processing

listen to the pronunciation of processing
İngilizce - Türkçe
{i} imal
yapım
yapma
katlanılmaz
işleme tabi tutarak
(Askeri) baskı
işleme tabi tutma
işlenme
(Bilgisayar) işlem sürüyor
(Bilgisayar) işliyor
(Bilgisayar) sürüyor
(Askeri) işlemleme
(Bilgisayar) işleniyor
(Bilgisayar) işlemin durumu
(Bilgisayar) işlem devam ediyor
{f} işleme tabi tut
işleme

Bu ay iki tane daha gıda işleme tesisi kapatıldı. - Two more food processing plants closed down this month.

{f} işle

Müşteri banka havalesi işlem ücretlerinden sorumludur. Anlayışınız için size teşekkür ederiz. - The customer is responsible for bank transfer processing fees. We thank you for your understanding.

Bu ay iki tane daha gıda işleme tesisi kapatıldı. - Two more food processing plants closed down this month.

uygulama, işleme, yürütme
{i} sıralama
(Askeri) İŞLEME; BANYO, BASKI: 1. Fotoğrafçılıkta, çekilmiş film, cam veya kağıttan negatif, diyapozitif, veya kopya çıkarmak için gerekli işlem. 2. Bak. "Intelligence cycle"
{i} yönlendirme
i$LEME
i$LEM
(Gıda) imalat
(Askeri,Matbaacılık, Basımcılık) banyo
proses
(Ticaret) imalat yapma
işleniş
islee
işleme koyma
işlem

Müşteri banka havalesi işlem ücretlerinden sorumludur. Anlayışınız için size teşekkür ederiz. - The customer is responsible for bank transfer processing fees. We thank you for your understanding.

Bu ay iki tane daha gıda işleme tesisi kapatıldı. - Two more food processing plants closed down this month.

process
işlemek

Tüm bu verileri işlemek için zamanımız yok. - We don't have time to process all this data.

process
süreç

Tarih, her daim devam eden bir süreçtir. - History is an ever-ongoing process.

Demokratik fikirlerin o ülkeye tanıtılması yavaş bir süreç olacak. - Introducing democratic ideas into that country will be a slow process.

process
proses
process
işlem

Ben sana yeni bir kelime işlemci satın alacağım. - I will buy you a new word processor.

Buna rağmen, bizim hâlâ ağrıların beyin işlemleri tarafından tam olarak nasıl neden olduğu hakkında bilimsel bir açıklamaya ihtiyacımız var. - All the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.

processing error
(Bilgisayar,Teknik) işleme hatası
processing plant
işleme fabrikası
processing section
(Bilgisayar,Teknik) işlem bölümü
processing speed
işleme hızı
processing system
(Askeri) işlem sistemi
processing time
(Bilgisayar) işlem süresi
processing unit
(Askeri) işlem ünitesi
processing yard
(Askeri) işleme
processing industry
işleme sanayii
processing industry
yiyecek sanayii
processing program
işleme programı
processing services
işleme hizmetleri
processing activity
(Politika, Siyaset) işleme faaliyetleri
processing aids
(Gıda) işlem yardımcıları
processing aids
(Gıda) işleme yardımcıları
processing center
(Askeri) SEVK İŞLEM MERKEZİ: Bak. "oversea replacement station", "reception station" ve "transfer station"
processing data
(Bilgisayar) veri işleniyor
processing dir
(Bilgisayar) işlem dizini
processing dir
(Bilgisayar) işlenen dizin
processing permit
(Ticaret) işletme izni
processing tax
(Ticaret) imalat vergisi
processing tax
(Ticaret) üretim vergisi
priority processing
(Bilgisayar,Teknik) öncelikli işleme
priority processing
öncelik işlemi
pre-processing
on işlenmesi
preattentive processing
dikkat öncesi işlem
preattentive processing
(Psikoloji, Ruhbilim) Dikkat öncesi işlem: Algısal girdinin (görülen, işitilen şeyin) farkına varılmadan önce bilinçdışında hızlı bir şekilde belli işlemlerden geçirilmesi
prisoner of war processing company
(Askeri) HARP ESİRLERİ İŞLEM BÖLÜĞÜ: Ele geçirilen esirlerle ilgili bilgileri kaydeden askeri inzibat birliği. Tutulacak kayıtlar; esirin ismini, esir seri numarasını, parmak izlerini, fotoğrafını, şahsi eşya dökümü vesaireyi ihtiva eder
prisoner of war processing station
(Askeri) HARP ESİRLERİ İŞLEM İSTASYONU: Kamplara gönderilmek üzere bekleyen harp esirlerinin kayıt işlerinin yapılması ve geçici olarak alıkonmaları için kurulmuş bir tesis
process
{i} süreç, proses: growth process büyüme süreci
process
işleme tabi tutmak
process
dava
process
aşama

Onu şu anda yapma aşamasındayım. - I'm in the process of doing that right now.

