şiir

listen to the pronunciation of şiir
التركية - الإنجليزية
(isim) Poem

It is difficult to translate a poem into another language. - Bir şiiri başka bir dile çevirmek zordur.

Ann likes to write poems. - Ann, şiir yazmayı sever.

poetry

No definition of poetry is adequate unless it be poetry itself. - Onun kendisi şiir olmadıkça, şiirle ilgili hiçbir tanım yeterli değildir.

Mary has received several prizes for her poetry. - Mary şiiri için çok sayıda ödül aldı.

poem, piece of poetry
song

Tom likes to write poems and song lyrics. - Tom şiir ve şarkı sözleri yazmayı seviyor.

Every day you should at least listen to a short song, read a good poem, look at a beautiful picture, and, if possible, say several intelligent words. - Her gün en azından kısa bir şarkıyı dinlemelisin, iyi bir şiir okumalısın, güzel bir tabloya bakmalısın ve mümkünse, birkaç zeki sözler söylemelisin.

poetic

The sweetness of Interlingua was more suited to my poetic vision. - Interlingua'nın tatlılığı benim şiirsel vizyonum için daha uygundur.

Good, enough poetic images. - İyi, yeterli şiirsel görüntüler.

Numbers
poetical
poem; poetry
verse

This poem is composed of four verses, each of which has five lines. - Bu şiir her birinin beş dizesi olan dört kıtadan oluşur.

poetry, verse
rime
the blue
oer
ballad
rhyme
sonnet

You should read Shakespeare's sonnets. - Şekspirin şiirlerini okumalısın.

ope
villanelle
haiku

A haiku is one type of poem. - Bir haiku bir şiir türüdür.

A Haiku is a very short poem. - Bir Haiku çok kısa bir şiirdir.

still

He still writes poems. - O hâlâ şiirler yazıyor.

Tom still writes poems. - Tom hâlâ şiirler yazar.

ballade
şiir sanatı
poetry
şiir ölçü
measure
şiir yazma
writing poetry
şiir gibi
very nice, very beautiful
şiir sanatı
versification
şiir sanatı
poetics
şiir tanrıçası
Muse
şiir yazmak
compose
şiir yazmak
poetize
şiir yazmak
write poetry
şiir yazmak
to write poetry
şiir yazmak
verse
şiir yazmak
compose poetry
yazınsal değeri olmayan şiir
doggerel
dini şiir
religious poetry
epik şiir
epic poetry
epik şiir tarzı
epopee
serbest şiir
(Edebiyat) free verse
sonsuz derinlik şiir
abysm
yıl (şiir)
sun
şiir okuyucu
poet singer
şiir okuyucu
lay reader
şiirler
poetry

She writes essays in addition to novels and poetry. - Romanlara ve şiirlere ek olarak denemeler yazar.

Flowers are so fragile and so beautiful, that you can't speak about them without poetry or metaphors. - Çiçekler o kadar narin ve güzeldir ki şiirler ve metaforlar olmadan onlar hakkında konuşamazsın.

ilhan berk'in bir şiir kitabı
Ilhan Berk's is a poetry book
beş mısralık esprili şiir
limerick
bir şiir ölçüsü
dactyl
ciddiyetsiz şiir
doggrel
diyalog şeklindeki pastoral şiir
eclogue
dramatik şiir
dramatic poetry
dört mısralı şiir
tetrastich
dört mısralık şiir parçası
quatrain
epik şiir
epopee
epik şiir okuyan kimse
(yunan) rhapsodist
fantazi şiir
fantasy poetry
hararetli şiir
dithyramb
hikâyeli şiir
ballad
ibranice şiir
yiddish poetry
iki uyaklı 10 13 dizelik şiir
rondeau
iki uyaklı şiir
(13 14 dizeli) rondel
iki uyaklı şiir
roundel
ingiliz didaktik şiir
english didactic poetry
ingilizce epik şiir
english epic poetry
kafiyesiz şiir
blank verse
kısa ölçüsüz şiir
jingle
kısa şiir
posy
lirik şiir
lyric poem, lyric; lyric poetry
lirik şiir
lyric
mersiye vezniyle şiir yazma
elegizing
mersiye vezniyle şiir yazma
elegising
mersiye vezniyle şiir yazmak
elegise
mısraları on ikişer heceli şiir
Alexandrine
on dört mısralı şiir
sonnet
pastoral şiir
idyll
pastoral şiir
bucolic
pastoral şiir
idyl
pastoral şiir
pastoral
sekiz dizelik şiir
(Edebiyat) ogdoastich
sekiz satırlık şiir
ogdoastich
senfonik şiir
symphonic poem
senfonik şiir
tone poem
uyaksız şiir
blank verse
vezinsiz uzun şiir
ode
çiftçiliğe ait şiir
georgic
şiirler
poesy
التركية - التركية
Manzume
Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey: "Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler."- A. Ş. Hisar
Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi, manzume: "Halk şiirinden, divan şiirinden değil, şiir mefhumundan, sadece şiirden bahsedeceğim."- N. Ataç
Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey
Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
Bir şairin, bir dönemin bu sanatı kullandığı özel biçim
deme
yır
poem
ŞİİR
(Osmanlı Dönemi) Güzel tertibli manzume. Tahayyül ve tasavvurları ve bâzı hakikatları hoşa gidecek şekilde ifâde eden ölçülü söz
ŞİİR
(Osmanlı Dönemi) Man: Muhayyelâttan terekküb eden kıyas
şiir defteri
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
şiir kitabı
İçeriği şiirlerle düzenlenmiş kitap
lirik şiir
Coşkun ve ateşli bir anlatımı olan, toplumun ortak veya şairin kişisel duygularını yansıtan şiir
lirik şiir
Yunanlılarda lir eşliğinde okunan şiir
mensur şiir
Şiir yönü ağır basan düz yazı, şiirce
şiir
المفضلات