zor

listen to the pronunciation of zor
Türkçe - İngilizce
difficult

It's difficult to learn a foreign language. - Yabancı dil öğrenmek zordur.

It was too difficult for me. - Bu benim için çok zordu.

troublesome
tough

My immediate boss is tough to please. - Şimdiki patronumu memnun etmek zordur.

At the beginning it'll be tough, but everything's tough at the beginning. - O, başlangıçta zor olacak, fakat her şey başlangıçta zordur.

hard

It's hard to learn a foreign language. - Yabancı dil öğrenmek zordur.

It's too hard for me. - Bu benim için çok zordu.

crucial
uneasy; causing difficulty
knotty
tight

I have to tighten my belt. - Ben kemerimi sıkmak zorundayım.

We'll just have to sit tight. - Sadece kalkmadan oturmak zorunda olacağız.

complicated

It's a complicated story. - Bu anlaşılması zor bir hikaye.

In this city finding a taxi is complicated. - Bu şehirde bir taksi bulmak zordur.

hardly

I could hardly make out what she said. - Söylediği şeyi zorla anlayabildim.

I could hardly keep from laughing. - Gülmemek için kendimi zor tuttum.

barely

During droughts, farmers are barely able to eke out a living. - Kuraklık sırasında, çiftçiler kıt kanaat zorlukla geçinebiliyorlar.

I barely passed the exam. - Ben zar zor sınavı geçtim.

(Kanun) virtue
prickly
uneasy
stringent
severe

In any case, she'll have to be severely punished. - Her halükarda, ağır biçimde cezalandırılmak zorunda kalacak.

Tom's foot had to be amputated after it had become infected with gangrene following a severe frostbite. - Şiddetli bir donmanın ardından kangrenle enfekte olduktan sonra Tom'un ayağı kesilmek zorunda kaldı.

problematic
trying

I have to keep trying. - Denemeye devam etmek zorundayım.

It was hard to figure out what Tom was trying to say. - Tom'un ne söylemeye çalıştığını anlamak zordu.

awkward

It's awkward for me to go to them without an invitation. - Onlara davetiyesiz gitmek benim için zordur.

tricky

Operation of this computer is tricky. - Bu bilgisayarın çalıştırılması zordur.

That is a very important objective and it will be quite tricky to achieve. - Bu çok önemli bir hedef ve ulaşmak oldukça zor olacak.

mean

This has got to mean something. - Bu manidar olmak zorunda.

If you don't know the meaning of the word, you have to look it up in the dictionary. - Sözcüğün anlamını bilmiyorsan sözlüğe bakmak zorundasın.

inconvenient

He has to go to the bathroom right when the food's being served. He's always doing things at such inconvenient times. - O, yemek sunulduğunda doğru tuvalete gitmek zorunda. O hep böyle uygunsuz zamanlarda bir şeyler yapıyor.

rough

Go easy on Bob. You know, he's been going though a rough period recently. - Bob'ın üzerine fazla gitmeyin.Bilirsiniz, o, son zamanlarda zor bir sürece rağmen devam etmektedir.

I've had a rough day. - Zor bir gün geçirdim.

stiff
trickish
hairy
trouble, difficulty, worry, problem: Hiçbir zoru yok. He's got nothing troubling him
cruel

Why do you always have to be so cruel? - Neden her zaman bu kadar gaddar olmak zorundasın?

baffling
arduous

She went through a long and arduous vocational course. - O uzun ve zorlu bir meslek kursundan geçti.

exacting
bodily ailment or disorder: Zekâvet'in aklından zoru var galiba. It looks like Zekâvet's touched in the head. Hilmi'nin midesinden zoru var. Hilmi's got a stomach complaint
constraint
formidable

Tom would be a formidable opponent. - Tom zorlu bir rakip olacaktır.

difficult, hard
with difficulty

We climbed up the mountain, but with difficulty. - Biz dağa tırmandık ama zorlukla.

I escaped from the sinking boat with difficulty. - Batan tekneden zorlukla kaçtım.

pressure, coercion (exerted upon a person's mind): Onları ancak zor kullanarak hizaya getirebilirsin. The only way you can get them to fall into line is to pressure them
force

Don't force the child to eat. - Çocuğu yemesi için zorlama.

The force of the wind made it difficult to walk. - Rüzgarın gücü yürümeyi zorlaştırdı.

compulsion, constraint, obligation, necessity: Bunu yapmak zorunda değilim. I'm not obliged to do this. Ne zorun vardı bunu yapmaya? What made you feel obliged to do this?
barely, just. Z
physical violence or the threat of physical violence, force: Zoru görünce direnmekten vazgeçti. When threatened with force he stopped holding out. Beni zor kullanmaya mecbur etme! Don't make me use force!
difficult, hard, troublesome, tough, stiff; difficulty; obligation, compulsion, constraint; force, strength; barely, hardly
might

During hard times, people might not go on a trip, but they might be willing to pay extra for good coffee. - Zor zamanlarda, insanlar geziye gitmek istemeyebilir fakat iyi kahve için fazla ödemeye istekli olabilirler.

