freely

listen to the pronunciation of freely
İngilizce - Türkçe
serbestçe

Sığırlarının serbestçe başıboş gezinmelerine izin vermemeleri teşvik edildi. - They were encouraged not to let their cattle roam freely.

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

özgürce

Kaybedecek bir itibarın yoksa; özgürce yaşarsın. - You live freely if you haven't a reputation to lose.

Japonya'da hükümeti özgürce eleştirebiliriz. - In Japan we may criticize the government freely.

azade
dobra dobra
saklamadan
çekinmeden
kısıtlanmadan
açıkça
engellenmeden
seve seve
rahatça

Sami cezaevinde rahatça dolaşabilirdi. - Sami could move freely around the prison.

bolca/serbestçe
rahat bir şekilde
bağımsız olarak
z. serbestçe
isteyerek
free
bağımsız

Hiç kimse gerçekten özgür değildir, çünkü bağımsızlıklarının kölesi olan insanlar var. - Nobody is truly free, because there are people who are slaves of their independence.

Apartmanında tek başına olduğunda, bağımsız hissedersin. Odanda tek başına olduğunda, özgür hissedersin. Yatağında tek başına olduğunda, yalnız hissedersin. - When you're alone in your apartment, you feel independent. When you're alone in your room, you feel free. When you're alone in your bed, you feel lonely.

free
özgür

Herkes katkıda bulunmakta özgürdür. - Everyone is free to contribute.

Yaşlılar, Usenet günlerinde internetin daha özgür olduğunu iddia edebilirler. - Old-timers might argue the Internet was freest during the Usenet days.

free
serbest

Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir. - Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

free
bedava

Yanında iki kutu bedava ayakkabı cilası ile birlikte onlar sadece 50 dolar. - They're only $50 with two cans of shoe polish free of charge.

Eğer bedavaysa, alabildiğiniz kadar alın. - If it's free, get as much as you can.

free
(Hukuk) muaf

Batı Berlin Sovyet kontrolünden muaf kalacaktı. - West Berlin would remain free of Soviet control.

Bu eşyalar vergiden muaf. - These goods are free of tax.

free
ücretsiz

Gençken,birçok şeyi ücretsiz aldım. - When I was young I got lots of things for free.

Ben bu CD çaları ücretsiz aldım. - I got this CD player for free.

free
{s} parasız

O, bu biletleri parasız aldı. - Tom got these tickets for free.

Onu parasız alabilirsiniz. - You may get it free of charge.

free
beleş

Buralarda beleşçi istemeyiz. - We don't want any freeloaders around here.

Bu beleş bir gazetedir. - This is a free newspaper.

freely soluble
(Tıp) kolaylıkla çözünür
freely floating exchange rate
(Ticaret) serbest dalgalanan kur sistemi
free
{s} boş

Cuma öğleden sonra boş musunuz? - Are you free on Friday afternoon?

Pazar günleri asla boş değilim. - I am never free on Sundays.

free
{f} kurtarmak

Tom kendini kurtarmak için mücadele etti. - Tom struggled to free himself.

Küçük oğlan kendini polis memurundan kurtarmak için uğraştı. - The little boy struggled to free himself from the policeman.

free
{f} serbest bırak

Lincoln bütün kölelerin serbest bırakılmasını kabul etti. - Lincoln agreed that all slaves should be freed.

Lincoln köleleri serbest bıraktı. - Lincoln set the slaves free.

free
{f} salıvermek
free
müft
free
saygısız
free
(Bilgisayar) boşalt
free
meşgul olmayan
free
özgürleştirmek

Onlar köleleri özgürleştirmek için savaşmazlardı. - They would not fight to free the slaves.

free
haybeden
free
bedavadan
free
başıboş

Sığırlarının serbestçe başıboş gezinmelerine izin vermemeleri teşvik edildi. - They were encouraged not to let their cattle roam freely.

free
(Tıp) serbest radikaller
free
boş olmak
free
gevşek
free
{s} doğal
free
azade
free
beri
free
uzak

Çocuklarınız uzakta olduğu için, bir sürü boş zamanınız olmalı. - With your children away, you must have a lot of free time.

