processing

listen to the pronunciation of processing
İngilizce - Türkçe

processing teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

{i} imal
(Askeri) baskı
(Askeri) işlemleme
yapma
yapım
(Bilgisayar) işlem devam ediyor
(Bilgisayar) işlemin durumu
(Bilgisayar) sürüyor
(Bilgisayar) işliyor
(Bilgisayar) işleniyor
işlenme
(Bilgisayar) işlem sürüyor
katlanılmaz
işleme tabi tutarak
işleme tabi tutma
işleme
{f} işleme tabi tut
uygulama, işleme, yürütme
{f} işle
(Askeri) İŞLEME; BANYO, BASKI: 1. Fotoğrafçılıkta, çekilmiş film, cam veya kağıttan negatif, diyapozitif, veya kopya çıkarmak için gerekli işlem. 2. Bak. "Intelligence cycle"
i$LEME
{i} yönlendirme
i$LEM
{i} sıralama
(Ticaret) imalat yapma
(Gıda) imalat
proses
(Askeri,Matbaacılık, Basımcılık) banyo
işleniş
islee
işleme koyma
işlem
processing error
(Bilgisayar,Teknik) işleme hatası
processing plant
işleme fabrikası
processing section
(Bilgisayar,Teknik) işlem bölümü
processing speed
işleme hızı
processing system
(Askeri) işlem sistemi
processing time
(Bilgisayar) işlem süresi
processing unit
(Askeri) işlem ünitesi
processing yard
(Askeri) işleme
processing industry
işleme sanayii
processing industry
yiyecek sanayii
processing program
işleme programı
processing services
işleme hizmetleri
processing activity
(Politika, Siyaset) işleme faaliyetleri
processing aids
(Gıda) işlem yardımcıları
processing aids
(Gıda) işleme yardımcıları
processing center
(Askeri) SEVK İŞLEM MERKEZİ: Bak. "oversea replacement station", "reception station" ve "transfer station"
processing data
(Bilgisayar) veri işleniyor
processing dir
(Bilgisayar) işlenen dizin
processing dir
(Bilgisayar) işlem dizini
processing permit
(Ticaret) işletme izni
processing tax
(Ticaret) üretim vergisi
processing tax
(Ticaret) imalat vergisi
priority processing
(Bilgisayar,Teknik) öncelikli işleme
priority processing
öncelik işlemi
pre-processing
on işlenmesi
preattentive processing
(Psikoloji, Ruhbilim) Dikkat öncesi işlem: Algısal girdinin (görülen, işitilen şeyin) farkına varılmadan önce bilinçdışında hızlı bir şekilde belli işlemlerden geçirilmesi
preattentive processing
dikkat öncesi işlem
prisoner of war processing company
(Askeri) HARP ESİRLERİ İŞLEM BÖLÜĞÜ: Ele geçirilen esirlerle ilgili bilgileri kaydeden askeri inzibat birliği. Tutulacak kayıtlar; esirin ismini, esir seri numarasını, parmak izlerini, fotoğrafını, şahsi eşya dökümü vesaireyi ihtiva eder
prisoner of war processing station
(Askeri) HARP ESİRLERİ İŞLEM İSTASYONU: Kamplara gönderilmek üzere bekleyen harp esirlerinin kayıt işlerinin yapılması ve geçici olarak alıkonmaları için kurulmuş bir tesis
background processing
(Bilgisayar) önceliksiz işlemler
background processing
(Bilgisayar) geri plan işlemi
background processing
(Bilgisayar) arkaplan işlemleri
background processing
işlem
cooperative processing
(Bilgisayar,Teknik) imeceli işleme
crop processing
(Tarım) ürün işleme
dairy processing
(Gıda) süt işleme
discrete processing
(Pisikoloji, Ruhbilim) ayrık işlem
distributed data processing
dağıtımlı veri işleme
further processing
(Çiftçilik) ileri işlem
integrated data processing
(Bilgisayar) tümleşik veri işleme
inward processing
(Ticaret) dahilde işleme rejimi
inward processing procedure
(Ticaret) dahilde işleme usulü
outward processing
(Ticaret) hariçte işleme rejimi
pipeline processing
(Bilgisayar) boruhattında işleme
remote processing
(Bilgisayar) uzakta işleme
selective call processing
seçici çağrı hizmeti
step by step processing
adım adım işleme
transaction processing
(Bilgisayar) hareket işleme
transaction processing
(Askeri) işlem işleme
word processing
(Bilgisayar) sözcük işleme
word processing
(Bilgisayar,Teknik) yazı işleme
administrative data processing
idari veri işleme
automatic data processing
otomatik data işleme
automatic data processing system
otomatik data işleme sistemi
automatic information processing
otomatik bilgi işlem
background processing
