience, age, sex, or health status of the covered population Community rating spreads the cost of illness more evenly over the whole community Federally qualified HMOs must community rate
community rating
Using the same premium rates for a specific group without considering loss experience
community rating
A method of calculating health plan premiums using the average cost of actual or anticipated health services for all subscribers within a specific geographic area The premium does not vary for different groups or subgroups of subscribers to reflect their specific claims experience or health status Under modified community rating (the most common form), rates may vary based on subscribers' specific demographic characteristics (such as age and gender), but rate variation based on individuals' health status, claims experience, or policy duration is prohibited "Pure" community rating prohibits rate variation based on demographic as well as health factors, and all subscribers in an area pay the same rate
community rating
A system of billing for insurance costs on the basis of average claims experience for the general population as opposed to the claims experience of the particular employer For example most HMOs use a community-rated billing system based on the entire client population of the HMO See also experience rating
community rating
a situation in which all members of an insurance pool are charged the same premium, regardless of their risk status
community rating
A method for determining health insurance premiums based on actual or anticipated costs in a specific geographic location as opposed to an experience rating that looks at individual characteristics of the insureds
community rating
Community rating is a method of HMO rate calculation where the rate charged to a group or to an individual for HMO coverage is based on the profit or loss experience of the HMO’s entire population
community rating
A rating method that determines a single average premium based on the characteristics and claims experience of an entire membership such as an HMO or an insurance pool Age, lifestyle, industry, health factors and gender are not used to determine rates (See Adverse Selection )
community rating
In medical insurance plans, the evaluation method used to determine premiums charged by service-plan insurers by averaging the charge for the insurance among all insureds according to hospital and medical costs in the community, without differentiation among insureds in terms of the individual risk assumed by the insurer The communitywide rate is a flat sum, varying only with the amount of benefits, regardless of age, sex, occupation or condition of health (See also: Blue Cross )
community rating
– Setting insurance rates based on the average cost of providing health care services to all people in a geographic area, without adjusting for each individual’s medical history or likelihood of using medical services
community rating
Setting insurance rates based on the average cost of providing health services to all people in a geographic area without adjusting for each individual's medical history or likelihood of using medical services
community rating
Determining HMO capitation rates without respect to characteristics or utilization of the subject population HMOs can vary premium offerings according to benefit packages, but not by health status Thus, an employed group with characteristics likely to lead to high utilization cannot be charged a higher rate than a group without such characteristics
community rating
Setting insurance rates based on the average cost of providing health services to all people in a geographic area, without adjusting for each individual's medical history or likelihood of using medical services
community rating
the practice of using the same rate structure for all subscribers to a medical expense plan, regardless of their past or potential loss experience and regardless of whether coverage is written on an individual or a group basis
community rating
Calculating the price of health insurance premiums according to the characteristics or utilization of the entire community, not just the insured population Today, insurers frequently charge higher rates for less healthy individuals With community rating, everyone who lives in the same area pays an equal amount for health insurance
community rating
[Health] a method of rating that produces identical rates for all members of an identified pool or class, based on the expected costs for these members as a group; the principle of equal rates for all members of the community may vary only by certain broad classifications within the community, such as family status (single versus family coverage), and occasionally by wide geographic areas [similar to ASOP No 18]
community service
where the intent is to do something for those who request it or ‘need’ it (e g holiday programme, council housing officer) - where the recipient cannot always do this for himself or herself
community service
an unpaid service for the benefit of the public that is performed by lawbreakers as part (or all) of their sentence a service that is performed for the benefit of the public or its institutions
community service
an unpaid service for the benefit of the public that is performed by lawbreakers as part (or all) of their sentence
community service
Volunteer hours spent helping a cause
community service
This is the general name given to any volunteer work that is done for benefit of the community
community service
Site where the University of Nebraska works with the community to serve the education and healthcare needs of Nebraskans of all ages
community service
a contribution to community of time, based on a mandated requirement or an extrinsic reward Examples are
community service
Community service is unpaid work that criminals sometimes do as a punishment instead of being sent to prison. He was sentenced to 140 hours community service. work that is not paid that someone does to help other people, sometimes as punishment for a crime
community service
Rotary's third Avenue of Service comprises varied efforts that Rotarians make, sometimes in conjunction with others (e g , a Rotaract or Interact club or a Rotary Community Corps), to improve the quality of life for those who live within their club's locality or municipality
community service
{i} public service, service that is provided or carried out for the benefit of the public or its institutions; (Law) work carried out by a convicted person for public benefit which is given as punishment instead of of imprisonment
community service
To do volunteer work which benefits your community An offender may be required to do a specific number of hours of community service work The project or agency must be approved in advance by the supervising officer A written report of the hours, including a signature and phone number for verification, must be made to the supervising officer
community service
a service that is performed for the benefit of the public or its institutions
community service
Genus: Action Differentia: A contradictory term ostensibly meaning to provide a service to the community Comment: It is not a service because it is typically done without compensation and it is not value providing to the community since a community can have no standard of value
community singing
group of people singing in an organized chorus
community trust
This refers to the administrative mechanism under which district nurses, health visitors, physiotherapists and similar community-based health services operate
community trust
An NHS Trust which provides community services such as health visiting, district nursing and midwifery to patients in their own homes
community trust
Statutory trust for disabled beneficiaries under OBRA 93' and state law
Anglican Community
All the Churches of the Anglican Communion, and their worshippers
Travelling Community
the nomadic ethnic minority
Valencian Community
An autonomous community of eastern Spain. Area: 23,255 sq. km. Population (2004): 4,692,449. Historically, a kingdom also including the town of Caudete
bedroom community
An urban community that is primarily residential, from which most of the workforce commutes out to earn their livelihood; often a suburb of a nearby metropolis that workers travel to daily
nudist community
A group of people who choose to live together on a permanent basis where clothing is optional; a naturist community
security community
A region of the world in which large-scale use of violence, such as war, among nations is highly unlikely
speech community
A group of people sharing a language, or a particular way of using that language
virtual community
A community that is not defined by physical boundaries but by the interests of its members
virtual community
A group of people that primarily or initially communicates or interacts via the Internet
gated community
A subdivision or neighborhood, often surrounded by a barrier, to which entry is restricted to residents and their guests
world community
The term is used primarily in political and humanitarian contexts to describe an international aggregate of nation states of widely varying types. In most connotations, the term is used to convey meanings attached to consensus or inclusion of all people in all lands and their governments
A community
college
communities
people or plants living in one area
communities
Optional parameter used to tag routes in order to apply specific orders
communities
HPC netWindows CE Software & InfoZaurux comPower for Linux PDAsWinPortal comWindows 2000 News & InfoBoatLinks comBoating and Marine InformationNDT orgNon-Destructive &Materials TestingTargaFlorio comRacer's Message Boards
communities
HPC netWindows CE Software & InfoHandheldNews comPalmPilot Software & InfoZaurux comPower for Linux PDAsBoatLinks comBoating and Marine InformationNDT orgNon-Destructive &Materials TestingTargaFlorio comRacer's Message Boards
communities
plural of community
communities
ecological communities: an assemblage of interacting plants and animals on a shared site (Freedman, B , 1989) Dictionary definition: people living in one locality; group of people having cultural, ethic or other characteristics in common; a group of nations having certain interests in common; the public in general, society; common ownership or participation
community
المفضلات