coiled

listen to the pronunciation of coiled
الإنجليزية - التركية
sarılı
sarmal
helezonlaşmış
sar(mak)
coil
bobin
coiled coil
proteinlerin yapısal deseni
coiled spring
sarmal yay
coiled up
yukarı kıvrılmış
coiled cable
helezon kablo
coiled radiator
sarmal radyatör
coiled sheath
helezoni kılıf
coil
rulo
coil
spiral
coil
kangallamak
coil
(Elektrik, Elektronik) çevresine sarılmak
coil
boru demeti
coil
kangal etmek
coil
(Biyokimya,Gıda) sarmal
coil
kangallanmak
coil
kıvırmak
coil
(Askeri) roda etmek
coil
serpantin
coil
tutam
coil
kangal haline gelmek
coil
dolamak
coil
{f} sar

O ip sarılmak zorunda. - That rope has to be coiled.

coil
{i} sarım
coil
gebeliği önleyici alet
coil
serpantinli
coil
tomar
coil
roda
coil
halka
coil
gürültü
coil
yumak
coil
kangal
coil
yay
coil
bukle
coil
sarılmak

O ip sarılmak zorunda. - That rope has to be coiled.

coil
dolanmak
coil
kargaşa
coil
sarmak
coil
bukle yapmak
coil
patırtı
coil
spira
coil
(Tıp) Halka veya helezon şeklinde kıvrımlar gösteren oluşum
coil
elek bobin
coil
sarmak veya sarılmak
coil
(Nükleer Bilimler) sargı,sargı
coil
{f} kangal yapmak
coil
kangal etmek veya olmak
coil
{i} halka şeklinde kıvrılmış saç
coil
(Askeri) (UP) İLERİYE YANAŞMA, MESAFELERİ KAPATMA: Özellikle zırhlı birliklerde bir yürüyüş kolunun derinliğinin, arazide verilen bir molada, kolbaşı ile kol nihayeti arasındaki mesafeyi daraltmak maksadıyla ileriye doğru yanaşma
coil
{i} elek. bobin
coil
kangal şeklinde boru
coil
roda etmek primary coil birinci devre bobini
coil
secondary coil ikinci devre bobini
coil
{f} 1. sarmak, kangallamak
coil
{i} den. roda
high speed coiled wire
(Askeri) YÜKSEK HIZ KABLOSU: Standart kablo teskeresi kullanmadan, nispeten süratle döşenmesi mümkün telefon kablosu. Bu kablo, sırtta taşınırken döşenebileceği gibi, araç veya uçağa monte edilmek suretiyle de döşenebilir
high speed coiled wire
(Askeri) yüksek hız kablosu
super coiled
(Denizbilim) aşırı sargılı
warm coiled
soğuk sarılmış
الإنجليزية - الإنجليزية
Coiled means in the form of a series of loops. a heavy coiled spring. special coiled kettle flexes
curled or wound (especially in concentric rings or spirals); "a coiled snake ready to strike"; "the rope lay coiled on the deck
In the form of coils; having coils
coil
A coil of electrically conductive wire through which electricity can flow
coil
To wind or reel e.g. a wire or rope into regular rings, often around a centerpiece

A simple transformer can be made by coiling two pieces of insulated copper wire around an iron heart.

coil
A noise, tumult, bustle, or turmoil

they continued so extremely fond of gold, that if Peter sent them abroad, though it were only upon a compliment, they would roar, and spit, and belch, and piss, and f—t, and snivel out fire, and keep a perpetual coil, till you flung them a bit of gold .