önceliksiz işlem
batch processing
yığın işleme
business data processing
veri işleme
central processing unit
Merkezi İşlem Birimi
centralized data processing
merkezi bilgi işlem
centralized data processing
merkezileştirilmiş bilgi işlem
commercial data processing
ticari bilgi işlem
concurrent processing
birlikte işlem
continuous processing
sürekli işlem
cooperative processing
İşbirlikli İşlem
data file processing
data dosyası işlemi
data processing
veri işleme
data processing
bilgi işlem
data processing
veri işlem
data processing department organization
bilgi işlem bölümü organizasyonu
data processing standard
bilgi işlem standartı
data processing system
veri işleme sistemi
decentralized data processing
dağıtılmış bilgi işlem
deferred processing
gecikmeli işlem
direct access processing
doğrudan erişimli işleme
distributed data processing
dağıtılmış bilgi işlem
distributed processing
Dağıtımlı İşlem
dry processing
kuru işleme
electronic data processing
elektronik veri işlemci
file processing
dosya işleme
file processing
kütük işleme
foreground processing
öncelikli işlem
foreground processing
öncelikli işleme
hierarchical input processing output
hiyerarşik girdi işlem çıktı
image processing
görüntü işleme
immediate processing
anında işlem
in line processing
geişigüzel veri işleme
in-line processing
gelişigüzel veri işleme
information processing
bilgi işlem
information processing center
bilgi işlem merkezi
inline processing
doğrudan işleme
inquiry processing
sorgulama işlemi
integrated data processing
bütünleşik bilgi işlem
interactive processing
etkileşimli işlem
interrupt driven processing
kesme sürümlü işlem
job processing
iş işleme
job processing control
iş işleme denetimi
language processing
dil işleme
list processing
listeleme yöntemi
nonnumeric data processing
sayısal olmayan bilgi işlem
off line processing
çevrim dışı işleme
on line processing
çevrim içi işleme
parallel processing
paralel işleme
picture processing
görüntü işleme
random processing
rasgele işlem
real time processing
gerçek süreli işlem
remote processing
uzaktan işlem
serial processing
seri işleme
signal processing
sinyal işleme
simultaneous processing
eşzamanlı işleme
text processing
metin işleme
central processing unit
merkezi işlem birimi
central processing unit
işleme merkezi birim
command processing overhead time
komut işleme havai zaman
contract processing
sözleşmeye uygulama
data processing centre
bilgi işlem merkezi, bilgi işlem özegi
data processing department
organization bilgi işlem bölümü organizasyonu
data processing department
bilgi işlem departmanı
data processing standards
bilgi işlem standartları
demand processing
istemle işleme
electronic data processing machines
elektronik bilgi işlem makineleri
genuine processing
hakiki işleme
in line processing
geisigüzel veri işleme
inward processing licence
(İthalat, İhracat) Dahilde İşleme İzin Belgesi
inward processing regime
Dahilde işleme rejimi
knowledge processing
bilgi işlem
multiple job processing
Birden fazla iş işleme
natural language processing
doğal dil işleme
negative processing
(Film) Negatif yıkama
nonnumeric data processing
sayısal olmayan bilgi işleme
order processing
sipariş işleme
overlap processing
işleme örtüşme
parallel processing
paralel işlem
perceptual processing
algı süreci
personal data processing
kişisel bilgi işlem
post processing
post işleme
post processing
(Bilgisayar) Son işlem, art işlem
real time file processing
gerçek zaman kütük işlemi
scientific data processing
bilimsel bilgi işlem
sensory processing disorder
işleme duyusal bozukluk
sensory processing disorder
(Tıp, İlaç) Duyu Bütünleme Bozukluğu
sequential processing
sirasal işlem
sound processing
ses işleme
string processing languages
dizgi işleme dilleri
word processing software
kelime işlem yazılımı
word-processing
kelime işlemci Bir kelime işlemciyi nasıl kullanacağını biliyor musun? - Do you know how to use a word processor?
