bold

listen to the pronunciation of bold
الإنجليزية - التركية
cesur

Tom daha cesur oluyor. - Tom is getting bolder.

Cesur yeni fikirleri olan birine ihtiyacımız var. - We need somebody with bold new ideas.

{s} gözüpek
cüret etmek
{s} koyu renk yazılmış
kaim
yürekli
gözü pek
(görünüş) keskin hatlı
arsız
atılgan
kaba
koyu

Tüm fiiller koyu metinde gösterilir. - All verbs are indicated in bold text.

küstah

Küstahça,bana soru sordu. - Boldly, she asked me the question.

densiz
boldnesscesaret
{s} cüretli
göz alan
keskin/girişken/cesur
{s} matb., (Bilgisayar) siyah (harf)
boldface i
yüreklilik
{s} utanmaz
sarp
{s} göze çarpan
{s} cesaret isteyen
boldlycesaretle
{s} dik

Bu sabah istasyonda, kalın harfli bir afiş onun dikkatini çekti. - This morning at the station, her attention was caught by a poster with bold letters.

kalın

Bu sabah istasyonda, kalın harfli bir afiş onun dikkatini çekti. - This morning at the station, her attention was caught by a poster with bold letters.

siyah harfler
kabak
(Bilgisayar) siyah (harf)
levent
acar
bold action
(Askeri) cüretkar hareket
bold double
(Bilgisayar) çift koyu
bold fonts
(Bilgisayar) kalın yazı tipleri
bold italic
(Bilgisayar) koyu italik
bold italic
(Bilgisayar) kalın italik
bold lining
(Bilgisayar) kalın kenar
bold oblique
(Bilgisayar) kalın oblik
bold off
(Bilgisayar) kalın olmasın
bold off
(Bilgisayar) kalın değil
bold on
(Bilgisayar) kalın
bold on
(Bilgisayar) kalın olsun
bold run
(Bilgisayar) kalın çalıştır
bold stripes
(Bilgisayar) kalın şeritler
bold tags
(Bilgisayar) koyulaştırma imleri
bold text
(Bilgisayar) kalın metin
bold underline
(Bilgisayar) kalın altı çizili
bold upright
dimdik
bold as brass
suratı kasap süngeriyle silinmiş
bold as brass
(deyim) çok cesur
bold face
{i} koyu renk yazılmış
bold face
{i} siyah harflerle yazılmış
bold face
koyu yazı tonu
bold face
koyu renk ile yazılmış
bold faced
{s} koyu renk yazılmış
bold faced
{s} utanmaz
bold faced
{s} küstah
bold faced
{s} yüzsüz
bold faced
{s} arsız
boldly
cesurca

Cesurca denize atladım. - I boldly jumped into the sea.

Geminin görevi daha önce insanın gitmediği yerlere cesurca gitmek. - The ship's mission is to boldly go where no man has gone before.

as bold as
kadar cesur
boldness
utanmazlık
bolder
(Bilgisayar) daha kalın
boldness
yüreklilik
extra bold
(Bilgisayar) çok koyu
extra bold
(Bilgisayar) çok kalın
present a bold front
yürekli gözükmek
boldly
cesaretle
boldly
güpegündüz
boldness
cesaret

Onun öğretmenin tavsiyesini görmezden gelme cesareti vardı. - He had the boldness to ignore the teacher's advice.

boldness
pervasızlık
make bold to
-e cesaret etmek
as bold as
gibi cesur
as bold as
kadar köyü
be bold
cesur olmak
be so bold as
-e cüret etmek , kalkışmak
bolds
cıvatalar
extremely bold
son derece cesur
grow bold
Yüz bulup cüretlenmek
make bold as
gibi cesur olun
as bold as brass
{k} büyük bir küstahlıkla
boldly
küstahça

Küstahça,bana soru sordu. - Boldly, she asked me the question.

boldly
z. cesaretle
boldness
{i} küstahlık
boldness
cesurluk
boldness
[n] küstahlık
boldness
{i} yüzsüzlük
boldness
{i} cüret
boldness
{i} gözüpeklik
boldness
cüretlilik
complex bold
(Bilgisayar) karmaşık kalın
font bold
(Bilgisayar) yazı tipi kalın
hidden bold
(Bilgisayar) gizli kalın
in bold outline
kaba hatlarıyla
in bold outline
kabaca
make bold
cüret göstermek, cesaret etmek
make bold
yüzsüzlük edip almak
make bold
sormadan almak
make bold to
-e cesaret etmek, -e cüret etmek
make bold to
cüret etmek
make bold to
(Fiili Deyim ) -e cüret etmek , cesaret göstermek
make bold to
cesaret etmek
present a bold front
cesaret göstermek, yürekli gözükmek
put a bold face on
(zor bir durum) karşısında cesaret göstermek
put a bold face on it
erkekliğe toz kondurmamak
التركية - التركية
Normal yazı karekterinden daha kalın gövdeye sahip olan daha siyah yazı karekteri veya stili
الإنجليزية - الإنجليزية
having thicker strokes than the ordinary form of the typeface

The last word of this sentence is bold.

Courageous, daring

It would be extraordinarily bold of me to give it a try after seeing what has happened to you.

presumptuous

even the boldest and most affirmative philosophy, that has ever attempted to impose its crude dictates and principles on mankind.

