an adjective used most often by people who did not receive favorable treatments

listen to the pronunciation of an adjective used most often by people who did not receive favorable treatments
الإنجليزية - التركية

تعريف an adjective used most often by people who did not receive favorable treatments في الإنجليزية التركية القاموس.

unfair
adil olmayan
unfair
{s} haksız

Yabancı ürünlere haksız tarifeler uygulanmaktadır. - Unfair tariffs are imposed on foreign products.

Öyle haksız bir öneriyi reddetmeliydin. - You should've rejected such an unfair proposal.

unfair
hak yemek
unfair
(Ticaret) yasal olmayan
unfair
(Osmanlıca) gayrı adil
unfair
hakkını yemek
unfair
yanlı
unfair
haksızlık etmek
unfair
{s} taraflı

Tom Mary'ye taraflı davrandığını söyledi. - Tom told Mary that she was being unfair.

unfair
unfairness : haksızlık
unfair
{s} hileli
unfair
unfairly : adalete aykırı olarak
unfair
haksızca

Sana haksızca davranıldığını hissediyorsun. - You feel you've been treated unfairly?

Onlar onu haksızca suçladılar. - They accused him unfairly.

unfair
{s} haksız, adaletsiz
unfair
{s} insafsız

Seni insafsızca suçladım. - I've accused you unfairly.

Tom insafsızca davranıldığından şikayet etti. - Tom complained that he had been unfairly treated.

الإنجليزية - الإنجليزية
unfair
an adjective used most often by people who did not receive favorable treatments

  الواصلة

  an ad·jec·tive used most of·ten by peo·ple who did not re·ceive fa·vor·a·ble treatments

  التركية النطق

  ın äcîktîv yuzd mōs ôftın bay pipıl hu dîd nät risiv feyvrıbıl tritmınts

  النطق

  /ən ˈaʤəktəv ˈyo͞ozd ˈmōs ˈôftən ˈbī ˈpēpəl ˈho͞o dəd ˈnät rēˈsēv ˈfāvrəbəl ˈtrētmənts/ /ən ˈæʤɪktɪv ˈjuːzd ˈmoʊs ˈɔːftən ˈbaɪ ˈpiːpəl ˈhuː dɪd ˈnɑːt riːˈsiːv ˈfeɪvrəbəl ˈtriːtmənts/

  كلمة اليوم

  clithridiate
المفضلات