çalışma

listen to the pronunciation of çalışma
Türkçe - İngilizce
study

I'll have to study ten hours tomorrow. - Yarın on saat çalışmak zorunda kalacağım.

Before going to study in Paris, I must brush up on my French. - Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemeliyim.

running

I want to start running. - Çalışmaya başlamak istiyorum.

Running a farm is difficult. - Bir çiftlikte çalışmak zordur.

labour
working

After the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here. - Teklifimle ilgili patronumun yaptığı ağır eleştiriden sonra, burada çalışmayı ne kadar süre sürdürmek istediğimden emin değilim.

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

work

Before going to work in Paris I must freshen up on my French. - Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemeliyim.

Before going to work in Paris I need to brush up my French. - Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım.

labor

Is this the Department of Labor? - Burası Çalışma Bakanlığı mı?

Jim was afraid of physical labor. - Jim bedensel çalışmadan korkuyordu.

{i} studying

When did you begin studying English? - İngilizce çalışmaya ne zaman başladınız?

I like studying history. - Tarih çalışmayı severim.

practice

In most sports the team that practice hardest usually brings home the bacon. - Çoğu sporlarda en sıkı çalışma yapan takım genellikle eve ekmek parasını getirir.

How is cheerleading practice? - Amigoluk çalışmaları nasıl gidiyor?

exercise

He requires that the laboratory exercises be handed in before the final exam. - O, laboratuar çalışmalarının sınavı öncesinde teslim edilmesini şart koşuyor.

workout
work, working, labour, labor; running, working, operation; study; training
priming
study, studying. Ç
action
praxis
gear
training

Tom does weight training. - Tom ağırlık çalışması yapar.

starting

She lost no time in starting to work on new project. - O, yeni proje üzerinde çalışmaya başlamada hiç zaman kaybetmedi.

labour [Brit.]
work, working
(Hukuk) labour, work
job of work
mission

She devoted herself to mission work in Africa. - Kendini Afrika'da ki misyon çalışmasına adadı.

From 1859, Protestant missionaries from America started to arrive, and the Catholic and Russian Orthodox churches also became actively involved in missionary work. - 1859'dan itibaren, Amerika'dan Protestan misyonerler gelmeye başladı ve Katolik ve de Rus Ortodoks kiliseleri de misyonerlik çalışmalarına aktif olarak dahil oldular.

operational test
start

He started to study in earnest. - O ciddi olarak çalışmaya başladı.

It's been three years since Tom started working for Mary. - Tom Mary ile çalışmaya başladığından beri üç yıl oldu.

(Bilgisayar) execution
endeavor

I wish him the very best in his future endeavors. - Gelecekteki çalışmalarında ona en iyisini diliyorum.

I wish her the very best in her future endeavors. - Gelecekteki çalışmalarında ona en iyisini diliyorum.

job

After the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here. - Teklifimle ilgili patronumun yaptığı ağır eleştiriden sonra, burada çalışmayı ne kadar süre sürdürmek istediğimden emin değilim.

She can't make up her mind whether to get a job or to go on to college. - Çalışmak ya da üniversiteye gitmek arasında karar veremiyorum.

(Askeri) effort

Study takes a lot of energy, but it is worth the effort. - Çalışma çok fazla enerji alır fakat bu çabaya değer.

Heavy rain throughout the night has hampered efforts to rescue survivors from the stricken ferry. - Gece boyu süren sağanak yağış, mahsur kalan feribottaki kazazedeleri kurtarma çalışmalarına sekte vurdu.

employment

Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. - Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.

movement
human activity
field

Black people were compelled to work in cotton fields. - Siyah insanlar pamuk tarlalarında çalışmak için zorlandılar.

Tom's field of study is law. - Tom'un çalışma alanı hukuktur.

motion
slaving
operation

The University of Coimbra was established in 1290. It is one of the oldest universities in continuous operation in the world. - Coimbra Üniversitesi 1290 yılında kurulmuştur. Avrupa'da ve dünyada sürekli çalışmakta olan en eski üniversitelerinden biridir.

in working
reading

I plan to try reading some other books. - Diğer bazı kitapları okumaya çalışmayı planlıyorum.

workings
çalışmak
work

If anyone is not willing to work, then he is not to eat, either. - Çalışmak istemeyen, yemek de yemesin.

