chatter

listen to the pronunciation of chatter
الإنجليزية - التركية
{f} konuşup durmak
(Askeri) KAVRAMA TİTREMESİ: Bir motorlu araçta; kavramanın iyi oluşturulmamasından dolayı, hareket esnasında meydana gelen titreme. Bu titreme, kavrama mili yataklarının aşınmış veya motor bağlantılarının gevşemiş olmasından ileri gelebilir
sohbet

Daha çok iş ve daha az sohbet! - More work and less chatter!

çene çalma
sohbet etmek
çene çalmak
takırdama
(diş/vb.) takırdamak
gevezelik etmek
çatırda
gevezelik

Gevezelik edeceğine çevir! - Translate instead of chattering!

Gevezelik etmeyi bırakın ve işinizi bitirin. - Stop chattering and finish your work.

laklak
takırtı
geveze, durmaksızın konuşan
takırda/çene çal
takırtı/laklak
lakl
chatter marks bir aletin titreşimi sonucu meydana gelen düzensiz çizikler
{f} aptalca ve çok konuşmak
{f} laklak etmek (Argo)
çatırda,v.gevezelik et: n.gevezelik
{f} gıcırdatmak
{f} çatırdamak (dişler)
{i} dırdır (Argo)
{i} konuşkan kimse
lafü güzaf
takırdamak
gevezelik yapmak
laklak etmek
dırdır
chatterer
geveze
chattering
gevezelik

Gevezelik etmeyi bırakın ve işinizi bitirin. - Stop chattering and finish your work.

Gevezelik edeceğine çevir! - Translate instead of chattering!

chatter away
gevezelik etmek
chatter box
Geveze
chatter like a magpie
bir saksağan gibi sohbet
idle chatter
boş gevezelik
palaver, chatter idly
palavra, sohbet aylak aylak
chatterer
takırdayan/çene çalan
chatterer
farfaracı
chatterer
dırdırcı
chatterer
lafebesi
chattering
geveze

Gevezelik etmeyi bırakın ve işinizi bitirin. - Stop chattering and finish your work.

Gevezelik edeceğine çevir! - Translate instead of chattering!

chattering
(isim) gevezelik
chattering
(sıfat) geveze
loud and continuous chatter
çan çan
الإنجليزية - الإنجليزية
one who chats
Of teeth, machinery, etc, to make a chattering noise

He was so cold that his teeth were chattering.

the sound of talking
the sound made by a magpie
talk, especially meaningless or unimportant talk
a user of chat rooms
in national security, the degree of communication between suspect groups and individuals, used to gauge the degree of expected terrorist activity

The NSA is concerned about increased chatter between known terror groups.

an intermittent noise, as from vibration

Proper brake adjustment will help to reduce the chatter.

To talk idly

They knitted and chattered the whole time.

