a drawing material formed by charring willow under intense heat

listen to the pronunciation of a drawing material formed by charring willow under intense heat
الإنجليزية - التركية

تعريف a drawing material formed by charring willow under intense heat في الإنجليزية التركية القاموس.

charcoal
{i} kömür

Kömür, mangal kömürü, kok kömürü ve petrol koku yakıt olarak kullanılmaktadır. - Coal, charcoal, coal coke and petroleum coke are used as fuels.

Tom kömür ve karbon arasındaki farkı bilmiyor. - Tom does not know the difference between charcoal and carbon.

charcoal
{i} karakalem

Karakalem çizimi yağlıboyadan daha kolay, ama ikisi de düşündüğümden daha zor. - Charcoal drawing is easier than oil painting, but both are harder than I thought.

charcoal
kara kalem
charcoal
odun kömürü
charcoal
(Kimya,Gıda) ağaç kömürü
charcoal
(Arkeoloji) kömürkalem
charcoal
mangal kömürü

Kömür, mangal kömürü, kok kömürü ve petrol koku yakıt olarak kullanılmaktadır. - Coal, charcoal, coal coke and petroleum coke are used as fuels.

Tom mangal kömürü satan bir şirket için çalışıyor. - Tom works for a company that sells charcoal.

charcoal
(Tıp) Odun kömürü, organik kömür
charcoal
{i} karakalem resim
charcoal
mangal kömür

Kömür, mangal kömürü, kok kömürü ve petrol koku yakıt olarak kullanılmaktadır. - Coal, charcoal, coal coke and petroleum coke are used as fuels.

Tom mangal kömürü satan bir şirket için çalışıyor. - Tom works for a company that sells charcoal.

charcoal
kara kalem resim
الإنجليزية - الإنجليزية
charcoal
a drawing material formed by charring willow under intense heat

  الواصلة

  a draw·ing ma·te·ri·al formed by char·ring wil·low un·der in·tense heat

  التركية النطق

  ı drôîng mıtîriıl fôrmd bay çärîng wîlō ʌndır întens hit

  النطق

  /ə ˈdrôəɴɢ məˈtərēəl ˈfôrmd ˈbī ˈʧärəɴɢ ˈwəˌlō ˈəndər ənˈtens ˈhēt/ /ə ˈdrɔːɪŋ məˈtɪriːəl ˈfɔːrmd ˈbaɪ ˈʧɑːrɪŋ ˈwɪˌloʊ ˈʌndɜr ɪnˈtɛns ˈhiːt/

  كلمة اليوم

  tremulous
المفضلات