atmospheric

listen to the pronunciation of atmospheric
الإنجليزية - التركية
atmosferle ilgili
atmosferik

Atmosferik sorun için dört ana parça vardır: gözlem, anlama, tahmin ve kontrol. - There are four major parts to the atmospheric problem: observation, understanding, prediction, and control.

İnsan ve hayvan yaşamı atmosferik çevreye gösterdikleri tepkilerden etkilenirler. - Human and animal life are influenced by their reactions to the atmospheric environment.

(deyim) nefes kesen
{s} ortam
{s} hava
{s} ortam ile ilgili
cevvi
atmospheric absorption
atmosferik absorpsiyon
atmospheric circulation
atmosfer dolaşımı
atmospheric condition
atmosfer koşulu
atmospheric corrosion
atmosfer korozyonu
atmospheric density
atmosfer yoğunluğu
atmospheric electricity
atmosfer elektriği
atmospheric engine
hava motoru
atmospheric layer
atmosfer tabakası
atmospheric moisture
hava nemi
atmospheric nitrogen
hava azotu
atmospheric phenomenon
atmosferik olay
atmospheric pollution
tenek kirlenmesi
atmospheric pressure
tenek basıncı
atmospheric pressure
atmosferik basınç
atmospheric radio wave
atmosferik radyo dalgası
atmospheric state
atmosferik durum
atmospheric structure
atmosferik yapı
atmospheric climate
atmosferik iklim, atmosfer iklimi
atmospheric braking
(Askeri) ATMOSFER FRENLEMESİ, ATMOSFERİK FRENLEME: Bir gezegene yaklaşan bir cismin hızını düşürmede atmosfer sürtünmesinin etkisi. Yeterli atmosferin mevcut bulunduğu yerde, bu etkiden, inişten önce araç hızından büyük kısmının kaybı hususunda, dikkatli olarak faydalanılabilir
atmospheric condition
atmosfer koşulu,atmosferik şart
atmospheric contaminant
(Askeri) ATMOSFERİK KİRLETİCİ MADDE: Mevcudiyeti ile çevrenin özel terkibini değiştiren, fiziksel, kimyasal veya biyolojik herhangi bir madde
atmospheric dustiness
atmosfer tozluluğu
atmospheric environment
(Askeri) ATMOSFERİK ORTAM: Yeryüzünün katı ve sıvı yüzeyleriyle olan ortak yüzlerinin ve etkileşimlerinin dahil edildiği, yer küreyi çevreleyen hava zarfı
atmospheric lapse rate
atmosferik geçiş oranı
atmospheric path way
(Nükleer Bilimler) atmosferik ulaşım yolu,atmosferik gidiş yolu,havayla geçiş yolu
atmospheric pollution
atmosfer kirlenmesi
atmospheric pressure
(Tekstil) atmosfer basıncı, atmosferik basınç
atmospheric refraction
(Askeri) ATMOSFERİK IŞIK KIRILMASI: Uzak bir noktadan gelen ışığın atmosfer tarafından kırılması. Buna, ışığın, değişik hava yoğunluklarını, eğik açılarda geçmesi sebep olur
atmospheric stability
(Askeri) ATMOSFERİK DURULMA, ATMOSFERİK İSTİKRAR: Hava şartlarını ifade eden terim. Yükselen ve alçalan hava cereyanları fazla olduğu zaman hava istikrarsız, cereyanların miktarı az ise veya hiç yoksa istikrarlı denir. Ayrıca bakınız: "inversion", "neutral" ve "lapse"
atmospheric turbidity
atmosfer bulanıklılığı
atmospheric water
atmosfer suyu
atmospherics
atmosferik parazitler
atmospherics
parazit
low atmospheric area
Alçak basınç alanı
pressure above atmospheric
manometrik basınç
steam pressure above atmospheric
atmosfer üstündeki buhar basıncı
National Oceanic and Atmospheric Administration
(Askeri) Ulusal Okyanus Ve Atmosfer Teşkilatı
Navy Operational Global Atmospheric Prediction System
(Askeri) Deniz Kuvvetleri Harekat Küresel Atmosfer Tahmin Sistemi
atmospherically
hava ile ilgili olarak
atmospherically
atmosferik olarak
atmospherically
ortam ile ilgili olarak
atmospherics
{i} parazit (yayın)
atmospherics
{i} atmosfer paraziti
atmospherics
hışırtı
tactical atmospheric summary; true air speed
(Askeri) taktik atmosferik bilgi özeti; gerçek hava hızı
الإنجليزية - الإنجليزية
of, relating to, produced by, or coming from the atmosphere
evoking a particular emotional or aesthetic quality

a dark atmospheric thriller.