I felt tired from having worked for hours. - Saatlerce çalışmaktan yoruldum.

çalışmak
{f} labor

I wish to work in the laboratory some day. - Ben, bir gün laboratuvarda çalışmak istiyorum.

çalışmak
{f} study

I didn't feel like studying because the noise outside was getting on my nerves. - Dışarıdaki gürültü sinirime dokunduğu için canım çalışmak istemedi.

If he did not watch so much television, he would have more time for study. - O kadar çok televizyon izlemeseydi, çalışmak için daha fazla zamanı olurdu.

çalışma saatlerini yazmak
schedule
çalışma masası
writing table
çalışma odası
study

My father converted a garage into a study. - Babam bir garajı bir çalışma odasına dönüştürdü.

His study faces the park. - Onun çalışma odası parka bakıyor.

çalışma zamanı
uptime
çalışma alanı
field

That is not my field of work. - O benim çalışma alanım değil.

My field of study is linguistics. - Benim çalışma alanım dilbilimdir.

çalışma arkadaşı
colleague
çalışma ekonomisi
labor economics
çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri
Labor economy and Industrial relationship
çalışma grubu
(Eğitim) Study group
çalışma usulü
working procedure
Çalışma Bakanlığı
(Askeri) Department of Labor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(Hukuk) Ministry of Labour and Social Security
çalışma akımı
working current, operating current
çalışma alanı
work area, workspace
çalışma alanı
(sanat) workshop
çalışma bakanlığı
Ministry of Labor
çalışma belleği
working storage
çalışma dosyası
working file
çalışma dökümü
running order
çalışma düzeni
working order

Everything is in perfect working order. - Her şey mükemmel çalışma düzeni içinde.

çalışma eğrisi
dynamic characteristic
çalışma gerilimi
operating voltage
çalışma grubu
shift
çalışma grupları
(Hukuk) study groups, working groups
çalışma günü
working day
çalışma günü
weekday
çalışma günü
workday
çalışma izni
work permit

You can't get a job here without a work permit. - Bir çalışma izni olmadan burada bir iş bulamazsın.

çalışma kampı
labor camp
çalışma koşulları
working conditions
çalışma kâğıdı
work sheet
çalışma kütüğü
working file
çalışma kılavuzu
workbook
çalışma masaları
bureaux
çalışma masası
worktable
çalışma masası
desk

They approach the front desk. - Onlar ön çalışma masasına yaklaşıyorlar.

That desk is too small for Meg. - O çalışma masası Meg için çok küçük.

çalışma masası
bureau
çalışma noktası
operating point
çalışma odası
workroom, study, den
çalışma odası
snuggery
çalışma odası
library
çalışma potansiyeli
work force
çalışma psikolojisi
industrial psychology
çalışma saati
working hour
çalışma saatleri
working hours, office hours
çalışma saatleri sonrası
after hours
çalışma sürdürmek
carry on a work
çalışma sürdürmek
continue a work
çalışma sürdürmek
carry on a study
çalışma sıcaklığı
working temperature
çalışma sırası
running order
çalışma sırası
spell
çalışma takımı
working group
çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Ministry of Labor and Social Security
çalışma ve sosyal işler
(Hukuk) labour and social affairs
çalışma yapmak
exercise
çalışma yapmak
work out
çalışma yapmak
study

I'm too tired to do study. - Çalışma yapmak için çok yorgunum.

çalışma yazmaçları
working registers
çalışma yeri
workstation
çalışma çağındaki nüfus
population in working age
çalışma şartları
working conditions
çalışma şartları kötü işyeri
sweatshop
çalışma şartı
working condition
çalışma şeridi
work tape
sınav öncesi yoğun çalışma
cram
çalışmak
{f} practice

I have to practice the piano every day. - Ben her gün piyano çalışmak zorundayım.

çalışmak
operate

A satellite has to operate in space within massive temperature differences. - Bir uydu uzayda büyük sıcaklık farklılıkları içinde çalışmak zorundadır.

çalışmak
{f} serve

She serves as the club treasurer. - Kulüp saymanı olarak çalışmaktadır.

