bypass

listen to the pronunciation of bypass
الإنجليزية - التركية
atlama
{i} atlatma
çevre yolu
(Havacılık) aşama hattı
(Havacılık) bir devreyi
(Havacılık) tali yol
(Gıda) yandan geçiş
ikinci yol
baypas yoluyla -den geçmek
ikincil boru
aşırma
baypass
baypas yol
tali boru
(Bilgisayar,Teknik) yangeçitleme
karaya
yangeçiş
uğramamak
{i} yan geçit
saptırma
yan bağlantı
yan yol
(Tıp) baypas ameliyatı

Tom'un baypas ameliyatına ihtiyacı vardı. - Tom needed bypass surgery.

boş vermek
pas geçmek
uğramadan geçmek
bypass
atlamak
{i} yangeçit
{f} atla

Şehir merkezini atlayacağız. - We'll bypass the city centre.

dolaştırma
{f} bertaraf etmek
{f} baypas yoluyla -den
{f} ikinci yol yapmak
pas geç
çevre yol
bypass,v.uğramadan geç: n.yan yol
elektrik şube devresi
{f} dolambaçlı yoldan gitmek
{i} (Tıp) baypas ameliyatı, baypas: heart bypass kalp baypası
{i} aşma borusu
{i} kanın geçebileceği ikinci yol
{i} elek. baypas
{f} atlatmak
{i} baypas

Tom'un baypas ameliyatına ihtiyacı vardı. - Tom needed bypass surgery.