Bu çok aşamalı bir süreçtir. - It is a multi-stage process.

process
çıkıntı
background processing
(Bilgisayar) geri plan işlemi
background processing
(Bilgisayar) arkaplan işlemleri
background processing
(Bilgisayar) önceliksiz işlemler
background processing
işlem
cooperative processing
(Bilgisayar,Teknik) imeceli işleme
crop processing
(Tarım) ürün işleme
dairy processing
(Gıda) süt işleme
discrete processing
(Pisikoloji, Ruhbilim) ayrık işlem
distributed data processing
dağıtımlı veri işleme
further processing
(Çiftçilik) ileri işlem
integrated data processing
(Bilgisayar) tümleşik veri işleme
inward processing
(Ticaret) dahilde işleme rejimi
inward processing procedure
(Ticaret) dahilde işleme usulü
outward processing
(Ticaret) hariçte işleme rejimi
pipeline processing
(Bilgisayar) boruhattında işleme
process
işlemden geçirmek
process
işleyiş
process
yapım yöntemi
process
(Kimya) karşılaştırmak
process
(Tıp) proçes
process
(Ticaret) muamele
process
(Havacılık) özel işlem tabi tutmak
process
(Dilbilim) oluş
process
işleme

Bu ay iki tane daha gıda işleme tesisi kapatıldı. - Two more food processing plants closed down this month.

O işleme başlamak istiyorum. - I want to get that process going.

process
(Bilgisayar) işlemek işlem
process
(Bilgisayar) öğesini işle
process
tretman
process
seyir
remote processing
(Bilgisayar) uzakta işleme
selective call processing
seçici çağrı hizmeti
step by step processing
adım adım işleme
transaction processing
(Askeri) işlem işleme
transaction processing
(Bilgisayar) hareket işleme
word processing
(Bilgisayar) sözcük işleme
word processing
(Bilgisayar,Teknik) yazı işleme
administrative data processing
idari veri işleme
automatic data processing
otomatik data işleme
automatic data processing system
otomatik data işleme sistemi
automatic information processing
otomatik bilgi işlem
background processing
önceliksiz işlem
batch processing
yığın işleme
business data processing
veri işleme
central processing unit
Merkezi İşlem Birimi
centralized data processing
merkezi bilgi işlem
centralized data processing
merkezileştirilmiş bilgi işlem
commercial data processing
ticari bilgi işlem
concurrent processing
birlikte işlem
continuous processing
sürekli işlem
cooperative processing
İşbirlikli İşlem
data file processing
data dosyası işlemi
data processing
veri işleme
data processing
veri işlem
data processing
bilgi işlem
data processing department organization
bilgi işlem bölümü organizasyonu
data processing standard
bilgi işlem standartı
data processing system
veri işleme sistemi
decentralized data processing
dağıtılmış bilgi işlem
deferred processing
gecikmeli işlem
direct access processing
doğrudan erişimli işleme
distributed data processing
dağıtılmış bilgi işlem
distributed processing
Dağıtımlı İşlem
dry processing
kuru işleme
electronic data processing
elektronik veri işlemci
file processing
kütük işleme
file processing
dosya işleme
foreground processing
öncelikli işleme
foreground processing
öncelikli işlem
hierarchical input processing output
hiyerarşik girdi işlem çıktı
image processing
görüntü işleme
immediate processing
anında işlem
in line processing
geişigüzel veri işleme
in-line processing
gelişigüzel veri işleme
information processing
bilgi işlem
information processing center
bilgi işlem merkezi
inline processing
doğrudan işleme
inquiry processing
sorgulama işlemi
integrated data processing
bütünleşik bilgi işlem
interactive processing
etkileşimli işlem
interrupt driven processing
kesme sürümlü işlem
job processing
iş işleme
job processing control
iş işleme denetimi
language processing
dil işleme
list processing
listeleme yöntemi
nonnumeric data processing
sayısal olmayan bilgi işlem
off line processing
çevrim dışı işleme
on line processing
çevrim içi işleme
parallel processing
paralel işleme
picture processing
görüntü işleme
process
ilerleme