çalışmak
{f} endeavor
çalış
{f} working

He had an accident while working. - O çalışırken bir kaza yaptı.

Administrator and moderators are working for the best language tool, Tatoeba Project. - Yönetici ve moderatörler en iyi dil aracı Tatoeba Project için çalışıyorlar.

çalışmak
go
fazla çalışma
overwork

Tom's father died from overwork five years ago. - Tom'un babası beş yıl önce fazla çalışmaktan öldü.

He died from overwork. - O, fazla çalışmaktan öldü.

ikili çalışma
(Dilbilim) pair work
yoğun çalışma
priming
çalış
{f} functioning

The machine has stopped functioning. - Makine çalışmayı durdurdu.

The liver is no longer functioning. - Karaciğer artık çalışmıyor.

çalış
{f} studied

If only I had studied harder for the exam. - Keşke sınav için daha sıkı çalışsaydım.

If he studied hard, he could pass the exam. - Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir.

çalışmak
{i} endeavour
çalışmak
{f} function
çalışmak
{f} struggle
bilimsel çalışma
scientific work
bilimsel çalışma
fieldwork
bilimsel çalışma
scientific study
birlikte çalışma
collaborate
birlikte çalışma
collaboration
birlikte çalışma
cooperation
birlikte çalışma
interworking
dayanak çalışma koşulları
(Bilgisayar,Teknik) reference operating conditions
deneysel çalışma
experimental study
ders çalışma
study
ekip halinde çalışma ruhu
team spirit
emniyetli çalışma yükü
(Askeri,Teknik) safe working load
esnek çalışma
flexible working
evde çalışma
(Ticaret) homework
evde çalışma
teleworking
evden çalışma
teleworking
gönüllü çalışma
volunteer work
gönüllü çalışma
voluntary work
kesik çalışma
(İnşaat) jog
kesintili çalışma
(Bilgisayar,Teknik) intermittent duty
kesintisiz çalışma
uninterrupted duty
kusurlu çalışma
malfunction
model çalışma
model study
part-time çalışma
part-time employment
tele-çalışma
telecommuting
toplumsal çalışma
social work
yıllık çalışma
annual work
çalış
(Sanat) touch

I'm trying to get in touch with her sister. - Kız kardeşiyle temasa geçmeye çalışıyorum.

I tried to get in touch with the police. - Polisle bağlantı kurmaya çalıştım.

çalış
(Muzik) execution
çalışma yapmak
workout
çalışmak
tick
çalışmak
(deyim) go out of action
çalışmak
start

I want to start learning French. Can you recommend me any materials to study with? - Fransızca öğrenmeye başlamak istiyorum. Çalışmak için bana biraz malzeme tavsiye edebilir misin?

çalışmak
come on
çalış
{f} study

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

I like studying history. - Tarih çalışmayı severim.

çalış
{f} attempt

Tom attempted to predict the results. - Tom sonuçları tahmin etmeye çalıştı.

He attempted to swim across the river. - Nehri yüzerek geçmeye çalıştı.

çalış
{f} work

While working, he had an accident. - O çalışırken bir kaza yaptı.

Could you explain how the dishwasher works? - Bulaşık makinasının nasıl çalıştığını anlatabilir misin?

çalış
{f} run

The number of cars running in the city has increased. - Şehirde çalışan arabaların sayısı arttı.

How many times a day does that bus run? - O otobüs günde kaç kez çalışır?

çalış
{f} labor

The laborers are murmuring against their working conditions. - İşçiler çalışma şartlarına karşı söyleniyorlar.

He works in the laboratory. - O labaratuarda çalışır.

çalış
{f} studying

I'm studying English at home. - Evde İngilizce çalışıyorum.

But then he fell in love with Jane Wilde, a student studying languages in London. - Ama sonra o Londra'da dilleri çalışan bir öğrenci olan Jane Wilde'a aşık oldu.

çalış
{f} wrought
çalış
{f} labour
çalış
{f} worked

I worked for a full 24 hours without getting any sleep. - Hiç uyumadan tam 24 saat çalıştım.

Child as he was, he worked hard to help his mother. - O,çocukken,annesine yardım etmek için sıkı çalıştı.