yanyan geçit
{i} kestirme yol
(Bilgisayar) geç
bypass air
kısadevre havası
bypass capacitor
(Bilgisayar,Teknik) yangeçit sığacı
bypass capacitor
yangeçiş sığacı
bypass channel
(Bilgisayar,Teknik) yangeçit kanalı
bypass channel
yangeçiş kanalı
bypass road
baypas
bypass tray
(Bilgisayar) geçiş tepsisi
bypass valve
(Otomotiv) kısa devre valfi
bypass capacitor
sızdırma kondansatörü
bypass road
yangeçit
bypass transformer
köprüleme transformatörü
bypass valve
baypas supabı
bypass air passage
(Otomotiv) bypass hava kanalı
bypass air valve
(Otomotiv) bypass hava valfi
bypass approval
(Bilgisayar) onaylamayı atla
bypass bore
(Otomotiv) jet meme
bypass bore
(Otomotiv) kapış memesi
bypass channel
yangecis kanali
bypass condenser
baypas kondensatörü
bypass connector
(Otomotiv) bypass konektörü
bypass feed
(Bilgisayar) yedek besleme
bypass feeder
(Bilgisayar) atlama besleyicisi
bypass filter
(Otomotiv) kısa devre filtresi
bypass filter
(Otomotiv) baypas filtresi
bypass gallery
yan geçit
bypass hose
(Otomotiv) bypass hortumu
bypass idle system
(Otomotiv) bypass rölanti sistemi
bypass lead
(Otomotiv) bypass ucu
bypass passage
(Otomotiv) bypass kanalı
bypass passage
(Otomotiv) by pass pasajı
bypass passage
(Otomotiv) bypass pasajı
bypass pipe
baypas borusu
bypass pipe
(Otomotiv) bypass borusu
bypass port
(Askeri) genişleme ağzı
bypass port
(Askeri) genişleme deliği
bypass port
(Otomotiv) bypass kanalı
bypass system
(Otomotiv) bypass sistemi
bypass vent
yan boru
bypassed
yan yol
gastric bypass
(Tıp, İlaç) Midenin kelepçelenip, kalan küçük midenin küçük barsağın yarısından itibaren iliştirilmesi ameliyatı. Aşırı kilolu insanların yaptırdığı bir ameliyat
alternate recovery base; assign receive bypass lists
(Askeri) yedek kurtarma üssü; baypas listesi alım tahsisi
assign essential user bypass
(Askeri) zaruri kullanıcı baypası tahsisi
bass bypass
(Bilgisayar) bas geçişi
essential user bypass
(Askeri) önemli kullanıcı baypası
missile warning bypass
(Askeri) füze ikaz baypası
mono bypass
(Bilgisayar) mono geç
stack bypass
(Bilgisayar) yığın atla
static bypass switch
(Askeri) statik baypas anahtarı
static bypass switch
(Askeri) otomatik baypas şalteri
treble bypass
(Bilgisayar) tiz geçişi
الإنجليزية - الإنجليزية
to ignore the usual channels or procedures
a section of pipe that conducts a fluid around some other fixture
to avoid an obstacle etc, by constructing or using a bypass
an electrical shunt
an alternative passage created to divert a bodily fluid around a damaged organ; the surgical procedure to construct such a bypass
a circumvention
a road that passes around something, such as a residential area
Providing a secondary path to relieve pressure in the primary passage One example would be a water pump or thermostat housing bypass in the cooling system
When one or more customers within a utility's service territory obtain service from an alternative electricity provider by running a transmission line to another provider, displacing its traditional utility Bypass might involve a wholesaler or industrial customer that purchases generation and transmission services from third-party providers Bypass usually enables a customer to avoid paying costs of social, environmental, and other programs imposed by government
- Arrangements or facilities whereby a customer can access long-distance, international, or other services without using the local operating company's switched network, thus avoiding payment of access charges More generally, any means whereby customers avoid usage of a monopoly service or facility
{f} evade, avoid; go around; take a detour
If you bypass someone or something that you would normally have to get involved with, you ignore them, often because you want to achieve something more quickly. A growing number of employers are trying to bypass the unions altogether Regulators worry that controls could easily be bypassed. = sidestep
A situation where the DPA was left out of some process, such as purchasing, receiving, transfer, or disposal of equipment
The ability of a station to be optically isolated from the network while maintaining the integrity of the ring (SMFPMD) (PMD) The ability of a node to optically isolate itself from the FDDI network while maintaining the continuity of the cable plant
An arrangement of pipes, gates and valves by which the flow of water may be passed around a piece of equipment or diverted to another piece of equipment; a controlled diversion
a road that takes traffic around the edge of a town a surgically created shunt (usually around a damaged part) avoid something unpleasant or laborious; "You cannot bypass these rules!
If a surgeon bypasses a diseased artery or other part of the body, he or she performs an operation so that blood or other bodily fluids do not flow through it. Small veins are removed from the leg and used to bypass the blocked up stretch of coronary arteries
{i} road which avoids a city or traffic area; detour; (Medicine) new pathway surgically created (for example: one created around a obstructed segment in the blood-pumping system or around a blocked alimentary tract); tubular pathway created surgically
A surgical procedure designed to increase blood flow to an organ or extremity that has narrowing or blockage of the blood supplying artery Examples include coronary artery bypass surgery, aortic replacement, ABI (aortabi-iliac), ABF (aortobi-femoral), and femoral-popliteal bypass)
A bypass is a main road which takes traffic around the edge of a town rather than through its centre. A new bypass around the city is being built. the Hereford bypass
using a machine to bypass the heart and lungs during surgery
A diversion of a major road to carry traffic around a town or city, in order to reduce traffic levels and improve the journey of through traffic See also arterial; radial
A bypass is a surgical operation performed on or near the heart, in which the flow of blood is redirected so that it does not flow through a part of the heart which is diseased or blocked. heart bypass surgery
a road that takes traffic around the edge of a town
A by- passage, for a pipe, or other channel, to divert circulation from the usual course
A situation that allows a customer to get full or partial electricity or natural gas service from a non-utility supplier instead of a utility, typically by connecting to a main transmission line instead of using the local utility's distribution system
To temporarily de-activate a portion of the input devices , so as not to trigger the alarm system while armed This feature is usually used when a sensor is defective , or a window is intentionally left open