Bizim şehrimiz hava kirliliğinden uzaktır. - Our city is free from air pollution.

free
(Bilgisayar) kullanıma açık
free
özgür bırakmak
free
erkin
free
serazat
free
bağsız
live freely
hayatını yaşamak
of one's own free will
kendiliğinden
breathe freely
rahat nefes almak
breathe freely
nefeslenmek
free
(with ile) eli açık
free
azat
free
cömert
free
parasız olarak
free
azat etmek
free
çözmek
free
içten
free
gevşetmek
free
özgür biçimde
free
izin vermek
free
-den uzak
free
kullanılmayan
free
bambılı
free
(yol/geçit) açık
free
teklifsiz
free
(from/of ile) -sız
hung freely
serbestçe as
free
özgür olmak
Free
ücretsizdir
free
{s} vergiden muaf

Bu eşyalar vergiden muaf. - These goods are free of tax.

free
boydak
free
{s} aletsiz
free
{s} açık

Kapım her zaman açık. İstediğin zaman ziyaret etmeye çekinme. - My door is always open. Feel free to visit when you want.

Orada Akai onlara katılır ve bu bitiş çizgisinin önünde herkese açık bir yarışma olur. - There Akai joins them and it becomes a free-for-all in front of the finish line.

free
sabit olmayan
free
{s} laubali, saygısız. z. bedava, parasız
free
laubali
free
hür olmak
free
serbestçe

Bu, onları bir ders kitabı için, bir uygulama için, bir araştırma projesi için, her şey için yeniden serbestçe kullanabileceğin anlamına gelir. - This means you can reuse them freely for a textbook, for an application, for a research project, for anything!

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

given freely; unearned
serbestçe verilen kazanılmamış
moving about freely
serbestçe hareket
flow freely
su gibi akmak
free
{s} masrafsız
free
{s} samimi
free
ücr

Giriş ücreti 6 £ ama Pazar günleri ücretsiz. - The admission costs six euros but on Sundays it's free.

Ben bu CD çaları ücretsiz aldım. - I got this CD player for free.

free
rahat

Telefonu kullanabilir miyim? Lütfen rahat olun. - May I use the phone? Please feel free.

Sami cezaevinde rahatça dolaşabilirdi. - Sami could move freely around the prison.

free
{s} kısıtlanmamış
free
{s} hür
free
{f} muaf tutmak
free
{f} serbest bırakmak

Masum bir adamı hapishaneye göndermek bir suçluyu serbest bırakmaktan daha kötüdür. - It's worse to send an innocent man to prison than to let a criminal go free.

free
boş/bedava/özgür
free
kurtar/özgür bırak
free
{f} tahliye etmek
free
(Tıp) Serbest, terkipsiz
free
meccanen
hung freely
serbestçe asmak
live freely
hayatın tadını çıkarmak
mingle freely with the crowd
halkın arasına karışmak
of one's own free will
kendiliğinden: He did it of his own free will. Kendiliğinden yaptı
spend freely
bezletmek
the right to move freely
(Avrupa Birliği) serbestçe yer değiştirme hakkı
think freely
bağımsız düşünmek
İngilizce - İngilizce
In a free manner

Wine was flowing freely.

Without interference or restriction
Of one's own free will

I will freely help you.

