phase

listen to the pronunciation of phase
İngilizce - Türkçe
evre

Bu muhtemelen sadece bir evre. - It's probably just a phase.

Ayın evreleri Dünyadan bakıldığında Ayın güneşle yaptığı açıdan kaynaklanabilir. - The phases of the Moon result from the angle the Moon makes with the Sun as viewed from Earth.

safha
aşama

Savaşta yeni bir aşamaya giriyoruz. - We are entering a new phase in the war.

Kriz tehlikeli bir aşamaya giriyor. - The crisis is entering a dangerous phase.

{i} faz

Kambur ay biz ayın tam güneşli yüzünü görene kadar her gece şişmanlıyor gibi görünür. Biz bu faza dolunay diyoruz. - The gibbous moon appears to grow fatter each night until we see the full sunlit face of the Moon. We call this phase the full moon.

{f} aşamalı olarak yapmak
(Bilgisayar) yürütülür program
evreler halinde hazırlamak
pille
aşamalandırmak
merhale
evrelendirmek
{f} değişik fazlar uygulamak
{f} safhalarla gerçekleşmek
{f} (bir şeyi) evreler halinde hazırlamak/sunmak
{i} elek. faz
{i} kesim
ay veya diğer bir gezegenin değişik görünümlerinden her biri
{i} bölge
(Askeri) KRİPTO FASILASI: Kriptografide fasıla
(Tıp) Safha, görünüş, faz phosis
herhangi bir şeyi safhaları ile hazırlamak veya sunmak
phase down yavaş yavaş azaltmak
phase in yavaş yavaş
görünüş
(Tıp) Heterojen bir sistemde mekanik usullerle birbirinden ayrılabline cisimlerin içinde bulundukları durum
(Nükleer Bilimler) katman,safha
(Biyokimya) durum
(Fizik) süreç
faza
fazlı
fazl
phase out
safha safha bitir
phase out
aşamalı olarak azalmak
phase out
safhalarla bitmek
phase out
aşamalı olarak durdurmak
phase s.t. out
bir şeyi yavaş yavaş kullanımdan/uygulamadan kaldırmak
phase diagram
(İnşaat) denge diyagramı
phase lag
faz gecikmesi
phase line
(Bilgisayar) faz hattı enerji
phase line
(Askeri) safha hattı
phase line
faz hattı
phase number
(Bilgisayar,Teknik) faz sayısı
phase tension
(Bilgisayar) faz gerilimi
phase angle
evre açısı
phase angle
faz açısı
phase diagram
faz diyagramı
phase difference
faz farkı
phase in
yavaş yavaş kullanmaya başlamak
phase in
{f} aşamalı sun
phase meter
fazmetre
phase meter
evreölçer
phase modulation
faz modülasyonu
phase modulation
evre değiştirimi
phase of the moon
ayın görünüşü
phase out
safha safha bitirmek
phase rule
evre kuralı
phase rule
faz kuralı
phase space
faz uzayı
phase velocity
faz hızı
phase change
faz değişimi
phase control
faz kontrolü
phase corrector
faz düzeltici
phase detector
faz detektörü
phase deviation
faz sapması
phase discriminator
faz diskriminatörü
phase focussing
faz odaklama
phase iii clinical trial
Faz ııı klinik çalışma
phase in
aşamalı
phase integral
faz integrali
phase inversion
faz evirme, fazi ters çevirme
phase lag
Faz gecikmesi, fazın geride kalmış olması
phase lead
Faz ilerlemesi, fazın önde olması
phase library
faz kitaplığı, evre kitaplığı
phase modulation coding
faz modülasyonlu kodlama, evre degistirimli kodlama
phase preceding the final phase
faz son aşama önceki
phase quadrature
dörtlük
phase regulator
faz regülatörü
phase resonance
faz rezonansi, evre çinlanimi
phase rule
faz kuralı, evre kuralı
phase sequence
(Elektrik, Elektronik) Faz sırası, işlevsel bir ilişkiyle birbirine bağlanan bir sınır kümeleri dizisi için kullandığı terim