To make a selected portion of text have a typeface with thicker and heavier strokes
{a} brave, stout, daring, impudent, full
{n} a bar of a door, dart, arrow, ring, lightning, a piece of canvas of 28 ells or 38 yards
Someone who is bold is not afraid to do things which involve risk or danger. Amrita becomes a bold, daring rebel In 1960 this was a bold move Poland was already making bold economic reforms. = brave cautious + boldly bold·ly You can and must act boldly and confidently. + boldness bold·ness Don't forget the boldness of his economic programme
Bold lines or designs are drawn in a clear, strong way. Each picture is shown in colour on one page and as a bold outline on the opposite page. = vivid
Steep; abrupt; prominent
{s} brave, courageous, daring; forward, blunt; rude; in boldface
Someone who is bold is not shy or embarrassed in the company of other people. I don't feel I'm being bold, because it's always been natural for me to just speak out about whatever disturbs me. = brave timid + boldly bold·ly `You should do it,' the girl said, boldly
fearless and daring; "bold settlers on some foreign shore"; "a bold speech"; "a bold adventure"
Bold is print which is thicker and looks blacker than ordinary printed letters
Somewhat overstepping usual bounds, or conventional rules, as in art, literature, etc
Standing prominently out to view; markedly conspicuous; striking the eye; in high relief
taking liberties in composition or expression; as, the figures of an author are bold
Forward to meet danger; venturesome; daring; not timorous or shrinking from risk; brave; courageous
fearless and daring; "bold settlers on some foreign shore"; "a bold speech"; "a bold adventure" clear and distinct; "bold handwriting"; "a figure carved in bold relief"; "a bold design
In a bad sense, too forward; taking undue liberties; over assuming or confident; lacking proper modesty or restraint; rude; impudent
Exhibiting or requiring spirit and contempt of danger; planned with courage; daring; vigorous
To make bold or daring
clear and distinct; "bold handwriting"; "a figure carved in bold relief"; "a bold design
A bold colour or pattern is very bright and noticeable. bold flowers in various shades of red, blue or white. bold, dramatic colours. + boldly bold·ly The design is pretty startling and very boldly coloured
{i} (Computers, Printing) thick heavy print used for emphasis; font or type style with thick strokes
To be or become bold
bold as brass
Very bold; very brave

The twins were now playing in the most approved brotherly fashion till at last Master Jacky who was really as bold as brass there was no getting behind that deliberately kicked the ball as hard as ever he could down towards the seaweedy rocks.

bold-faced
printed in boldface
bold-faced
brazen, audacious or impudent
bold adventure
dangerous adventure, risky activity
bold character
large emphasized letter, boldface print
bold face
{i} thick heavy print used for emphasis
bold faced
{s} rude, impudent, insolent; (Printing) with thick heavy lines
bold letters
letters which are printed darker than the other letters (for emphasis)
bold-face
{i} rudeness, insolence; sauciness, boldness
blackboard bold
A typeface used for representing bold characters, mainly used in mathematical texts, that allows these characters to be easily distinguished from non-bold characters when written
boldly
In a bold manner; with confidence

To boldy go where no man has gone before.

boldness
The state of being bold; courage; presumptuousness
boldness
The relative weight of a font; the thickness of its strokes
fortune favors the bold
Luck is usually on the side of those who take chances and risks
fortune favours the bold
Alternative form of fortune favors the bold
boldly
{a} in a bold manner, bravely, impudently
boldness
{n} courage, liberty, assurance
be so bold as
Venture, presume (to do)
if i may be so bold
A polite way of asking for or suggesting something when you do not want to offend someone
if i may be so bold as to
A polite way of asking for or suggesting something when you do not want to offend someone

If I may be so bold, you still haven't mentioned why you're here.

if i may make so bold
A polite way of asking for or suggesting something when you do not want to offend someone
if i may make so bold as to
A polite way of asking for or suggesting something when you do not want to offend someone
make bold as
Venture, presume (to do)
make so bold as
Venture, presume (to do)
Charles the Bold
born Nov. 10, 1433, Dijon, Burgundy [France] died Jan. 5, 1477, near Nancy, Lorraine Last of the great dukes of Burgundy (1467-77). An opponent of Louis XI of France, Charles tried to make Burgundy an independent kingdom. He had great success until 1474, casting off French rule, extending Burgundy's possessions, and building a centralized government. Charles brutally quelled a revolt in Liège (1468) and invaded Normandy (1471). Through negotiation, warfare, and purchases, he sought to extend his territory as far as the Rhine, but a coalition of Swiss, Austrians, and towns on the upper Rhine resisted him. He suffered defeats by the Swiss in 1476 and was killed in battle near Nancy
Philip the Bold
(1342-1404) Duke of Burgundy who served as virtual ruler of France after Charles IV became insane
The Bold and the Beautiful
American television soap opera
bolder
comparative of bold
boldest
superlative of bold
boldly
in a bold manner; "we must tackle these tasks boldly
boldly
courageously, daringly
boldly
in a bold manner; "we must tackle these tasks boldly"
boldly
In a bold manner
boldness
the trait of being willing to undertake things that involve risk or danger; "the proposal required great boldness
boldness
The state or quality of being bold
boldness
the quality of standing out strongly and distinctly impudent aggressiveness; "I couldn't believe her boldness"; "he had the effrontery to question my honesty"
boldness
{i} courage; forwardness
boldness
the quality of standing out strongly and distinctly
boldness
impudent aggressiveness; "I couldn't believe her boldness"; "he had the effrontery to question my honesty"
boldness
the trait of being willing to undertake things that involve risk or danger; "the proposal required great boldness"
bolds
third-person singular of bold
make bold
make daring, make courageous
make bold
take upon oneself; act presumptuously, without permission; "How dare you call my lawyer?"
make bold
take upon oneself; act presumptuously, without permission; "How dare you call my lawyer?
put a bold face on
acted unafraid
put on a bold face
act brave
التركية - الإنجليزية
aggressive
bold
المفضلات