{a} at liberty, liberally, kindly, plainly
If someone gives or does something freely, they give or do it willingly, without being ordered or forced to do it. Danny shared his knowledge freely with anyone interested Williams freely admits he lives for racing
If you can talk freely, you can talk without needing to be careful about what you say. She wondered whether he had someone to whom he could talk freely
with liberty, without limits; frankly, openly, honestly
If something or someone moves freely, they move easily and smoothly, without any obstacles or resistance. You must allow the clubhead to swing freely. see also free
Freely means many times or in large quantities. We have referred freely to his ideas the United States, where consumer goods are freely available
in a free manner; "the painting featured freely brushed strokes"
In a free manner; without restraint or compulsion; abundantly; gratuitously
of ones own free will
in a free manner; "the painting featured freely brushed strokes
selfindulgent
free
With very few limitations on distribution or improvement

OpenOffice.org is free software.

free
Not in use

Go sit on this chair, it's free.

free
Unconstrained by relators

The free group on three generators.

free
Not attached; loose

Furthermore, the free anterior margin of the lobule is arched toward the lobe and is often involute.

free
Unconstrained by quantifiers

z is the free variable in \forall x\exists y:xy=z.

free
Without; not containing (what is specified)

We had a wholesome, filling meal, free of meat.

free
To make free; set at liberty; release; rid of that which confines, limits, embarrasses, or oppresses
free
Without needing to pay

I got this bike free.

free
Abbreviation of free kick

Whether deserved or not, the free gave Cresswell the chance to cover himself in glory with a shot on goal after the siren.