{v} to make a noise like birds or with the teeth, prate, jabber, talk idly or much
{n} the noise of birds prate, talk
To talk idly, carelessly, or with undue rapidity; to jabber; to prate
The rapid ON-OFF cycling of an electromechanical relay or mercury displacement relay due to insufficient controller bandwidth It is commonly caused by excessive gain, little hysteresis and short cycle time
Abnormal, rapid reciprocating movement of the disc on the seat of a pressure relief valve (557)
a phenomenon that can occur while sharpening a squeegee resulting in a jagged edge due to improper grinding procedures
the high-pitched continuing noise made by animals (birds or monkeys)
talk socially without exchanging too much information; "the men were sitting in the cafe and shooting the breeze"
{i} small talk; ticking
Rumbling sound in a band machine caused by trying to take too heavy a cut The sound comes from overloading the machine or transmission or springing the saw guide post or worktable
speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly
If your teeth chatter, they keep knocking together because you are very cold or very nervous. She was so cold her teeth chattered
To make a noise by rapid collisions
cut unevenly with a chattering tool
click repeatedly or uncontrollably; "Chattering teeth"
the rapid series of noises made by the parts of a machine
When birds or animals chatter, they make high-pitched noises. Birds were chattering somewhere. Chatter is also a noun. almond trees vibrating with the chatter of crickets
Unacceptable surface finish produced on drum or rotor Usually has a herringbone appearance Possible causes: spindle speed too high, no silencer used, workpiece not mounted rigid enough A high-pitch, chattering sound will be produced during cut
Vibration of tool or workpiece caused by the motion of the cutting tool
If you chatter, you talk quickly and continuously, usually about things which are not important. Everyone's chattering away in different languages Erica was friendly and chattered about Andrew's children He listened to chattering maids as they passed by. Chatter is also a noun. idle chatter Lila kept up a steady stream of chatter
Lines appearing across the panel at right angles to the grain giving the appearance of one or more corrugations resulting from bad setting of sanding equipment
A systematic pattern of surface marks appearing across the width of the board Usually parallel, markings range from 1/4 inch and 1/2 inch apart
the high-pitched continuing noise made by animals (birds or monkeys) the rapid series of noises made by the parts of a machine speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly make noise as if chattering away; "The magpies were chattering in the trees"
To utter rapidly, idly, or indistinctly
{f} make small talk; tick
noisy talk
A surface defect consisting of alternating ridges and valleys at right angles to the direction of extrusion
To utter sounds which somewhat resemble language, but are inarticulate and indistinct
Sounds like those of a magpie or monkey; idle talk; rapid, thoughtless talk; jabber; prattle
When the snowboard vibrates unnecessarily Usually this happens at higher speeds and through turns Racers are always trying to reduce chatter in their boards so they can stay in control
Surface roughness on a machined part that was caused by a machine tool skipping or vibrating during the manufacturing process
cut unevenly with a chattering tool click repeatedly or uncontrollably; "Chattering teeth
A user of a chat room
make noise as if chattering away; "The magpies were chattering in the trees"
A wavy condition across the width of a panel caused by sanding These marking are parallel to one another between 3 and 2 inch apart and perpendicular to the sander grit markings Sometimes they can be felt but always can be seen
Noise made by collision of the teeth, as in shivering
This term is applied to electrical contact with prolonged, undesirable opening and closing after transfer
The rapid on/off cycling of a relay caused by improper signal or adjustment, faulty contacts, or other malfunction
Vibration of a ski caused by the edges bouncing off hard snow instead of biting in
The rapid cycling on and off of a relay in a control process due to insufficient bandwidth in the controller
{i} yacker
yack
clack
chatter like a magpie
{f} talk like a chatterbox
chatter mark
a mark made by a chattering tool on the surface of a workpiece marks on a glaciated rock caused by the movement of a glacier
chatter mark
One of the fine undulations or ripples which are formed on the surface of work by a cutting tool which chatters
chatter mark
A short crack on a rock surface planed smooth by a glacier
chatterer
A person who chatters; a chatterbox

Yes, I am a chatterer, indeed, to interrupt you so often, Monsieur.

roof-brain chatter
incoherent, idle thoughts "at the top of the brain"

Notes In the early stages of meditation, it is very easy to be distracted by what Pearce calls 'roof-brain' chatter (Pearce, 1982), the seemingly endless flow of thoughts and ideas that refuse to go away when we sit down to meditation.

chatterer
{n} a great talker, a bird
To chatter
tattle
chattered
past of chatter
chatterer
passerine bird of New World tropics
chatterer
an obnoxious and foolish and loquacious talker
chatterer
Any of several passerine birds, mostly from South America; especially the cotingas
chatterer
The Bohemion chatterer (Ampelis garrulus) inhabits the arctic regions of both continents
chatterer
See Bohemian chatterer, and Cedar bird
chatterer
{i} one who talks excessively
chatterer
A prater; an idle talker
chatterer
{i} clacker
chatterer
A bird of the family Ampelidæ so called from its monotonous note
chatterer
In America the cedar bird is a more common species
chattering
{s} making a fast repetitive sound that resembles speech
chattering
the rapid series of noises made by the parts of a machine
chattering
{i} act or habit of talking in an unproductive manner or quickly; act of making uttering sounds; high constant noise made by birds or monkeys; noise made by the collision of teeth; chatter
chattering
present participle of chatter
chattering
engaged in making a rapid repetitive noise resembling speech; "the chattering sparrows
chattering
engaged in making a rapid repetitive noise resembling speech; "the chattering sparrows"
chattering
the high-pitched continuing noise made by animals (birds or monkeys)
chattering
The act or habit of talking idly or rapidly, or of making inarticulate sounds; the sounds so made; noise made by the collision of the teeth; chatter
chatters
third-person singular of chatter
idle chatter
trivial talk, babbling, gossip, chit-chat
chatter
المفضلات