Dealing directly with employees rather than with the exclusive representative regarding negotiable conditions of employment of bargaining unit employees A bypass is an unfair labor practice prohibited by section 7116(a)(5) It is not, however, a bypass to solicit information that would assist management in making a nonnegotiable determination See, e g , 10 FLRA No 24, 19 FLRA No 48, and 19 FLRA No 56
The ability of a node to optically isolate itself from the FDDI network while maintaining the continuity of the cable plant
If a road bypasses a place, it goes around it rather than through it. money for new roads to bypass cities
The intentional diversion of wastestreams from any portion of a treatment (or pretreatment) facility
a capacitor placed from a dc signal to ground will remove any ac component of the signal by creating an ac short circuit to ground
An alternative path In a heating duct or pipe, an alternative path for the flow of the heat transfer fluid from one point to another, as determined by the opening or closing of control valves both in the primary line and the bypass line
Flaw in a security device that allows messages to go around the security mechanisms Crypto bypass refers to flaws that allow plaintext to leak out
When wastewater by-passes wastewater treatment facilities and is not fully treated It is caused usually by plant failures or flows exceeding plant capacity
—A surgical technique in which the flow of blood or another body fluid is redirected around a blockage
  Dealing directly with employees rather than with the exclusive representative regarding negotiable conditions of employment of bargaining unit employees   A bypass is an unfair labor practice prohibited by section 7116(a)(5)   It is not, however, a bypass to solicit information that would assist management in making a nonnegotiable determination   See, e g , 10 FLRA No 24, 19 FLRA No 48, and 19 FLRA No 56  
a surgically created shunt (usually around a damaged part)
a conductor having low resistance in parallel with another device to divert a fraction of the current
If you bypass a place when you are travelling, you avoid going through it. The rebel forces simply bypassed Zwedru on their way further south
A bypass (BP) is the direct connection to customer premises equipment (CPE) by an InterLATA Carrier (IC) This occurs when an IC connects its own facilities (or facilities leased from a non-Bell Operating Company (BOC) entity) directly to an end user's premises, circumventing the use of the BOC network
Communications transmissions that avoid part or all of the public switched network, such as cellular radio and two-way cable TV
Situation created when the two cuts of the undercut (free cut) do not meet exactly, i e one bypasses the other Creates undesirable results such as barber chairing, cracked tree butts, excessive fiber pull and misdirected fall of the tree (3)
A control system that may be used to operate the AC motor direct from the AC line instead of from the solid state controller May be manual or automatic
avoid something unpleasant or laborious; "You cannot bypass these rules!"
The acquisition of gas service from an alternative source without using the facilities of the supplier/transporter that previously provided the service
bypass condenser
a capacitor that provides low impedance over certain (high) frequencies
bypass road
road with detours around a certain area
bypass surgery
surgery which creates an alternative route for blood to flow
bypassed
past of bypass
bypasses
plural of bypass
bypasses
third-person singular of bypass
bypassing
Occurs when group members think they have the same meaning for a word or phrase but in actuality they do not
bypassing
In programmed instruction, a technique that permits a student to skip certain portions of the material because of prior knowledge Back to top Case Study A printed description of a problem situation that contains enough detail to enable the learners to recommend a solution The learners encounter a real-life situation under the guidance of an instructor or computer in order to achieve an instructional objective Control of the discussion comes through by the amount of the detail provided
bypassing
present participle of bypass
bypassing
Moving beach material from the up drift to the down drift side or an obstruction to longshore-drift
bypast
Past; gone by
cardiopulmonary bypass
A procedure to circulate and oxygenate the blood while surgery is performed on the heart. It involves the diversion of blood from the heart and lungs through a heart-lung machine and the return of oxygenated blood to the aorta
coronary bypass
Surgical treatment for coronary heart disease to relieve angina pectoris and prevent heart attacks. It became widely used in the 1960s. One or more blood vessels usually an artery in the chest or a vein from the leg are transplanted to create new paths for blood to flow from the aorta to the heart muscle, bypassing obstructed sections of the coronary arteries
coronary bypass
open-heart surgery in which the rib cage is opened and a section of a blood vessel is grafted from the aorta to the coronary artery to bypass the blocked section of the coronary artery and improve the blood supply to the heart
coronary bypass surgery
A surgical procedure performed to improve blood supply to the heart by creating new routes for blood flow when one or more of the coronary arteries become obstructed. The surgery involves removing a healthy blood vessel from another part of the body, such as the leg, and grafting it onto the heart to circumvent the blocked artery
gastric bypass
(Medicine) surgical procedure to decrease the size of the stomach to induce weight loss in the chronically obese, procedure in which the stomach is cut across high on the body
heart bypass operation
surgery in which the flow of blood is redirected around a damaged blood vessel through the insertion of a substitute vessel
intestinal bypass
surgical operation that shortens the small intestine; used in treating obesity
minimally invasive coronary bypass surgery
heart surgery in which a coronary bypass is performed on the beating heart by the use of small instruments and cameras threaded through small incisions
port-access coronary bypass surgery
heart surgery in which a coronary bypass is performed by the use of small instruments and tiny cameras threaded through small incisions while the heart is stopped and blood is pumped through a heart-lung machine
التركية - الإنجليزية
bypass
المفضلات