a) foreign land b) far-away land

listen to the pronunciation of a) foreign land b) far-away land
الإنجليزية - التركية

تعريف a) foreign land b) far-away land في الإنجليزية التركية القاموس.

a) foreign land b) far-away land
yad eller
a) foreign land b) far-away land
المفضلات