check; keep in check (a fire)

listen to the pronunciation of check; keep in check (a fire)
الإنجليزية - التركية

تعريف check; keep in check (a fire) في الإنجليزية التركية القاموس.

dampen
nemlendir
dampen
kaçırmak
dampen
gölge düşürmek
dampen
ıslanmak
dampen
bastırmak
dampen
(mutluluk/coşku/vb.için) kaçırmak
keep in check
kontrol altında tutmak
dampen
{f} tadını kaçırmak
dampen
{f} kırmak, kaçırmak: dampen s.o.'s enthusiasm k.dili. birinin
dampen
{f} kırmak
dampen
{f} nemlendirmek, ıslatmak; nemlenmek, ıslanmak
dampen
{f} söndürmek
dampen
(fiil) nemlendirmek, ıslatmak, ıslanmak, nemlenmek; tadını kaçırmak; söndürmek; köreltmek, kırmak
dampen
{f} nemlendirmek
dampen
{f} köreltmek
dampen
dampen azalt/ıslat
dampen
{f} nemlenmek
dampen
azaltmak
الإنجليزية - الإنجليزية
dampen
keep in check
keep under control, maintain discipline
check; keep in check (a fire)
المفضلات