çalışmak
try

I went for a walk to try to sober up. - Ayılmaya çalışmak için yürüyüşe gittim.

I doubt that Tom is even interested in trying to learn Russian. - Tom'un Rusça öğrenmeye çalışmakla ilgilendiğinden bile şüpheliyim.

çalışmak
strive
çalışmak
ply
çalışmak
catch

Sally was absent from school for two weeks, so she has to work hard to catch up with her class. - Sally iki haftadır okulda yok, bu yüzden sınıfa yetişmek için çok sıkı çalışmak zorunda.

I've got to try to catch them. - Onları yakalamaya çalışmak zorundayım.

çalışmak
attempt
serbest çalışma
free running
çalışmalar
studies

My studies are going okay. - Benim çalışmalar tamam olacak.

Have you made progress in your studies? - Çalışmalarında ilerleme kaydettin mi?

çalış
labored

They labored day after day. - Onlar üst üste her gün çalıştılar.

They labored in the factories. - Onlar fabrikalarda çalıştılar.

çalışmak
start up
çalışmak
aim at
çalışmak
(mekanizma) catch
çalışmak
(motor vb.) fire
çalışmak
(motor) start
çalışmak
( e) aim
çalışmak
practise
çalışmak
(yapmaya) try
çalışmak
to work, to labour, to labor; to study; to try, to strive, to attempt, to eneavour, to seek; to run, to work, to operate, to function, to go; (araba, motor) to start
çalışmak
{i} labour
çalışmak
yoke
çalışmak
(for a machine) to operate, run, work, go. çalışıp çabalamak to try hard, do all one can
çalışmak
run

Running a farm is difficult. - Bir çiftlikte çalışmak zordur.

I want to run for governor. - Ben vali için çalışmak istiyorum.

çalışmak
to try or strive (to do something)
çalışmalar
works

This book is one of the poet's best works. - Bu kitap şairin en iyi çalışmalarından biridir.

I like the works of Picasso. - Picasso'nun çalışmalarını severim.

Türkçe - Türkçe
Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün
Çalışmak işi, emek, sa'y
İşe başlama saati
Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi
Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması
Çalışmak işi, emek, say: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim."- Y. K. Karaosmanoğlu
çalışma karnesi
İşveren tarafından çalışma hayatına başlayan işçiye verilen, onun işçilik durumunu gösterir belge
çalışma barışı
İş huzuru
çalışma belgesi
Bir iş yerinde veya alanında çalışılabileceğini gösterir belge
çalışma dolabı
Üst yüzeyinde çalışma tablası bulunan, ön yüzeyinde kapak ve çekmeceleri olan mobilya
çalışma gezisi
Bir iş bağlama veya ön anlaşma yapmak üzere çıkılan gezi
çalışma günü
Tatil günleri dışında kalan ve çalışılabilen her gün, iş günü
çalışma hayatı
İş hayatı
çalışma izni
Resmî kuruluşlardan bir konuda iş yapmak için alınan izin, çalışma ruhsatı
çalışma masası
Üzerinde iş yapılan masa
çalışma odası
İçinde iş yapılan oda
çalışma ruhsatı
Çalışma izni
çalışma saati
Belirlenmiş, planlanmış çalışma zamanı, iş saati
çalışma saatleri
İşin başlama ve bitiş anı arasındaki saatler, iş saatleri
çalışma yöntemi
Bir çalışma veya iş süresinde izlenen bilimsel ve metodik yöntem
çalış
Çalma işi veya biçimi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı
çalış
Çalma işi veya biçimi
çalışmak
İşe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak
çalışmak
Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak: "Olduğundan fazla yaşlı görünmeye çalıştığını sezdim."- R. H. Karay
çalışmak
Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak
çalışmak
Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak. İşi veya görevi olmak, bulunmak: "Kışları onun mandırasında çalışıyor."- H. Taner
çalışmak
Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek: "Dar ve sapa yollardan hızla yürümeğe çalışıyorduk."- A. H. Tanpınar
çalışmak
Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak
çalışmak
Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak
çalışmak
İş üzerinde bulunmak
çalışmak
İşi veya görevi olmak
çalışmak
Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek
çalışma