chipped

listen to the pronunciation of chipped
الإنجليزية - التركية
yontulmak
ufalanmış
yontma
ufalan(mak)
ufalan
chipped away
uzakta yontma
chipped in
yontma
chipped beef
ince dilinmiş kuru sığır eti
chip
{i} yonga
chip
{i} çentik
chip
{i} mikrodevre (bilgisayar)
chip
çöp
chip
{i} patates kızartması

Bir sürahi bira ve bir porsiyon patates kızartması istiyorum. - I want a pitcher of beer and a portion of chips.

En sevdiğin yemek ne? Mayonezli patates kızartması ve balık. - What's your favorite food? Fish and chips with mayonnaise.

chip
pirinç
chip
tatsız şey
chip
havalandırmak top
chip
ince dilim
chip
çip

Bu çipler henüz mevcut değil. - Those chips aren't yet available.

Patates çipsinin tüm torbasını yememeliydim. - I shouldn't have eaten the whole bag of potato chips.

chip
ufalanmak
chip
kırmık
chip
şekil vermek
chip
şef
chip
kırılgan olmak
chip
çentilmek
chip
çizik
chip
yontulmak
chip
{f} ufalan
chip
yarık
chip
küçük parça
chip
iz
chip
{i} ufanak
chip
mikroçip
chip
küçük bir parça koparmak
chip
(patates/vb.) doğramak
chip
{f} havalandırmak (top)
chip
{i} para

Hepimiz öğretmenimize bir doğum günü hediyesi almak için para verdik. - We all chipped in to buy our teacher a birthday present.

chip
(Mühendislik) talas
chip
budamak
chip
dilimlemek
chip
marka
chip
kırıntı
chip
kırılmak
chip
çatlak

Tom'un omuzunda bir çatlak var. - Tom has a chip on his shoulder.

chip
çentmek
chip
fiş
chip
takılmak
chip
alaya almak
chip
cips

Tom Mary ve John'a biraz patates cipsi sundu. - Tom offered Mary and John some potato chips.

Patates cipsi senin için iyi değildir. - Potato chips are not good for you.

chip
yontmak
chip
{i} (Bilgisayar) çip, yonga
chip
küçük kıymetli taş parçası
chip
{f} 1. yontmak, çentmek
chip
önemsiz bir şey
chip
{i} çoğ., İng. kızarmış patates, patates kızartması, cips
chip
lezzetsiz kuru yiyecek
chip
ince dilim halinde kesilmiş yiyecek
chip
(Nükleer Bilimler) yonga, kırmık,çapak
chip
sepet örücülüğünde kullanılan hasır
chip
kurumuş tezek parçası
chip
iskambil fiş
chip
(deyim) hareket ve konuşmasında ailesine benzeyen kimse ,babasının oğlu
التركية - التركية

تعريف chipped في التركية التركية القاموس.

chip
ince kesilmiş silisyum dilimi
الإنجليزية - الإنجليزية
having had the engine management system upgraded, usually to increase power
having a chip (small piece) or chips missing

a chipped plate.

Simple past tense and past participle of chip
{a} cut into pieces, cut, hewed
Small flakes or tears to the edge(s) of a dust jacket, pages or spine of a book
having a small piece broken off; "a chipped tooth
past of chip
A condition in which small pieces of the dust jacket have been chipped away at the edges
something that is chipped has a small piece broken off the edge of it
Stone: Objects made by controlled flaking of raw materials like chert Percussion flaking with a hammer stone or antler baton is used to rough out tools Pressure flaking with an antler, bone, or copper tip produces a refined appearance and fine edges
A book with a cover of any type, or a periodical that has a cover other than its published wraps
having a small piece broken off; "a chipped tooth"
Small nicks or cuts, usually used in the description of a dust-wrapper
Tiny tears on the edge of a dust jacket
chipped potato
a potato chip
chipped potatoes
plural form of chipped potato
chipped beef
Dried beef smoked and sliced very thin
Chip
A diminutive of the male given names Christopher and Charles

All Cs, I said. Sounds like they like order..

chip
A thin, crisp, baked piece of vegetable, usually potato

tortilla chips.

chip
A token used in place of cash in gambling
chip
To fit (an animal) with a microchip
chip
To break small pieces from

Be careful not to chip the paint.

chip
A damaged area of a surface where a chip has been broken off

This cup has a chip in it.