İnward processing traffic
(İthalat, İhracat) Dahilde İşleme Rejimi
Armed Services Whole Blood Processing Laboratories
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Toplam Kan İşleme Laboratuarları
Automated Message Processing System Security Office (or Officer)
(Askeri) Otomatik Mesaj İşleme Sistemi Güvenlik Bürosu (veya Subayı)
Command and Control Information Processing System
(Askeri) Komuta ve Kontrol Bilgi İşlem Sistemi
Logistics Information Processing System
(Askeri) Lojistik Bilgi İşlem Sistemi
Military Entrance Processing and Reporting System
(Askeri) Askere Alma İşlem Ve Raporlama Sistemi
Naval Intelligence Processing System
(Askeri) Deniz Kuvvetleri İstihbarat İşlem Sistemi
Navy mobilization processing site
(Askeri) Deniz Kuvvetleri seferberlik işlem bölgesi
administrative data processing
idari veri işleme,yönetsel bilgi işlem
aerial port control center; alternate processing and correlation center
(Askeri) hava limanı kontrol merkezi; yedek işleme ve korelasyon merkezi
automated data processing equipment
(Askeri) otomatik bilgi işlem teçhizatı
automated message processing exchange
(Askeri) otomatik mesaj işleme mübadelesi
automatic data processing
(Askeri) OTOMATİK BİLGİ İŞLEM: 1. Büyük bir kısmı otomatik araçlarla yapılan bilgi işlemleri. 2. Büyük bir kısmı Otomatik araçlarla yapılan bilgi işlemleriyle ilgilenen bilim ve teknoloji dalı
automatic data processing auxiliary equipment
(Askeri) OTOMATİK BİLGİ İŞLEM YARDIMCI TEÇHİZATI: Yaptığı iş bakımından çevresel teçhizat (peripheral equipment) dışında, otomatik bilgi işlem teçhizatıyla ilgili bulunan fakat, münhasıran ve direkt olarak bu sistem ile birlikte kullanılmayan; bu şekilde kullanıldığı zamanda, sistemi, kart delici, kağıt band hazırlama teçhizatı gibi, ayrı işlemlerde (off-line operations) destekleyen teçhizat
automatic data processing equipment
(Askeri) OTOMATİK BİLGİ İŞLEM DONANIMI: Aşağıdaki cihazları ihtiva eder: (a) Elektronik tuşlu hesap makinası (içten biriktirmeli veya dıştan kontrollü programlanmış talimatlarla, otomatik olarak aritmetik ve lojik işlemler yapmak için esas hesaplama unsurunda elektronik devrelerden faydalanan -giriş, biriktirme, hesaplama, kontrol ve çıkış bilgi cihazlarından mürekkep bir makina veya birbiriyle irtibatlı makineler grubu). (b) Yardımcı cihazlar - hesap makinesini doğrudan doğruya destekleyen veya işleten (kart delici makinalar dahil) diğer bütün bilgi işlem cihazları, (bilgi iletme cihazı "communications equipment" hariç). Ayrıca bakınız: "electronic data processing equipment"
automatic data processing system
(Askeri) otomatik bilgi işlem sistemi
automatic data processing system
(Askeri) OTOMATİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMİ: Otomatik bilgi işlem donanımı altında tarif edilenlerden başka; kayıtlama, doldurma, hesaplama, bilgi istihsali ve otomatik bilgi işlem donanımının çalışması için gerekli peşpeşe ve otomatik olarak yapılan işlemleri içine alır
automatic message processing system
(Askeri) OTOMATİK MESAJ İŞLEM SİSTEMİ: Mesajların geniş çapta otomatik olarak toplanması, işlenmesi ve dağıtılması için teşkil edilip toplanmış kaynak ve yöntemler
batch processing
toplu işlem
batch processing
toplu işleme,yığın işleme
business data processing
iş bilgi işlemi,veri işleme
call processing
cagri isleme, cagri kotarma
central meat processing facility
(Askeri) MERKEZİ ET İŞLEM TEŞKİLİ: Kıta iaşesinde faydalanılan bozulmaya müsait etlerin, kümes hayvanları ve balıkların, esas itibariyle alınması, hazırlanması ve dağıtılması maksadıyla kurulmuş bir tesis
central processing unit
(Askeri) merkezi işlem birimi (MİB)
central processing unit
(CPU) Merkezi İşlem Birimi
centralized processing
merkezi isleme
chemical processing reactor
(Nükleer Bilimler) kimyasal işlem reaktörü
clutter area processing
(Askeri) engelli alan işlemleme
command center processing and display system
(Askeri) komuta merkezi işleme ve görüntüleme merkezi
command processing
komut isleme
concurrent processing
(Bilgisayar,Teknik) eşanlı işlem
concurrent processing
(Bilgisayar,Teknik) eşzamanlı işlem
cooperative processing
İmeceli İşlem
data processing
(Askeri) BİLGİ İŞLEMİ: Bilgi veya temel bilgi unsurlarını ihtiva eden kaynak dokümanların hazırlanması ve bu bilgilerin sınıflandırma, ayırma, hesaplama, özetleme ve kayıt ameliyeleri yapılmak üzere, kesin işlem kurallarına uygun olarak işlenmeleri
data processing
bilg. bilgiişlem
data processing center
