bursting

listen to the pronunciation of bursting
الإنجليزية - التركية
patlak
patlayan
patlayarak
{f} patla

Şükran Günü'nden bir önceki gün süpermarketler patlamaya hazır. - The day before Thanksgiving, the supermarkets are full to bursting.

burst
{f} patlamak
burst
{i} patlak
bursting distrupture disk
kırılma diski
bursting strength
patlama gücü
bursting strength
patlama mukavemeti
bursting strength
patlama dayanıklılığı
bursting at the seams
(deyim) (Bir yer) Tıka başa insanla dolu
bursting out
dışarı patlama
bursting charge
(Askeri) PARALAMA HAKKI: Bak. "explosive charge"
bursting disc
emniyet diski
bursting distension
patlama yüzey gerilimi
bursting layer
(Askeri) koruyucu tabaka
bursting layer
(Askeri) KORUYUCU TABAKA: Dayanıklı ve sert maddelerden yapılan ve sığınak veya mağara şeklindeki mahfuz mahallerin damlarında kullanılan tabaka. Bu madde; müsademeli veya kısa tavikli mermileri, büyük tahribata sebebiyet verecek kadar nüfuz etmeden patlatır
bursting pressure
(Nükleer Bilimler) patlama basıncı
bursting strength of board
karton patlama dayanımı
bursting strength of paper
kağıt patlama dayanımı
bursting with happiness
mutluluktan havalara uçmak
burst
fırlamak
burst
infilak etmek
burst
{i} patlama

Su basıncı borunun patlamasına neden oldu. - The water pressure caused the pipe to burst.

Gama ışını patlamalarının olası nedenleri hakkında birkaç güncel teori vardır. - There are several current theories about the possible causes of gamma-ray bursts.

burst
(Jeoloji) püskürme
burst
patlamış

Bizim su boruları patlamış. - Our water pipes burst.

burst
(Bilgisayar) tekil
burst
(Bilgisayar) kağıt ayırma
burst
(Askeri) seri atış
burst
patlayış
burst
boşanmak göz yaşı
burst
(Bilgisayar) çoğuşma
burst
(Çevre) hızlanma
burst
yarık
burst
patlatmak
burst
dolup taşmak
burst
{f} patla

Su boruları dondu ve sonra patladı. - The water pipes froze and then burst.

Kalabalıktan muazzam bir tezahürat patladı. - A mighty cheer burst from the crowd.

burst
kağıt ayırmak
burst
{i} göz önüne serilme
burst
{f} ortaya çıkmak
burst
hamle
burst
ileri atılma
burst
aniden açmak
burst
çatlama
burst
{f} fışkırmak
burst
{f} boşanmak (gözyaşı)
burst
boşanmak had safhaya gelmek
burst
(kağıt) ayırma
burst
(Askeri) PARALANMA: Bir bomba veya merminin havada veya yere yada hedefe çırptığı zaman infilak etmesi
burst
bir el silah atımında yapılan atış
burst
{f} atılmak
burst
{f} çatlamak
burst
ileri fırlamak
burst
birde

Tom birden ağlamaya başladı. - Tom burst out crying.

Kız annesini görür görmez birden ağlamaya başladı. - Instantly the girl saw her mother, she burst out crying.

burst
atış
burst
(Askeri) Ateş darbesi, paralanma
burst
{i} infilak
burst
{f} yarılmak
burst
{f} patlak vermek
burst
ayrılmak
burst
{i} açılma
burst
gözle görülür hale gelmek
burst
{f} had safhaya gelmek
burst
{f} (burst) patlamak, yarılmak
burst
mermi atılması
الإنجليزية - الإنجليزية
Urgently needing to urinate

The kid is bursting to go to the toilet.