No matter how tired I might be, I have to work. - Ne kadar yorgun olursam olayım, çalışmak zorundayım.

main

I didn't know I was going to have to introduce the main speaker. - Baş konuşmacıyı tanıtmak zorunda kalacağımı bilmiyordum.

It is hard to maintain one's reputation. - Birinin ününü sürdürmek zordur.

strain

He strained his eyes by reading too much. - Çok okumaktan gözlerini zorlamıştı.

Take care not to strain your eyes. - Gözlerini zorlamamaya dikkat et.

strength

A great warrior radiates strength. He doesn't have to fight to the death. - Büyük bir savaşçı güç yayar. O ölümüne savaşmak zorunda değildir.

Tom must conserve his strength. - Tom gücünü korumak zorundadır.

thorny
trick

Operation of this computer is tricky. - Bu bilgisayarın çalıştırılması zordur.

That is a very important objective and it will be quite tricky to achieve. - Bu çok önemli bir hedef ve ulaşmak oldukça zor olacak.

dys-
ticklish
{s} sticky

She helped me in a very sticky situation. - Çok zor bir durumda bana yardım etti.

uphill

After an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again. - Büyük anlaşmazlıklara karşı zorlu bir mücadeleden sonra, onlar nihayet şirketi tekrar kendi ayakları üzerinde durdurdular.

subtle
compulsion
straitened
a tough
toughest

He looked the toughest of all the challengers. - Bütün rakiplerin en zorlusu görünüyordu.

Tom has the toughest job here. - Tom burada en zorlu işe sahip.

tougher
heavy

The box was so heavy that Tom had to help Mary carry it home. - Kutu o kadar ağırdı ki Tom Mary'nin onu eve götürmesine yardım etmek zorunda kaldı.

Because of the heavy fog, we could barely see the road in front of us. - Yoğun sisten dolayı önümüzdeki yolu zar zor görebildik.

dys
bated
imperative

It's imperative to go out. - Dışarı çıkmak zorunlu.

It is imperative for you to finish by Sunday. - Pazar gününe kadar bitirmen zorunlu.

{f} slog
zor durum
crunch
zor bulunur
scarce
zor durum
predicament
zor durum
hole
zor duruma sokan
embarrassing
zor (bulunur)
elusive
zor (iş)
heavy
zor (iş)
strenuous
zor anlayan
slow
zor anlayan
slowwitted
zor bela
hardly
zor beğenen
discriminating
zor beğenir
(Argo) bitchy
zor beğenir
captious
zor durum
difficult situation

Even in the most difficult situations, Tom has never lost heart. - En zor durumlarda bile, Tom asla cesaretini kaybetmedi.

Without your help, I couldn't have gotten over that difficult situation. - Yardımın olmadan o zor durumu atlatamazdım.

zor durum
(Askeri) plight
zor durum
(Otomotiv) mess
zor durum
emergency
zor durum
(Askeri) duress situation
zor durumda
(Konuşma Dili) up the creek
zor durumda
in a tight squeeze
zor durumda
in a tight spot

Sami knew he was in a tight spot. - Sami zor durumda olduğunu biliyordu.

I found myself in a tight spot. - Ben kendimi zor durumda buldum.

zor durumda
in a squeeze
zor durumda
on the spot

Tom was put on the spot. - Tom zor durumda bırakıldı.

zor durumda
(Konuşma Dili) in bad
zor gelişen
(Gıda) fastidious
zor gelmek
be difficult for (someone)
zor gelmek
be difficult for
zor gelmek
difficult for
zor görev
(deyim) an uphill battle
zor günler
hard times
zor güç
hard
zor hayat
hard life
zor
(Argo) stinker
zor
(Ticaret) job

I want to leave this difficult job to her. - Onun için bu zor işi bırakmak istiyorum.

My boss assigned the hard job to me. - Patronum zor işi bana verdi.

zor
long shot
zor
toil
zor
(Ticaret) hard labour
zor soru
teaser
zor sorun
teaser
zor zamanlar
difficult times
zor durumda
In trouble, at a low ebb, in times of need, in need, at a push, up a tree, in deep water
zor unutulan
haunting
zor anlaşılır
slippery
zor bela
1. with great difficulty, with the greatest of difficulty. 2. just barely
zor belâ
with a heavy heart
zor beğenen
finicky
zor beğenen
queasy
zor beğenen
choosy
zor beğenen
fussy

Tom is a fussy eater. - Tom zor beğenen bir yiyici.