(Askeri) BİLGİ İŞLEM MERKEZİ: Bazen "müşteri-customer" olarak adlandırılan makam veya şahıslara, ödemeli veya ödemesiz bilgi işlem hizmeti gören bir kompüter tesisi
data processing equipment
(Askeri) BİLGİ İŞLEM TEÇHİZATI: Bknz. "automatic data processing equipment"
data processing installation
(Askeri) BİLGİ İŞLEM TESİSİ: Elektronik bilgi işlem teçhizatı, delikli kart hesap makineleri ve diğer bilgi işlem teçhizatının bulunduğu ve çalıştırıldığı bir birlik müştemilatı
deferred processing
(Bilgisayar) ertelemeli işlem
detainee processing station
(Askeri) TUTSAK İŞLEM İSTASYONU: Tutsakların idari olarak işleme tabi tutuldukları, güvenliklerinin sağlandığı, müteakip salıverilmelerinin veya savaş esirleri kampına ya da sivil tecrit kamplarına transferlerinin yapıldığı tesis yada diğer bir mahal
digital signal processing
(DSP) Sayısal Sinyal İşleme
distributed data processing
dağıtımlı bilgi işlem
İngilizce - İngilizce

processing teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

The action of the verb to process
The act of taking something through a set of prescribed procedures
Present participle of process
The activities of accessioning, arranging, describing, and properly storing archival materials
Gathering the loan application and all of the required supporting documents (including the property appraisal, credit report, credit history, and income and expenses) so that a lender can consider the borrower for a loan
Scientology The application of Dianetics or Scientology processes to someone by a trained auditor The exact definition of processing is: The action of asking a preclear a question (which he can understand and answer), getting an answer to that question and acknowledging him for that answer Also called auditing
Any procedure employed after collection and before compatibility testing of blood and includes the identification of a unit of donor blood, the preparation of components from such unit of donor blood, serological testing, labeling and associated recordkeeping [From §606 3(i)]
The process of obtaining and verifying borrower documentation
The preparation of a mortgage loan application and supporting documents for consideration by a lender or insurer
{i} working, adapting, treating, subjecting to a series of procedures
preparing or putting through a prescribed procedure; "the processing of newly arrived immigrants"; "the processing of ore to obtain minerals"
preparing or putting through a prescribed procedure; "the processing of newly arrived immigrants"; "the processing of ore to obtain minerals
cooking, baking, heating, drying, mixing, grinding, churning, separating, extracting, cutting, fermenting, slaughtering, eviscerating, preserving, dehydrating, freezing, dying, sewing, or otherwise manufacturing, including packaging, canning, jarring, or otherwise enclosing in a container, other than normal post harvest packing of crops performed by producers
The manipulation of data by a computer in accordance with its instructions, or programming (Terms, Gr 3)
The preparation of a mortgage loan application and supporting documentation for consideration by a lender or mortgage insurer
Processing means obtaining, recording or holding the data or carrying out any operation or set of operations on the data It includes organising, adapting and amending the data, retrieval, consultation and use of the data, disclosing and erasure or destruction of the data It is difficult to envisage any activity involving data which does not amount to processing
Developing, fixing, and washing exposed photographic film or paper to produce either a negative image or a positive image
Compiling and maintaining the file of information about the transaction, including the credit report, appraisal, verification of employment and assets, and so on The processing file is handed off to underwriting for the loan decision
The activities performed by archivists when materials are transferred to the legal custody of the University Archives Among the individual tasks of processing are: accessioning, arranging, describing, and properly storing archival materials See alsoaccession, arrangement, description, preservation, and weeding
Following origination, processing is verification of the information provided on your loan application This also includes ordering appraisals, credit reports and other documentation Top