Modern tıbbın ilerlemesi uzun bir süreçti. - The advancement of modern medicine was a long process.

process
yol

En iyi çözüm yolu sadece, deneme-yanılma yöntemi ile bulunabilir. - The best solution can only be found by a process of trial and error.

process
çağrı kâğıdı
process
celpname
process
bilgisayarda denetlemek
process
belli bir işleme tabi tutmak
process
oluşum
process
verileri (denetlemek için) işlemek
random processing
rasgele işlem
real time processing
gerçek süreli işlem
remote processing
uzaktan işlem
serial processing
seri işleme
signal processing
sinyal işleme
simultaneous processing
eşzamanlı işleme
text processing
metin işleme
central processing unit
işleme merkezi birim
central processing unit
merkezi işlem birimi
command processing overhead time
komut işleme havai zaman
contract processing
sözleşmeye uygulama
data processing centre
bilgi işlem merkezi, bilgi işlem özegi
data processing department
bilgi işlem departmanı
data processing department
organization bilgi işlem bölümü organizasyonu
data processing standards
bilgi işlem standartları
demand processing
istemle işleme
electronic data processing machines
elektronik bilgi işlem makineleri
genuine processing
hakiki işleme
in line processing
geisigüzel veri işleme
inward processing licence
(İthalat, İhracat) Dahilde İşleme İzin Belgesi
inward processing regime
Dahilde işleme rejimi
knowledge processing
bilgi işlem
multiple job processing
Birden fazla iş işleme
natural language processing
doğal dil işleme
negative processing
(Film) Negatif yıkama
nonnumeric data processing
sayısal olmayan bilgi işleme
order processing
sipariş işleme
overlap processing
işleme örtüşme
parallel processing
paralel işlem
perceptual processing
algı süreci
personal data processing
kişisel bilgi işlem
post processing
(Bilgisayar) Son işlem, art işlem
post processing
post işleme
process
{f} işle

Buna rağmen, bizim hâlâ ağrıların beyin işlemleri tarafından tam olarak nasıl neden olduğu hakkında bilimsel bir açıklamaya ihtiyacımız var. - All the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.

Ben kelime işlemcini kullanmak istiyorum. - I would like to use your word processor.