free
n. commerce unrestricted by tariff or customs
free
{a} set at liberty, deliver, rid, unlock
breathe freely
be at ease, feel free
free
Freely; willingly
free
Not gained by importunity or purchase; gratuitous; spontaneous; as, free admission; a free gift
free
Thrown open, or made accessible, to all; to be enjoyed without limitations; unrestricted; not obstructed, engrossed, or appropriated; open; said of a thing to be possessed or enjoyed; as, a free school
free
Characteristic of one acting without restraint; charming; easy
free
Exempt; clear; released; liberated; not encumbered or troubled with; as, free from pain; free from a burden; followed by from, or, rarely, by of
free
Without charge; as, children admitted free
free
Ready; eager; acting without spurring or whipping; spirited; as, a free horse
free
Invested with a particular freedom or franchise; enjoying certain immunities or privileges; admitted to special rights; followed by of
free
To frank
free
grant freedom to; free from confinement free from obligations or duties make (information) available publication; "release the list with the names of the prisoners"
free
not literal; "a loose interpretation of what she had been told"; "a free translation of the poem"
free
Not close or parsimonious; liberal; open- handed; lavish; as, free with his money
free
free or remove obstruction from; "free a path across the cluttered floor"
free
people who are free; "the home of the free and the brave"
free
To make free; to set at liberty; to rid of that which confines, limits, embarrasses, oppresses, etc
free
To remove, as something that confines or bars; to relieve from the constraint of
free
to release; to disengage; to clear; followed by from, and sometimes by off; as, to free a captive or a slave; to be freed of these inconveniences
free
Obtainable without payment
free
Not imprisoned or enslaved
free
Not attached to the stipe
free
Of identifiers, not bound
free
With very few limitations on distribution or improvement compared to proprietary software
free
To be released
free
Without obligations
free
Unobstructed, without blockages
free
Being absent from it
free
Unconstrained
free
Not confined or imprisoned; released from arrest; liberated; at liberty to go
free
Clear of offense or crime; guiltless; innocent
free
Unconstrained by timidity or distrust; unreserved; ingenuous; frank; familiar; communicative
free
Not subjected to the laws of physical necessity; capable of voluntary activity; endowed with moral liberty; said of the will
free
Liberated, by arriving at a certain age, from the control of parents, guardian, or master
free
Exempt from subjection to the will of others; not under restraint, control, or compulsion; able to follow one's own impulses, desires, or inclinations; determining one's own course of action; not dependent; at liberty
free
Not under an arbitrary or despotic government; subject only to fixed laws regularly and fairly administered, and defended by them from encroachments upon natural or acquired rights; enjoying political liberty
free
Unrestrained; immoderate; lavish; licentious; used in a bad sense
free
able to act at will; not hampered; not under compulsion or restraint; "free enterprise"; "a free port"; "a free country"; "I have an hour free"; "free will"; "free of racism"; "feel free to stay as long as you wish"; "a free choice"
free
If you do something or get something for free, you do it without being paid or get it without having to pay for it. I wasn't expecting you to do it for free
free
to give someone a free hand: see hand. adj. free enterprise system free market economy North American Free Trade Agreement Free Territory of Trieste European Free Trade Association Free Democratic Party free energy free fall Free French free radical Free Silver Movement free trade free verse free will problem Free Soil Party free tailed bat free trade zone Orange Free State Congo Free State Latin American Free Trade Association LAFTA
free
formulae You say `feel free' when you want to give someone permission to do something, in a very willing way. If you have any questions at all, please feel free to ask me
free
disapproval If you say that someone is free with something such as advice or money, you mean that they give a lot of it, sometimes when it is not wanted. They weren't always so free with their advice They would often be free with criticism, some of it unjustified
free
If you free someone or something, you remove them from the place in which they have been trapped or become fixed. It took firemen two hours to cut through the drive belt to free him
free
When someone is using one hand or arm to hold or move something, their other hand or arm is referred to as their free one. He snatched up the receiver and his free hand groped for the switch on the bedside lamp
free
grant freedom to; free from confinement
free
relieve from; "Rid the the house of pests"
free
let off the hook; "I absolve you from this responsibility"
free
unconstrained or not chemically bound in a molecule or not fixed and capable of relatively unrestricted motion; "free expansion"; "free oxygen"; "a free electron"
free
free from obligations or duties
free
make (information) available publication; "release the list with the names of the prisoners"
free
remove or force out from a position; "The dentist dislodged the piece of food that had been stuck under my gums"; "He finally could free the legs of the earthquake victim who was buried in the rubble"
free
grant relief or an exemption from a rule or requirement to; "She exempted me from the exam"
free
If you get something free or if it gets free, it is no longer trapped by anything or attached to anything. He pulled his arm free, and strode for the door The shark was writhing around wildly, trying to get free
free
If something such as a table or seat is free, it is not being used or occupied by anyone, or is not reserved for anyone to use. There was only one seat free on the train
free
If something is free, you can have it or use it without paying for it. The seminars are free, with lunch provided. a free brochure with details of gift vouchers. free of charge: see charge
free
Someone or something that is free is not restricted, controlled, or limited, for example by rules, customs, or other people. The government will be free to pursue its economic policies The elections were free and fair Economists argued that freer markets would quickly revive the region's economy He fears that until state subsidies are removed, Russia will never have a truly free press Dogs were allowed to roam free and 48 sheep were killed. + freely free·ly They cast their votes freely and without coercion on election day Merchandise can now circulate freely among the EU countries
free
at no charge; freely, in a free manner