Present participle of burst
erupting; breaking open; shattering
(of munitions) going off; "bursting bombs"; "an exploding nuclear device"; "a spectacular display of detonating anti-tank mines
If you are bursting to do something, you are very eager to do it. She was bursting to tell everyone see also burst
If a place is bursting with people or things, it is full of them. The place appears to be bursting with women directors. a terraced vegetable garden, bursting with produce
If you say that someone is bursting with a feeling or quality, you mean that they have a great deal of it. I was bursting with curiosity. a character bursting with energy and vivacity
Present participle of to burst
bursting out
Present participle of burst out
bursting pressure
The radial pressure on a nut
bursting at the seams
(deyim) (Bir yer) Tıka basa insanla dolu
bursting at the seams
(deyim) If a place is bursting at the seams, it has a very large number of people or things in it: Now that they've got six children, their little house is bursting at the seams
bursting strength
The bursting pressure per square inch required to rupture a board sample, as determined by a Mullen or Cady test Under Rule 41 (freight) and Rule 18 (express), bursting strength must be shown in the boxmaker's certificate
bursting strength
- The constant rate of pressure required to rupture the paper Measured in lbs per sq inch
bursting strength
The resistance of paper to rapture as measured by the hydrostatic pressure required to burst it when a uniformly distributed and increasing pressure is applied to one of its side
bursting strength
The ability of a tape to resist damage when force is applied evenly perpendicularly to the surface of the tape
bursting strength
The rupture-resistance of paper under pressure
bursting strength
The ability of material in pounds per square inch, as measured by the Cady of Mullen tester, to withstand burst through
bursting with laughter
I am laughing uncontrollably
burst
To break from internal pressure

I blew the balloon up too much, and it burst.

burst
To enter or exit hurriedly and unexpectedly

Like hungry dogs who have sniffed their meat, the mob bursts in, trampling down the women who sought to bar the entrance with their bodies.

burst
To separate formfeed at perforation lines

I printed the report on formfeed paper then burst the sheets.

burst
To cause to break from internal pressure

I burst the balloon when I blew it up too much.

burst
An instance of, or the act of bursting

The bursts of the bombs could be heard miles away.

