Turkish - English

  1. temporal adverb (zaman zarfı)
  2. time adverbial Dilbilim (Zaman zarfı)
  3. adverb of time Dilbilim (zaman zarfı)

Turkish - Turkish

  1. zaman belirteci (Zaman zarfı)
  2. Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf (zaman zarfı)

Favorites

About This Word