process
işlemi
real time file processing
gerçek zaman kütük işlemi
scientific data processing
bilimsel bilgi işlem
sensory processing disorder
işleme duyusal bozukluk
sensory processing disorder
(Tıp, İlaç) Duyu Bütünleme Bozukluğu
sequential processing
sirasal işlem
sound processing
ses işleme
string processing languages
dizgi işleme dilleri
word processing software
kelime işlem yazılımı
word-processing
kelime işlemci
İnward processing traffic
(İthalat, İhracat) Dahilde İşleme Rejimi
Armed Services Whole Blood Processing Laboratories
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Toplam Kan İşleme Laboratuarları
Automated Message Processing System Security Office (or Officer)
(Askeri) Otomatik Mesaj İşleme Sistemi Güvenlik Bürosu (veya Subayı)
Command and Control Information Processing System
(Askeri) Komuta ve Kontrol Bilgi İşlem Sistemi
Logistics Information Processing System
(Askeri) Lojistik Bilgi İşlem Sistemi
Military Entrance Processing and Reporting System
(Askeri) Askere Alma İşlem Ve Raporlama Sistemi
Naval Intelligence Processing System
(Askeri) Deniz Kuvvetleri İstihbarat İşlem Sistemi
Navy mobilization processing site
(Askeri) Deniz Kuvvetleri seferberlik işlem bölgesi
administrative data processing
idari veri işleme,yönetsel bilgi işlem
aerial port control center; alternate processing and correlation center
(Askeri) hava limanı kontrol merkezi; yedek işleme ve korelasyon merkezi
İngilizce - İngilizce
Present participle of process
The act of taking something through a set of prescribed procedures
The action of the verb to process
The manipulation of data by a computer in accordance with its instructions, or programming (Terms, Gr 3)
Any operation that changes the characteristics of waste, including pretreatment, treatment and conditioning
taking data and doing things with it It is the "thinking" that the computer does - the calculations, comparisons, and decisions
Bringing up areas where change is desirable and going through activities that change them for the better Communication that direct a person's attention to areas of limitation and resolves them This is probably the best word for what a facilitator is doing
The process of obtaining and verifying borrower documentation
The activities of accessioning, arranging, describing, and properly storing archival materials
The preparation of a mortgage loan application and supporting documents for consideration by a lender or insurer
Any procedure employed after collection and before compatibility testing of blood and includes the identification of a unit of donor blood, the preparation of components from such unit of donor blood, serological testing, labeling and associated recordkeeping [From §606 3(i)]
In archival work, is the act of arranging, describing, and preserving a collection of documentation
Scientology The application of Dianetics or Scientology processes to someone by a trained auditor The exact definition of processing is: The action of asking a preclear a question (which he can understand and answer), getting an answer to that question and acknowledging him for that answer Also called auditing
General processing difficulties and requirements, stressing the processing-sensitive aspects of the blend The recommended conditions for blend processing such as extrusion, molding, thermoforming, etc Discussion of the material preparation procedures, processability window, as well as the post-processing aspects (recyclability, annealing, machining, finishing, printing, etc ) Information on the standard design criteria
Gathering your loan application and all of the required supporting documents (including the property appraisal, credit report, your credit history and your income and expense situation) so that a lender can consider you for a loan
Following origination, processing is verification of the information provided on your loan application This also includes ordering appraisals, credit reports and other documentation Top
The preparation of a mortgage loan application and supporting documentation for consideration by a lender or insurer
central processing unit data processing image processing information processing mineral processing word processing
{i} working, adapting, treating, subjecting to a series of procedures
Compiling and maintaining the file of information about the transaction, including the credit report, appraisal, verification of employment and assets, and so on The processing file is handed off to underwriting for the loan decision
The activities performed by archivists when materials are transferred to the legal custody of the University Archives Among the individual tasks of processing are: accessioning, arranging, describing, and properly storing archival materials See alsoaccession, arrangement, description, preservation, and weeding
What the lender does with your loan application Processing involves compiling and maintaining the file of information about the transaction, including the credit report, appraisal, verification of employment and assets, and so on The processing file is handed off to underwriting for the loan decision
preparing MSW materials for subsequent use or management, using processes such as baling, magnetic separation, crushing, and shredding The term is also sometimes used to mean separation of recyclables from mixed MSW
the application of Dianetics or Scientology processes to someone by a trained auditor The exact definition of processing is: The action of asking a preclear a question (which he can understand and answer), getting an answer to that question and acknowledging him for that answer Also called auditing
Any and all processes to which food is subjected after harvesting to improve its appearance, texture, palatability, nutritional value, keeping properties, ease of preparation, and for eliminating microorganisms, toxins and other undesirable constituents
Processing means obtaining, recording or holding the data or carrying out any operation or set of operations on the data It includes organising, adapting and amending the data, retrieval, consultation and use of the data, disclosing and erasure or destruction of the data It is difficult to envisage any activity involving data which does not amount to processing
Gathering the loan application and all of the required supporting documents (including the property appraisal, credit report, credit history, and income and expenses) so that a lender can consider the borrower for a loan