Gathering your loan application and all of the required supporting documents (including the property appraisal, credit report, your credit history and your income and expense situation) so that a lender can consider you for a loan
Any operation that changes the characteristics of waste, including pretreatment, treatment and conditioning
The preparation of a mortgage loan application and supporting documentation for consideration by a lender or insurer
Any and all processes to which food is subjected after harvesting to improve its appearance, texture, palatability, nutritional value, keeping properties, ease of preparation, and for eliminating microorganisms, toxins and other undesirable constituents
central processing unit data processing image processing information processing mineral processing word processing
Bringing up areas where change is desirable and going through activities that change them for the better Communication that direct a person's attention to areas of limitation and resolves them This is probably the best word for what a facilitator is doing
taking data and doing things with it It is the "thinking" that the computer does - the calculations, comparisons, and decisions
In archival work, is the act of arranging, describing, and preserving a collection of documentation
the application of Dianetics or Scientology processes to someone by a trained auditor The exact definition of processing is: The action of asking a preclear a question (which he can understand and answer), getting an answer to that question and acknowledging him for that answer Also called auditing
General processing difficulties and requirements, stressing the processing-sensitive aspects of the blend The recommended conditions for blend processing such as extrusion, molding, thermoforming, etc Discussion of the material preparation procedures, processability window, as well as the post-processing aspects (recyclability, annealing, machining, finishing, printing, etc ) Information on the standard design criteria
preparing MSW materials for subsequent use or management, using processes such as baling, magnetic separation, crushing, and shredding The term is also sometimes used to mean separation of recyclables from mixed MSW
What the lender does with your loan application Processing involves compiling and maintaining the file of information about the transaction, including the credit report, appraisal, verification of employment and assets, and so on The processing file is handed off to underwriting for the loan decision
processing tax
tax imposed on the intermediate stage of production of goods
processing time
the time it takes to complete a prescribed procedure; "they increased output by decreasing processing time
priority processing
data processing in which the operations performed are determined by a system of priorities
automatic data processing machine
A computer
automatic data processing machines
plural form of automatic data processing machine
background processing
The execution of a subsidiary operation by a computer while the user works with another application
central processing unit
The part of a computer that fetches, decodes and executes instructions; attached directly to the memory. Abbreviated: CPU
central processing units
plural form of central processing unit
data processing
Any of many techniques in which data is retrieved, stored, classified, manipulated, transmitted and/or reported in such a way as to generate information; especially such processing using computers
image processing
any form of information processing for which both the input and output are images, such as photographs or frames of video
post-processing
processing after other processes have been completed
query processing
Processing to extract data from a database and present it for use
query processing
Processing of a specific set of instructions for extracting particular data
space processing
The utilization of low gravity and/or high vacuum to carry out various processes in space
wood processing
An engineering discipline comprising the production of forest products, such as pulp and paper, construction materials, and tall oil
word processing
The creation, input, editing and formatting of documents and other text using software on a computer
sensory processing disorder
(Tıp, İlaç) Sensory processing disorder or SPD is a neurological disorder causing difficulties with taking in, processing, and responding to sensory information about the environment and from within one's own body
processing