a hole through which you put your arm and where a sleeve can be attached

listen to the pronunciation of a hole through which you put your arm and where a sleeve can be attached
الإنجليزية - التركية

تعريف a hole through which you put your arm and where a sleeve can be attached في الإنجليزية التركية القاموس.

armhole
kolevi
armhole
kol evi
armhole
kol delik
armhole
i., terz. kolevi
الإنجليزية - الإنجليزية
armhole
a hole through which you put your arm and where a sleeve can be attached

  الواصلة

  a hole through which you put your arm and where a sleeve Can be at·tached

  التركية النطق

  ı hōl thru hwîç yu pût yôr ärm ınd hwer ı sliv kın bi ıtäçt

  النطق

  /ə ˈhōl ˈᴛʜro͞o ˈhwəʧ ˈyo͞o ˈpo͝ot ˈyôr ˈärm ənd ˈhwer ə ˈslēv kən bē əˈtaʧt/ /ə ˈhoʊl ˈθruː ˈhwɪʧ ˈjuː ˈpʊt ˈjɔːr ˈɑːrm ənd ˈhwɛr ə ˈsliːv kən biː əˈtæʧt/

  كلمة اليوم

  pell-mell
المفضلات