preparing or putting through a prescribed procedure; "the processing of newly arrived immigrants"; "the processing of ore to obtain minerals"
The preparation of a mortgage loan application and supporting documentation for consideration by a lender or mortgage insurer
cooking, baking, heating, drying, mixing, grinding, churning, separating, extracting, cutting, fermenting, slaughtering, eviscerating, preserving, dehydrating, freezing, dying, sewing, or otherwise manufacturing, including packaging, canning, jarring, or otherwise enclosing in a container, other than normal post harvest packing of crops performed by producers
preparing or putting through a prescribed procedure; "the processing of newly arrived immigrants"; "the processing of ore to obtain minerals
Developing, fixing, and washing exposed photographic film or paper to produce either a negative image or a positive image
processing tax
tax imposed on the intermediate stage of production of goods
processing time
the time it takes to complete a prescribed procedure; "they increased output by decreasing processing time
priority processing
data processing in which the operations performed are determined by a system of priorities
automatic data processing machine
A computer
automatic data processing machines
plural form of automatic data processing machine
background processing
The execution of a subsidiary operation by a computer while the user works with another application
central processing unit
The part of a computer that fetches, decodes and executes instructions; attached directly to the memory. Abbreviated: CPU
central processing units
plural form of central processing unit
data processing
Any of many techniques in which data is retrieved, stored, classified, manipulated, transmitted and/or reported in such a way as to generate information; especially such processing using computers
image processing
any form of information processing for which both the input and output are images, such as photographs or frames of video
post-processing
processing after other processes have been completed
process
An outgrowth of tissue or cell
query processing
Processing of a specific set of instructions for extracting particular data
query processing
Processing to extract data from a database and present it for use
space processing
The utilization of low gravity and/or high vacuum to carry out various processes in space
wood processing
An engineering discipline comprising the production of forest products, such as pulp and paper, construction materials, and tall oil
word processing
The creation, input, editing and formatting of documents and other text using software on a computer
process
{i} procedure, routine; course of action; advance; summons to court; program which uses some of a multitasking computer's system resources (Computers); projecting part in an organism
process
{n} a method, progress, course, order, knob
sensory processing disorder
(Tıp, İlaç) Sensory processing disorder or SPD is a neurological disorder causing difficulties with taking in, processing, and responding to sensory information about the environment and from within one's own body
process
A set of procedures used to produce a product, most commonly in the food and chemical industries
process
The act of serving a defendant with a summons or a writ
process
To walk in a procession
process
To treat with a substance
process
a natural prolongation or projection from a part of an organism either animal or plant; "a bony process" (psychology) the performance of some composite cognitive activity; an operation that affects mental contents; "the process of thinking"; "the cognitive operation of remembering" a mental process that you are not directly aware of; "the process of denial" a sustained phenomenon or one marked by gradual changes through a series of states; "events now in process"; "the process of calcification begins later for boys than for girls" subject to a process or treatment, with the aim of readying for some purpose, improving, or remedying a condition; "process cheese"; "process hair"; "treat the water so it can be drunk"; "treat the lawn with chemicals" ; "treat an oil spill" perform mathematical and logical operations on (data) according to programmed instructions in order to obtain the required information; "The results of the elections were still being processed when he gave his acceptance speech" deal with in a routine way; "I'll handle that one"; "process a loan"; "process the applicants
process
To perform a particular process
process
To use or manipulate data with a software program
process
A task or program that is or was executing
process
When people are processed by officials, their case is dealt with in stages and they pass from one stage of the process to the next. Patients took more than two hours to be processed through the department
process
If you are in the process of doing something, you have started to do it and are still doing it. The administration is in the process of drawing up a peace plan
process
When people process information, they put it through a system or into a computer in order to deal with it. facilities to process the data, and the right to publish the results + processing pro·cess·ing data processing see also word processing
process
When raw materials or foods are processed, they are prepared in factories before they are used or sold. fish which are processed by freezing, canning or smoking The material will be processed into plastic pellets. diets high in refined and processed foods. Process is also a noun. the cost of re-engineering the production process. + processing pro·cess·ing America sent cotton to England for processing
process
A process is a series of actions which are carried out in order to achieve a particular result. There was total agreement to start the peace process as soon as possible The best way to proceed is by a process of elimination
process
A process is a series of things which happen naturally and result in a biological or chemical change. It occurs in elderly men, apparently as part of the ageing process
process
If you are doing something and you do something else in the process, you do the second thing as part of doing the first thing. You have to let us struggle for ourselves, even if we must die in the process. basic Bessemer process basic oxygen process Bessemer process bloomery process crucible process cyanide process MacArthur Forrest process due process finery process halftone process kraft process open hearth process Siemens Martin process patio process Mexican process process philosophy puddling process Solvay process ammonia soda process stochastic process Haber Bosch process synthetic ammonia process Haber ammonia process