He is a very fussy eater. - O, zor beğenen bir yiyicidir.

zor beğenen
exacting
zor beğenen
difficult
zor beğenen
finical
zor beğenen
finicking
zor beğenen
fastidious
zor beğenen tip
kittle cattle
zor beğenir
fastidious
zor beğenir
picky
zor beğenir
squeamish
zor beğenirlik
queasiness
zor beğenirlik
squeamishness
zor beğenme
state of being finicky
zor beğenme
choosiness
zor beğenme
selectiveness
zor beğenme
pickiness
zor bulunurluk
scarceness
zor durum
sad pickle
zor durum
sorry pickle
zor durum
nice pickle
zor durum
den
zor durum
pickle

I'm in a pretty pickle. - Ben oldukça zor durumdayım.

zor durum
push
zor durum
toughie
zor durum
foul
zor durum
cleft stick
zor durum
scrape
zor durum
grievousness
zor durum
impasse
zor durum
tight corner
zor durum
lurch

He left me in the lurch. - O beni zor durumda bıraktı.

zor durum
spot

Sami knew he was in a tight spot. - Sami zor durumda olduğunu biliyordu.

Tom was put on the spot. - Tom zor durumda bırakıldı.

zor duruma düşmek
go to the wall
zor duruma düşürmek
drive smb. to the wall
zor duruma düşürmek
push smb. to the wall
zor duruma sokmak
hog tie
zor durumda
out on a limb
zor durumda olmak
be in a cleft stick
zor durumda terketmek
leave in the lurch
zor durumdaki
hard set
zor durumdan kurtulmuş
off the hook
zor durumdan çıkarmak
extricate
zor dönem
(deyim) a bed of thorns
zor dönem
(deyim) a bed of nails
zor dönem
a rough time
zor dönemler
hard times

A good sense of humor will help you deal with hard times. - İyi bir espri anlayışı zor dönemlerle başa çıkmana yardımcı olacaktır.

zor gelmek
to be difficult for
zor gelmek
baffle
zor gelmek
(for something) to be difficult for (someone)
zor günler geçirmek
fall on evil days
zor hedef grafiği
(Askeri) hard target graphic
zor inanan
incredulous
zor insan
difficult person
zor
a long way to hoe
zor iş vermek
hand smb. lemon
zor karar
difficult decision
zor kavramak
be slow on the uptake
zor kimse
(deyim) a hard case
zor kişi
(deyim) ugly customer
zor kişi
(deyim) awkward customer
zor kullanan
extortionate
zor kullanan
strong arm
zor kullanarak
at the point of the bayonet
zor kullanarak
by violence
zor kullanarak
by force
zor kullanmadan
without resort to force
zor kullanmak
strong arm
zor kullanmak
resort to force
zor kullanmak
to use force
zor kurtulmak
have a narrow escape
zor mesele
large order
zor mesele
hard case
zor pişirme
(Gıda) hard boiling
zor pozisyon
pound
zor soru
poser
zor soru
stumper
zor soru
twister
zor ve sıkıcı işler
chores
zor yaparsın
You're going to have some trouble doing that (often said tauntingly)
zor yürü
wading
zor zamanlar
hard times
zor zar
see zar zor
zor zor söyletmek
winkle out
zor çocukluk
difficult childhood
zor ölüm
violent death
zor şey
stinker
zor! You're going
to have some trouble doing that! (often said tauntingly)
zor/u zoruna
1. with very great difficulty, with the greatest of difficulty. 2. just barely
başa çıkılması zor kimse
handful
çözümü zor
subtle
anlaşılması zor
complicated

It's a complicated story. - Bu anlaşılması zor bir hikaye.

anlaşılması zor
abstruse
zar zor geçinmek
live from hand to mouth
epey zor
pretty difficult
zor durumda bırakmak
strand
zor durum
the hot seat
zor durum
trouble

She stood by him whenever he was in trouble. - Her zor durumda olduğunda o yanında oldu.

zor duruma sokmak
snooker
zor durumda
in a tight corner
zor durumda
in a pickle
zor durumda
in the soup
Zor durumda
(deyim) over one's head
güç olmak, zor olmak
power to be difficult to
kendini zor tutmak
hardly contain yourself
uğraşılması zor
tricky
zor durumda kalmak
strand
zor durumda olmak
be hard up
zor
tricky job
Türkçe - Türkçe
Sıkıntı veya güçlükle yapılan
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık: "Onun için hiçbir zorum, sıkıntım yokmuş gibi, ara sıra denize taşlarımı atmakta devam ederek hızlı hızlı yürüdüm."- R. N. Güntekin
Baskı
Güçlükle, zorla
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
Yüküm, mecburiyet
Yapamazsın!
Sıkıntı veya güçlükle yapılan: "Sabır güzel, faydalı; fakat zor şeydir."- B. Felek
Yüküm, mecburiyet: "Artık kızının evinde kalışının zordan olduğunu biliyordu."- N. Cumalı
Baskı: "Hocaların zoru ile çıkarılmış olan bu kanun yürümedi."- M. Ş. Esendal
Güçlükle, zorla: "El ele vermiş polisler kaldırımlardan taşan halk kütlesini zor zapt ediyorlardı."- H. Taner
teng
zor alım
Tanzimattan önce herhangi bir kişiye ait mallara padişah adına el konulması
zor alım
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
zor bela
Güçlükle
Zor durumda bırakmak
sallamak
zar zor
Güçlükle, zorla, dara dar; kıt kanaat
İngilizce - Türkçe

zor teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

daha zor
much harder
daha zor
harder