burst
{v} to break asunder, fly open or out, spring, issue suddenly
burst
{a} broken, having a rupture
burst
{n} a sudden breaking or rent, an eruption
burst
A Point of Sale graphical device that radically departs from surrounding graphics to feature special offers or pricing
burst
force out or release suddenly and often violently something pent up; "break into tears"; "erupt in anger"
burst
1 A single pulse of radio energy; specifically such a pulse at radar frequencies
burst
Refers to television scheduling and is when high levels of support are scheduled over a short period of time
burst
If a river bursts its banks, the water rises and goes on to the land. Monsoons caused the river to burst its banks
burst
a sudden flurry of activity (often for no obvious reason); "a burst of applause"; "a fit of housecleaning" break open or apart suddenly; "The bubble burst" break open or apart suddenly and forcefully; "The dam burst" emerge suddenly; "The sun burst into view" move suddenly, energetically, or violently; "He burst out of the house into the cool night" suddenly and violently broken open especially from internal pressure (`busted' is an informal term for `burst'); "a burst balloon"; "burst pipes"; "burst seams"; "a ruptured appendix"; "a busted balloon
burst
be in a state of movement or action; "The room abounded with screaming children"; "The garden bristled with toddlers"
burst
the act of exploding or bursting something; "the explosion of the firecrackers awoke the children"; "the burst of an atom bomb creates enormous radiation aloft"
burst
move suddenly, energetically, or violently; "He burst out of the house into the cool night"
burst
The BURST signal (or Short Sweep on FP40 and the FP35) presents short bursts of sound at ten frequencies: 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, and 8000 Hz (On the FP40 and FP35 200 and 700 Hz are used instead of 250 and 750 Hz ) This signal provides a quick way to determine the maximum output of the hearing aid with minimal discomfort to the patient It can be used at lower amplitudes, as desired, but its big advantage is for testing maximum output Since all the output of the aid is concentrated at one frequency at a time, testing with this signal gives you information on the worst-case performance of the hearing aid at each frequency, for any type of input signal Noise reduction is automatically removed at 85 and 90 dB amplitudes since it is not necessary and makes the measurement take longer Settling time is not used with BURST
burst
To fly apart or in pieces; of break open; to yield to force or pressure, especially to a sudden and violent exertion of force, or to pressure from within; to explode; as, the boiler had burst; the buds will burst in spring
burst
Contiguous error groups usually caused by a large tangential physical defect ISO burst limit for CD is less than seven successive frames, each containing two or more successive error bytes
burst
An instance of or the act of bursting
burst
Most people know this from "pipeline burst cache" Burst means to send data in a large package all at one time rather than small bits over a longer time
burst
To separate continuous form paper into individual sheets
burst
Gross structural failure of the tube wall
burst
To produce as an effect of bursting; as, to burst a hole through the wall
burst
A rupture or hernia; a breach
burst
When a door or lid bursts open, it opens very suddenly and violently because someone pushes it or there is great pressure behind it. The door burst open and an angry young nurse appeared. = fly
burst
To burst into or out of a place means to enter or leave it suddenly with a lot of energy or force. Gunmen burst into his home and opened fire = rush
burst
To exert force or pressure by which something is made suddenly to give way; to break through obstacles or limitations; hence, to appear suddenly and unexpectedly or unaccountably, or to depart in such manner; usually with some qualifying adverb or preposition, as forth, out, away, into, upon, through, etc
burst
rapid simultaneous discharge of firearms; "our fusillade from the left flank caught them by surprise"
burst
a sudden flurry of activity (often for no obvious reason); "a burst of applause"; "a fit of housecleaning"
burst
from within; to force open suddenly; as, to burst a cannon; to burst a blood vessel; to burst open the doors
burst
A radar term for a single pulse of radio energy
burst
a sudden violent happening; "an outburst of heavy rain"; "a burst of lightning"
burst
Explosion or detonation See Air burst, High-altitude burst, Surface burst, Underground burst, Underwater burst
burst
To cause to burst
burst
{i} eruption; gush, spurt; volley of gunshots
burst
The transmission that carries the message or file from transmitter to receiver
burst
The form burst is used in the present tense and is the past tense and past participle
burst
break open or apart suddenly and forcefully; "The dam burst"
burst
To break or rend by violence, as by an overcharge or by strain or pressure, esp
burst
emerge suddenly; "The sun burst into view"
burst
A sudden breaking forth; a violent rending; an explosion; as, a burst of thunder; a burst of applause; a burst of passion; a burst of inspiration
burst
Any brief, violent exertion or effort; a spurt; as, a burst of speed
burst
A transient enhancement of the solar radio emmision, usually associated with an active region or flare
burst
If you say that something bursts onto the scene, you mean that it suddenly starts or becomes active, usually after developing quietly for some time. He burst onto the fashion scene in the early 1980s
burst
Most people know this from "pipeline burst cache " Burst means to send data in a large package all at one time rather than small bits over a longer time
burst
{f} erupt; break open; break into; shatter, smash into pieces
burst
A sequence of signals in data communications counted as one unit in accordance with some specific criterion or measure
burst
burst outward, usually with noise; "The champagne bottle exploded"
burst
To send data (between components within a computer) in a large package all at once rather than in small bits over a longer time
burst
cause to burst; "The ice broke the pipe"
burst
- the release of effects into the air by a shell
burst
A point-of-sale device usually interrupting more-attractive graphics, to feature pricing or special offer Often shaped like a sunburst
burst
A method of fetching a cache line over a slow bus Normally, one address output is required for every read cycle In bursting, one address is output and several pieces of read data are returned
burst
 1 In data communications, a sequence of signals, noise, or interference counted as a unit in accordance with some specific criterion or measure   (188)  2 To separate continuous-form or multipart paper into discrete sheets
burst
An area descriptor for spells and magical effects A burst expands in all directions from a point of origin selected by the caster, affecting any and all eligible targets within its designated radius Note that burst spells may affect targets around corners or otherwise hidden from the caster , but the spell effect itself cannot turn corners as a spread does
burst
b A process used by content management systems to map XML documents to content meta data
burst
Method of data transfer in which information is collected and sent as a large unit in one high-speed transmission LAN traffic is usually considered bursty traffic because it has short intervals of intense activity with lulls between
burst
A sudden opening, as of landscape; a stretch; an expanse
burst
To separate continuous-form paper into discrete sheets
burst
To break
burst
A transient enhancement of the solar radio emission, usually associated with an active region or flare
burst
A burst of something is a sudden short period of it. a burst of machine-gun fire The current flows in little bursts
burst
suddenly and violently broken open especially from internal pressure (`busted' is an informal term for `burst'); "a burst balloon"; "burst pipes"; "burst seams"; "a ruptured appendix"; "a busted balloon
burst
If a dam bursts, or if something bursts it, it breaks apart because the force of the river is too great. A dam burst and flooded their villages
burst
If something bursts or if you burst it, it suddenly breaks open or splits open and the air or other substance inside it comes out. The driver lost control when a tyre burst It is not a good idea to burst a blister. a flood caused by a burst pipe
burst
break open or apart suddenly; "The bubble burst"
التركية - الإنجليزية

تعريف bursting في التركية الإنجليزية القاموس.

burst
burst of
bursting
المفضلات