process
a particular course of action intended to achieve a result; "the procedure of obtaining a driver's license"; "it was a process of trial and error"
process
shape, form, or improve a material; "work stone into tools"; "process iron"; "work the metal"
process
deliver a warrant or summons to someone; "He was processed by the sheriff"
process
institute legal proceedings against; file a suit against; "He was warned that the district attorney would process him"; "She actioned the company for discrimination"
process
deal with in a routine way; "I'll handle that one"; "process a loan"; "process the applicants"
process
a writ issued by authority of law; usually compels the defendant's attendance in a civil suit; failure to appear results in a default judgment against the defendant
process
{f} treat, adapt, subject to series of procedures; prepare, make ready
process
A series of actions, motions, or occurrences; progressive act or transaction; continuous operation; normal or actual course or procedure; regular proceeding; as, the process of vegetation or decomposition; a chemical process; processes of nature
process
subject to a process or treatment, with the aim of readying for some purpose, improving, or remedying a condition; "process cheese"; "process hair"; "treat the water so it can be drunk"; "treat the lawn with chemicals"
process
a mental process that you are not directly aware of; "the process of denial"
process
perform mathematical and logical operations on (data) according to programmed instructions in order to obtain the required information; "The results of the elections were still being processed when he gave his acceptance speech"
process
"treat an oil spill"
process
deal with in a routine way; "I'll handle that one"; "process a loan"; "process the applicants
process
a sustained phenomenon or one marked by gradual changes through a series of states; "events now in process"; "the process of calcification begins later for boys than for girls"
process
a natural prolongation or projection from a part of an organism either animal or plant; "a bony process"
process
A statement of events; a narrative
process
The act of proceeding; continued forward movement; procedure; progress; advance
process
Any marked prominence or projecting part, especially of a bone; anapophysis
process
The whole course of proceedings in a cause real or personal, civil or criminal, from the beginning to the end of the suit; strictly, the means used for bringing the defendant into court to answer to the action; a generic term for writs of the class called judicial
process
(psychology) the performance of some composite cognitive activity; an operation that affects mental contents; "the process of thinking"; "the cognitive operation of remembering"
process
An outgrowth of tissue
process
march in a procession; "They processed into the dining room"
process
1 (v ) A collective term referring to the series of activities required to gain intellectual control of records, papers, or collections, including: accessioning, arrangement, culling, boxing, labeling, description, and preservation 2 (v ) In photography, the chemical treatment of exposed film to induce the latent image to emerge 3 (v ) With respect to automated records, the inputting of data into a data bank so that the data may be manipulated and called forth to serve a variety of needs
process
The organized method of converting inputs (people, equipment, methods, materials, and environments) to outputs (products or services) The natural aggregation of work activities and tasks performed for program delivery
process
A running program; an instance of program execution
process
In Windows, an object consisting of an executable program, a set of virtual memory addresses, and a thread; in UNIX, a synonym for thread See also thread
process
An association of phenomena governed by physical, chemical, or biological laws An example of a process is the vertical mixing of ocean waters in the so-called surface-mixed layer; the state variables for this process include temperature, salinity in the water on a vertical scale of tens of meters, and heat flow and wind stress at the sea surface Other examples include the volcanic deposition of dust and gases into the atmosphere, eddy formation in the atmosphere and oceans, and soil development
process
An independent unit of execution running within the image Also the class of Smalltalk object representing such Smalltalk processes are more similar in concept to threads than traditional processes Dolphin permits (and indeed requires) multiple independent processes to be running at the same time
process
1 The combination of people, equipment, materials, methods, and environment that produce output-a given product or service A process can involve any aspect of a business 2 A key tool for managing processes is statistical process control, a planned series of actions of operations which advances a material or procedure from one stage of completion to another 3 A planned and controlled treatment that subjects materials to the influence of one or more types of energy for the time required to bring about the desired reactions or results (Ref 7)
process
A change taking place in time, such that an input is transformed to an output This can be cyclic if the sequence of changes is such that the output recreates the input (such as autocatalysis)
process
A path of succession of states through which a system passes
process
A series of events to produce a result, especially as contrasted to product
process
(Ticaret) 1) v. To transform an input or set of inputs into a form with different characteristics, such as value, physical attributes, etc. 2) n. The environment, methods and resources used for a specific task or activity
process
An active system of operations or functions that analyze and transform information (Solso)
process
An activity that is repeatedly executed within the enterprise, each execution of which produces a specific effect on information entities Discrete in time Includes a short description of the purpose of this process or the results that it achieves
process
In the Multitasking context, a process is a task with high protection and isolation against other processes The memory areas of two processes are separated completely Processes can be executed using different user IDs resulting in different access rights Sub-processes share file handles with their parent process