chip
A fried strip of potato of square or rectangular cross-section, similar to French fries
chip
A shot where the ball goes more upwards than a regular shot
chip
A circuit fabricated in one piece on a small, thin substrate
chip
Often with "in", to ante (up)
chip
To play a shot where the ball goes predominately upwards rather than forwards
chip
to upgrade an engine management system, usually to increase power
chip
{v} to cut into small pieces, hack, lessen
chip
{n} a piece cut off, a fragment
Chip
A male given name
chip
Also called a die Popular term describing a small piece of silicon that contains a complete discrete component or an integrated circuit Many chips are made on a single wafer, then separated into dice (plural of die) and packaged individually
chip
{f} cut a fragment from, flake; be broken off in small pieces; sculpt, engrave
chip
The triangular piece of wood attached to the log line
chip
form by chipping; "They chipped their names in the stone"
chip
cut a nick into
chip
Integrated circuit that carries card intelligence Embedded in plastic surface of card and hidden by contacts of gold or silver
chip
To cut small pieces from; to diminish or reduce to shape, by cutting away a little at a time; to hew
chip
a mark left after a small piece has been chopped or broken off of something
chip
A receptacle, usually for strawberries or other fruit
chip
A chip in something such as a piece of china or furniture is where a small piece has been broken off it. The washbasin had a small chip
chip
Wood or Cuban palm leaf split into slips, or straw plaited in a special manner, for making hats or bonnets
chip
In discussions between people or governments, a chip or a bargaining chip is something of value which one side holds, which can be exchanged for something they want from the other side. The information could be used as a bargaining chip to extract some parallel information from Britain see also blue chip
chip
The most essential electronic component of a computer: a tiny piece of silicon with an electronic circuit embedded in it
chip
To break or fly off in small pieces
chip
a low running approach shot
chip
If you chip something or if it chips, a small piece is broken off it. The blow chipped the woman's tooth Steel baths are lighter but chip easily. + chipped chipped They drank out of chipped mugs
chip
{i} small piece; splinter; game token;(British) French fry; piece of food thinly sliced and fried; microchip, tiny square of semiconducting material containing miniature transistors and other electronic components (Electronics)
chip
A small piece broken from a larger piece of solid material
chip
play a chip shot
chip
A tiny piece of semiconductor material containing electronic elements such as transistors A typical chip is made of silicon, is less than 0 25 square inches, and can contain millions of microscopic components Same as "Integrated Circuit" See also: Chip (Webopedia)
chip
a triangular wooden float attached to the end of a log line
chip
To bet, as with chips in the game of poker
chip
the act of chipping something
chip
a small fragment of something broken off from the whole; "a bit of rock caught him in the eye"
chip
A silicon chip is a very small piece of silicon with electronic circuits on it which is part of a computer or other piece of machinery
chip
A chip is an image subset window and is used in the correlation process
chip
The individual circuit or component of a silicon wafer The leadless form of an electronic component part, either passive or active, discrete or integrated
chip
Short for integrated circuit chip, a collection of interconnected microminiature electronic components
chip
The uncased and normally leadless form of an electronic component part, either passive or active, discrete or integrated Also referred to as a die
chip
(1) (n ) A small piece of silicon bearing the equivalent of a large number of electrical components (2) (n ) An integrated circuit (IC)
chip
the act of chipping something a low running approach shot electronic equipment consisting of a small crystal of a silicon semiconductor fabricated to carry out a number of electronic functions in an integrated circuit a small disk-shaped counter used to represent money when gambling a triangular wooden float attached to the end of a log line a thin crisp slice of potato fried in deep fat a piece of dried bovine dung break a small piece off from; "chip the glass"; "chip a tooth"
chip
Chips are long, thin pieces of potato fried in oil or fat and eaten hot, usually with a meal. I had fish and chips in a cafe
chip
Chips are plastic counters used in gambling to represent money. He put the pile of chips in the center of the table and drew a card
chip
A very small square of semi-conducting material Also known as a "die," it is the "active" light-emitting component of an LED
chip
An electronic component that contains an electronic circuit and is manufactured from semiconductive material A customized chip is sometimes called an option
chip
One of the counters used in poker and other games
chip
A tiny circuit board etched on a small square of sandlike material called silicon
chip
If you describe someone as a chip off the old block, you mean that they are just like one of their parents in character or behaviour. Her fifth child was born, a son who Sally at first thought was another chip off the old block
chip