translucent or hazy
{a} belonging to the atmosphere
Existing in the atmosphere
Of, relating to, or existing in the atmosphere Produced by, dependent on, or coming from the atmosphere
Of or pertaining to the atmosphere; of the nature of, or resembling, the atmosphere; as, atmospheric air; the atmospheric envelope of the earth
pressure the pressure at any point on the Earth's surface that is due to the weight of the column of air above it
relating to or located in the atmosphere; "atmospheric tests
Atmospheric relates to the environment or surroundings that have a physiological, physical or other influence
approval If you describe a place or a piece of music as atmospheric, you like it because it has a particular quality which is interesting or exciting and makes you feel a particular emotion
relating to or located in the atmosphere; "atmospheric tests"
Dependent on the atmosphere
Caused, or operated on, by the atmosphere; as, an atmospheric effect; an atmospheric engine
{s} of or pertaining to atmosphere (layer of gases surrounding a planet; unit of air pressure)
Atmospheric is used to describe something which relates to the earth's atmosphere. atmospheric gases. atmospheric pressure
atmospherical
atmospheric perspective
A technique in which an illusion of depth is created by painting more distant objects with less clarity, and with a lighter tone
atmospheric pressure
The pressure caused by the weight of the atmosphere above an area
atmospheric tide
Pressure waves in the atmosphere similar to the tides of the ocean, produced by the gravitational influence of the moon and by thermal expansion and contraction
atmospheric electricity
electrical discharges in the atmosphere
atmospheric interference
disturbances in radio wave reception caused by atmospheric electrical phenomena
atmospheric phenomenon
a physical phenomenon associated with the atmosphere
atmospheric pollution
pollution of the atmosphere
atmospheric pressure
the pressure exerted by the atmosphere
atmospheric pressure
air pressure, pressure of the layer of air surrounding the earth
atmospheric pressure
Pressure caused by the weight of the atmosphere. At sea level it has a mean value of one atmosphere but reduces with increasing altitude. or barometric pressure Force per unit area exerted by the air above the surface of the Earth. Standard sea-level pressure, by definition, equals 1 atmosphere (atm), or 29.92 in. (760 mm) of mercury, 14.70 lbs per square in., or 101.35 kilopascals, but pressure varies with elevation and temperature. It is usually measured with a mercury barometer (hence the term barometric pressure), which indicates the height of a column of mercury that exactly balances the weight of the column of atmosphere above it. It may also be measured using an aneroid barometer, in which the action of atmospheric pressure in bending a metallic surface is made to move a pointer
National Oceanic and Atmospheric Administration
The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) is a federal government agency dedicated to scientifically studying the oceans and atmosphere. The NOAA is a part of the Department of Commerce
atmospherics
radio interference caused by pulses of electromagnetic radiation in the atmosphere as the result of lightning and other events (both natural and man-made)
atmospherically
In an atmospheric manner
atmospherically
from an atmospheric standpoint; (Physics) in atmospheres (units of air pressure)
atmospherically
In relation to the atmosphere
atmospherics
Atmospherics are elements in something such as a piece of music or a book which create a certain atmosphere. Dickensian atmospherics
atmospherics
{i} atmospheric phenomenon that cause disturbances in the reception of radio waves
national oceanic and atmospheric administration
an agency in the Department of Commerce that maps the oceans and conserves their living resources; predicts changes to the earth's environment; provides weather reports and forecasts floods and hurricanes and other natural disasters related to weather
atmospheric
المفضلات