process
An instance of a running program
process
A Course in Miracles emphasizes that within the dream of separation forgiveness occurs over time, and is therefore a process of growth; our fear of God's Love is so great that we cling to our specialness as protection, and thus we must learn gently and patiently that the ego's guilt and attack reinforce pain, while the Holy Spirit's forgiveness leads to joy see: periods of unsettling
process
The preparation of a chemical for manufacture and distribution in commerce: (1) in the same form or physical state as, or in a different form or physical state from, that in which it was received by the person so preparing such substance, or (2) as part of an article containing the toxic chemical Process also applies to the processing of a toxic chemical contained in a mixture or trade name product
process
the preparation of a toxic or hazardous substance, including without limitation, a toxic substance contained in a mixture or trade name product, after its manufacture, for distribution in commerce (e g , in the formulation of paints or coatings, any listed constituents are processed, in the manufacture of polystyrene, the styrene monomer is processed): a) in the same form or physical state, or in a different form or physical state, from that in which it was received by the toxics user so preparing such substance; or b) as part of an article containing the toxic or hazardous substance Note that repackaging a chemical is considered processing it although relabeling or redistributing a container of a toxic substance where no repackaging of the toxic substance occurs does not
process
1 Human activities used to create, invent, design, transform, produce, control, maintain, and use products or systems; 2 A systematic sequence of actions that combines resources to produce an output
process
A sequence of steps, tasks or activities that converts inputs from suppliers to an output A work process adds value to the inputs by changing them or using them to produce something new
process
(1) A collection of code, data, and other system resources, including at least one thread of execution, that performs a data processing task (2) A running application, its address space, and its resources (3) An instance of a running program A Win32 process owns a 4-GB address space containing the code and data for an application's executable file; it does not execute anything It also owns certain resources, such as files, dynamic memory allocations, and threads (4) A program running under the OS/2 operating system, along with the resources associated with it (memory, threads, file system resources, and so on)
process
In SFX Machine, a process is a DSP algorithm that either modifies a sound (e g , delay, lowpass) or extracts information from it (Envelope Follower, Pitch Tracker) The output of the process is sent to the modulation block as well as to the left and right outputs, if selected Do not confuse a DSP process with the Process button, which tells SFX Machine to process the audio and send it back to the host program
process
A BSD abstraction for a running program A process’ resources include a virtual address space, threads, and file descriptors In Mac OS X, a process is based on one Mach task and one or more Mach threads
process
A collection of activities that, together, produce a useful product or service by applying resources from any number of functional divisions of the organization This collection of activi-ties begins with an "input," in the form of resources such as investment capital, knowledge, or physical material, and ends with a specific "output," in the form of a product or service of value to a customer or other key stakeholder See also "Core Processes" and "Function "
process
A process is a series of related activities and conversations which is is designed to gather input, and convert it into a desired result A process may be anything from billing customers to creating an educational program, to designing an exhibit Benchmarking is a process By definition, a process has several key characteristics: it has specific standards which determine if it´s done correctly, and which let it be repeated by others; it consumes resources such as time, money or energy; and it responds to quality control mechanisms that can help the process be done more efficiently A more efficient process might result in things being done faster, cheaper, or result in the creation of a better product or service Topic areas: Accountability and Evaluation
process
Almost all IT developments require a different way of working for someone If you move replying to a site's contact us form from freeform email to a job-based web application where admins take ownership of a contact and reply via a form, then this is a different process Alternatively, if you're selling products online, you'll need to ensure that there's a process for handling returns
process
The activity of a processor and its resources as it executes a program Resources associated with a process could include a process ID, files, time limits, shared memory, signal handlers, child processes, and so on A process can be subdivided into threads
process
A process is a single executable module that runs concurrently with other executable modules For example, in a multi-tasking environment that supports processes, like OS/2, a word processor, an internet browser, and a data base, are separate processes and can run concurrently Processes are separate executable, loadable modules as opposed to threads which are not loadable Multiple threads of execution may occur within a process For example, from within a data base application, a user may start both a spell check and a time consuming sort In order to continue to accept further input from the user, the active thread could start two other concurrent threads of execution, one for the spell check and one for the sort Contrast this with multiple EXE files (processes) like a word processor, a data base, and internet browser, multi-tasking under OS/2 for example
Türkçe - İngilizce

processing teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

process
proc
processing

  Türkçe nasıl söylenir

  präsesîng

  Telaffuz

  /ˈpräsesəɴɢ/ /ˈprɑːsɛsɪŋ/

  Ortak Eşdizimliler

  processing time

  Videolar

  ... for signal processing at the time that they were stuck in your head, but what if a competitor ...
  ... into the major kind of transaction processing engine ...

  Günün kelimesi

  charientism