Commonly used to refer to integrated circuits used as components in computers, telephone systems, etc   In actuality, it is the physical structure upon which the integrated circuits are fabricated
chip
If you say that something happens when the chips are down, you mean it happens when a situation gets very difficult. When the chips are down, she's very tough
chip
A small square of thin semiconductor material, such as silicon, that has been chemically processed to have a specific set of electrical characteristics such as circuits storage, and/or logic elements
chip
An electronic component consisting of thousands of transistors forming an integrated circuit capable of storing and processing large amounts of information; a building block of the computer's circuitry and computational functioning
chip
A takeout that hits a rock at an angle
chip
To break or crack, or crack off a portion of, as of an eggshell in hatching, or a piece of crockery
chip
electronic equipment consisting of a small crystal of a silicon semiconductor fabricated to carry out a number of electronic functions in an integrated circuit
chip
1) A slang term with the same meaning as the term IC (a miniature circuit of many components that is in small, sealed housing with prongs to connect it into equipment) 2) The thread cut away from the master lacquer to make the groove, while disc recording
chip
a thin crisp slice of potato fried in deep fat
chip
To become chipped
chip
Also called an "Integrated Circuit" or "IC" It is a tiny semiconductor that consists of interconnected transistors and other components They are constructed on a rectangle cut from a silicon wafer As integrated circuit technology developed, more and more transistors were packed in The ability to create a microprocessor on a single chip allowed for the development of small, inexpensive computers
chip
break off (a piece from a whole); "Her tooth chipped"
chip
Integrated circuit that carries card intelligence Embedded in the plastic surface of a card and hidden by the communication contacts (1996, Schlumberger)
chip
a small disk-shaped counter used to represent money when gambling
chip
A chip is a small piece of something or a small piece which has been broken off something. It contains real chocolate chips Teichler's eyes gleamed like chips of blue glass
chip
Also called a die Popular term describing a section of a wafer that contains a discrete component or an integrated circuit Many chips are made on a single wafer, then separated into dice and packaged individually
chip
If you say that someone has a chip on their shoulder, you think that they feel inferior or that they believe they have been treated unfairly. He had this chip on his shoulder about my mum and dad thinking that they're better than him. To cheep, as a bird.chip n. A trick method of throwing one's opponent in wrestling
chip
A fragment or piece broken off; a small piece
chip
A piece of wood, stone, or other substance, separated by an ax, chisel, or cutting instrument
chip
To break into small pieces
chip
Another term for an integrated circuit, microchip or semiconductor
chip
An integrated circuit (e g for use in a payment card)
chip
in the context of CDMA is distinct from bit and refers to binary digits transmitted over the RF link The chip rate in IS-95 is 1 2288 MHz (thus allowing adequate guard bands to permit the carriers to be spaced 1 25 MHz apart) Each bit is represented by many chips, and if a majority of the chips get through then the bit can be reconstructed properly The number of chips representing each bit varies depending on the bit rate When using an 8K Vocoder (such as EVRC) there are 128 chips for each bit Chips as such don't contain data because both the sender and receiver know the spreading pattern used to create them from a bit, and as such are not directly subject to the laws of Information Theory Though there are many phones simultaneously using a single frequency to transmit full chiprate, that means that the channel is not saturated unless the bitrate approaches the bandwidth of the carrier
chip
Chips or potato chips are very thin slices of fried potato that are eaten cold as a snack. a package of onion-flavored potato chips
chip
break a small piece off from; "chip the glass"; "chip a tooth"
chip
An alternative name for an integrated circuit
chip
Silicon chip or intergrated circuit used in a PC and its components A processor is a chip
chip
Anything dried up, withered, or without flavor; used contemptuously
chip
a piece of dried bovine dung
chip
A dried piece of dung used as fuel
chip
Poker chips are small round discs used instead of money at the poker table The ones used at casinos are typically made of clay, while home poker games often substitute cheaper plastic chips Using chips instead of cash has a number of advantages, mostly just that they're easier to count and manipulate Color designations for chips are arbitrary, but many casinos use white for $1 chips, red for $5 chips, green for $25 chips, and black for $100 chips If someone asks for a rack of white, they'd like $100 in $1 chips
chipped

  التركية النطق

  çîpt

  النطق

  /ˈʧəpt/ /ˈʧɪpt/

  علم أصول الكلمات

  (verb.) 15th century. Middle English chippen, from Old English -cippian ; akin to Old English cipp beam, Old High German chipfa stave.

  فيديوهات

  ... rocks that can be chipped and shaped without shattering. ...

  كلمة اليوم

  gerent
المفضلات