coil
Common name for any intra-uterine contraceptive device (Abbreviation: IUD)—the first IUDs were coil-shaped
coil
Something wound in the form of a helix or spiral
coil
{v} to roll up a rope, to wind up in a ring
coil
{n} a circular form of a rope
coil
{i} cylinder, roll; ring, link; wrapping, winding
coil
reactor consisting of a spiral of insulated wire that introduces inductance into a circuit tubing that is wound in a spiral a contraceptive device placed inside a woman's womb a transformer that supplies high voltage to spark plugs in a gasoline engine a round shape formed by a series of concentric circles wind around something in coils or loops
coil
Sheet metal rolled from slab or ingot that, then, has been wound Once rolled in a hot-strip mill, a steel coil is more than one-quarter mile long Coils are the most efficient way to store and transport sheet metal
coil
a cooling or heating element, often including fins, through which treated gas or liquid is passed, exchanging thermal energy with air surrounding it for heating or cooling
coil
An inductor; an electronic component whose impedance increases with increasing frequency Useful in blocking the transmission of higher-frequency signals such as in blocking high-frequency coupling from woofers
coil
Entanglement; toil; mesh; perplexity
coil
One or more loops of a conductor used to create a magnetic field In MRI, the term refers to the radiofrequency coil [Chapter 9]
coil
single or multiple loops of wire (or other electrical conductor, such as tubing, etc ) designed either to produce a magnetic field from current flowing through the wire, or to detect a changing magnetic field by voltage induced in the wire
coil
A length of wire wound around a form in multiple turns
coil
A series of connected pipes in rows or layers, as in a steam heating apparatus
coil
A core wrapped in conducting wires that, when current is run through, emits a magnetic field
coil
an inductive device created by looping turns of wire around a core
coil
A coil is one loop in a series of loops. Pythons kill by tightening their coils so that their victim cannot breathe
coil
In model railroading, a tightly wound "spool" of thin wire which is a component of electrical devices such as solenoids and electromagnets
coil
A device used to amplify the voltage from a typical battery into a big jolt of voltage capable of jumping a spark plug gap The jolt is distributed via the distributor and sent to the spark plugs
coil
Stamps processed in a long single row and prepared for sale in rolls, often for dispensing from stamp-vending and affixing machines Some coils, including most U S coils, have a straight edge on two parallel sides and perforations on the remaining two parallel sides Some coils are back printed with sequence or counting numbers
coil
A device consisting of fine wire windings around an iron core, which is designed to step up battery voltage The high voltage created (35,000 volts or more) is delivered to the spark plug so ignition can occur
coil
A general reference to the bobbin and coil assembly
coil
to wind or move in a spiral course; "the muscles and nerves of his fine drawn body were coiling for action"; "black smoke coiling up into the sky"; "the young people gyrated on the dance floor"
coil
a structure consisting of something wound in a continuous series of loops; "a coil of rope"
coil
a contraceptive device placed inside a woman's womb
coil
tubing that is wound in a spiral
coil
reactor consisting of a spiral of insulated wire that introduces inductance into a circuit
coil
A length of insulated wire wound around a laminated iron or steel core, a ferrite or powdered iron core, or a non-ferrous material such as ceramic aluminum, or plastic A non-ferrous core is called an "air core"since it is non-magnetic in nature
coil
a round shape formed by a series of concentric circles
coil
wind around something in coils or loops
coil
To wind cylindrically or spirally; as, to coil a rope when not in use; the snake coiled itself before springing
coil
A ring, series of rings, or spiral, into which a rope, or other like thing, is wound
coil
When a bell is being rung up or rung down, the ringer has a lot of extra rope to handle; to stop it flapping around, it is coiled up While ringing up, the ringer lets the coils out as needed, and while ringing down, takes in more coils
coil
A coil of rope or wire is a length of it that has been wound into a series of loops. Tod shook his head angrily and slung the coil of rope over his shoulder The steel arrives at the factory in coils
coil
a structure consisting of something wound in a continuous series of loops; "a coil of rope" reactor consisting of a spiral of insulated wire that introduces inductance into a circuit tubing that is wound in a spiral a contraceptive device placed inside a woman's womb a transformer that supplies high voltage to spark plugs in a gasoline engine a round shape formed by a series of concentric circles wind around something in coils or loops
coil
To lay a line down in circular turns
coil
A number of turns of conductor wound as a coil
coil
If you coil something, you wind it into a series of loops or into the shape of a ring. If it coils around something, it forms loops or a ring. He turned off the water and began to coil the hose A huge rattlesnake lay coiled on the blanket. Coil up means the same as coil. Once we have the wire, we can coil it up into the shape of a spring Her hair was coiled up on top of her head. A disturbance; a fuss. to wind or twist into a series of rings, or to make something do this (coillir, %cuillir% )
coil
Normally a bobbin wound with fine wire, with pole pieces It is the movement of the string within the field of this coil that creates the sound we hear
coil
A conductor wound in a series of turns
coil
The coil is a contraceptive device used by women. It is fitted inside a woman's womb, usually for several months or years
coil
Wire wrapped around the base of a speaker cone or diaphragm When an electrical current is passed through the coil a movement is caused due to a magnet also attached to the cone This movement is what makes the noise Submitted by Karl Kuenning RFL from Roadie Net
coil
Common name for any intra-uterine contraceptive device (Abbreviation: IUD)-the first IUDs were coil-shaped
coil
To encircle and hold with, or as with, coils
coil
A coil is a thick spiral of wire through which an electrical current passes
coil
Usually a squared end belt piece of full manufacturing length but not full manufacturing width See also slab belting
coil
Metal bands or strands of wire wrapped in a circular fashion A device for increasing the voltage to fire the spark plugs
coil
(Otomotiv) A device used to amplify the voltage from a typical battery into a big jolt of voltage capable of jumping a spark plug gap. The jolt is distributed via the distributor and sent to the spark plugs
coil
Abbreviation for telephone pickup coil
coil
a transformer that supplies high voltage to spark plugs in a gasoline engine
coil
A network of tubes filled with refrigerant A coil located inside the home takes heat and moisture out of the air as liquid refrigerant evaporates Sometimes called the cooling or evaporator coil
coil
{f} bind, wrap; twist, wind
coil
To wind into loops (roughly) around a common center
coil
Fig
coil
To wind itself cylindrically or spirally; to form a coil; to wind; often with about or around
coil
A noise, tumult, bustle, or confusion
coil
A length of steel wound into roll-form
coil
make without a potter's wheel; "This famous potter hand-builds all of her vessels"
coiled

  التركية النطق

  koyld

  النطق

  /ˈkoild/ /ˈkɔɪld/

  علم أصول الكلمات

  (verb.) 1611. French coillir, cuillir to gather; more at CULL.

  رصف المشتركة

  coiled rope

  كلمة اليوم

  gestalt
المفضلات