free
{f} release, liberate; exempt; remove something which restricts or confines; loosen, disentangle, clear away
free
{i} people who are free
free
{s} liberated; released; possessing liberty; available; exempt; not busy; that costs nothing, without charge; gratuitous, given at no charge; plentiful; unrestrained; spontaneous, without reserve in speaking to other people; not exact, not literal
free
If you free someone of something that is unpleasant or restricting, you remove it from them. The 30-year-old star is trying to free himself from his recording contract
free
Someone who is free is no longer a prisoner or a slave. More than ninety prisoners have been set free so far under a government amnesty
free
To free someone or something means to make them available for a task or function that they were previously not available for. Toolbelts free both hands and lessen the risk of dropping hammers His deal with Disney will run out shortly, freeing him to pursue his own project There were more civilians working for the police, freeing officers from desk jobs. Free up means the same as free. It can handle even the most complex graphic jobs, freeing up your computer for other tasks
free
If you have a free period of time or are free at a particular time, you are not working or occupied then. She spent her free time shopping I am always free at lunchtime
free
A sum of money or type of goods that is free of tax or duty is one that you do not have to pay tax on. see also duty-free, interest-free, tax-free
free
If someone or something is free of or free from an unpleasant thing, they do not have it or they are not affected by it. a future far more free of fear The filtration system provides the crew with clean air free from fumes
free
To free a prisoner or a slave means to let them go or release them from prison. Israel is set to free more Lebanese prisoners The act had a specific intent, to protect freed slaves from white mobs
free
make (assets) available; "release the holdings in the dictator's bank account"
free
part with a possession or right; "I am relinquishing my bedroom to the long-term house guest"; "resign a claim to the throne"
free
Word whose use is not so severly restricted as it once was - but it's still wise to be sure it really is free if the advertising says it is Conditions on which the free offer is made should be clearly stated
free
We'll get your money when you call Customer Support
free
made when it is not necessary to bid to allow partner another chance to call [Example: South bids one club, West bids one diamond If North bids one hearts, that is a free bid; if North bids two clubs, that is a free raise ]
free
adj [not costing any money] gratis 2 adj [not occupied/not busy (There wasn't one ~ taxi in the city )] kosong
free
Free of, no, zero, without, trivial source of, negligible source of, dietarily insignificant source of, non (nonfat only)
free
Optional body shape in the skill: Straight, Tucked or Piked
free
A variable is said to be FREE when its value is not yet defined This variable can be passed on to another tool (e g , the Experimenter) which will set the values for it (see Specification)
free
A term applied to a horse when represented in a field
free
people who are free; "the home of the free and the brave" free or remove obstruction from; "free a path across the cluttered floor" grant freedom to; free from confinement free from obligations or duties make (information) available publication; "release the list with the names of the prisoners" not literal; "a loose interpretation of what she had been told"; "a free translation of the poem" unconstrained or not chemically bound in a molecule or not fixed and capable of relatively unrestricted motion; "free expansion"; "free oxygen"; "a free electron" able to act at will; not hampered; not under compulsion or restraint; "free enterprise"; "a free port"; "a free country"; "I have an hour free"; "free will"; "free of racism"; "feel free to stay as long as you wish"; "a free choice" not held in servitude; "after the Civil War he was a free man" not occupied or in use; "a free locker"; "a free lane
free
not held in servitude; "after the Civil War he was a free man"
free
not occupied or in use; "a free locker"; "a free lane
free
Having the legal and political rights of a citizen
free
tr>
free
without restraint; "cows in India are running loose"
free
technical support
free
as used on the web by marketers, often means you have to endure advertising to get something else that may be of value such as free internet service; but, can also be used as a ploy to gather personal information or value from you in some other form
free
free climbing; i e , doing a climb or pitch without resorting to aid
free
not taken up by scheduled activities; "a free hour between classes"; "spare time on my hands"
free
not fixed in position; "the detached shutter fell on him"; "he pulled his arm free and ran"
free
costing nothing; "complimentary tickets"
free
not occupied or in use; "a free locker"; "a free lane"
free
At any given moment, a skater is usually skating on one foot and the other is called the free foot By extension, every other part on that side of the body is called "free," as free shoulder, free hip, free side, etc
free
One of three price points identified under the Policy Data provided under this price point will be made available free of charge No restrictions will be placed on its re-use other than to gain permission from the custodian to copy and use the data in commercial products, to acknowledge Commonwealth copyright in the data, and to indemnify the Commonwealth from any liability arising from the derived product No royalties will be sought for commercial application of the data Each transaction will be subject to a licence setting out the conditions of the transfer Online fundamental spatial data will be made available Free, as soon as appropriate technology becomes available within the custodian agency
free
A free and easy A social gathering where persons meet together without formality to chat and smoke
free
enterprise: absence of government interference in the production and distribution of goods in a country; little government interference in industry
free
Data Type – Describes data that have a categorical or nominal measurement scale, for example, the class values on a geological map Refer to Ordered Data Type; Calculating Theme Weights
free
When used in a trade term, it means that the seller has an obligation to deliver goods to a named place for transfer to a carrier
free
~ Sign up for our Job Alert e-mail Get Periodic updates on exciting opportunities! ~OR~ Womans-Work Newsletter Hottest flex work and life balance topics monthly
free
In C, the system function used for explicit deallocation is called free
freely