phase shift
faz kayması
phase shifter
faz değiştirici, faz kaydirici
phase stability
faz kararlılığı
phase to phase
aşama aşama
phase transformation
faz dönüşümü
phase transition
faz geçişi
phase two
ikinci safha
phase-out
faz-out
phase-out
Tedricen bitirmek, tedricen bitmek
phase advance
(Pisikoloji, Ruhbilim) faz ilerletme
phase amplitude distortion
evre genlik bozunumu
phase comparator
evre karsilastirici
phase compensation
evre dengelemesi
phase conductor
faz iletkeni
phase constant
evre degismezi
phase delay
evre gecikmesi
phase delay
(Pisikoloji, Ruhbilim) faz geciktirme
phase difference
(Askeri) FAZ FARKI: Bir sesin iki kulak tarafından alınışı arasındaki zaman farkı. Genel olarak, bir kulak diğerinden, saniyenin küçük bölüntüsü kadar farkla daha erken işittiğinden, bir sesin istikametini ayırt etme hassası, bu faz farkına bağlıdır. Çift kulakla ses dengesi, yani bir sesin iki kulakla aynı zamanda işitilmesi, baş, faz farkı sıfıra indirilecek şekilde, çevirmek suretiyle temin edilir
phase diyagram
faz diyagramı
phase down
fazını küçültmek
phase down
aşamalı olarak azaltmak
phase equalizer
evre denklestiricisi
phase in
aşamalı olarak kullanmaya başlamak
phase indicator
evre gostergesi
phase jitter
evre segirmesi
phase lag
evre gecikmesi
phase lagging
evre gecikmesi
phase lead
evre ondelemesi
phase library
(Bilgisayar,Teknik) faz kitaplığı
phase library
(Bilgisayar,Teknik) evre kitaplığı
phase line
(Askeri) (PL) Safha hattı
phase line
(Askeri) SAFHA HATTI: Askeri harekatın kontrol ve koordinasyonu için faydalanılan ve genel olarak taarruz bölgesi genişliğince uzanmış araziden ibaret olan bir hat. Ayrıca bakınız: " report line"
phase line; public law
(Askeri) safha hattı; kamu hukuku
phase locked loop
(Askeri) faz kilitli çevrim
phase locking
evre kenetlenmesi
phase locking
(Pisikoloji, Ruhbilim) faz kilitleme
phase margin
evre  payi
phase meter
faz metre
phase model
(Ticaret) kademeli model
phase modulation
evre kiplenimi
phase number
faz sayisi
phase of a sinusoid
bir sinuzoidin evresi
phase of the attack
(Askeri) TAARRUZ SAFHASI: Bir taarruzun belli bir devresi. Bir taarruz, genellikle, yaklaşma yürüyüşü (approach march), açılma (development), yayılma (deployment), ateş muharebesi (fire fight), hücum (assault), yeniden düzenleme (reorganization) ve başarıdan faydalanma (exploitation) gibi safhaları ihtiva eder. Bunların her biri, taarruzun ayrı bir safhası durumundadır
phase one
(Bilgisayar) birinci aşama
phase reversal
evre tersinimi
phase s.t. in
bir şeyi yavaş yavaş kullanıma sokmak/uygulamaya geçirmek
phase sensitive detection
evreye duyarli algilayici
phase sensor
(Otomotiv) durum sensörü
phase sensor
(Otomotiv) faz sensörü
phase sequence indicator
evre ardisimi gostergesi
phase shift circuit
evre kaydirici devre
phase shift keying
(Askeri) faz kaydırmalı anahtarlama
phase shifter
(Elektrik, Elektronik) faz değiştirici
phase shifter
(Elektrik, Elektronik) faz kaydına
phase space
faz uzayi, evre uzayi
phase tension
faz gerilimi, evre gerilimi
phase testing
(Askeri) aşamalı deneme
phase testing
(Askeri) aşamalı test
phase velocity
evre hizi
phase voltage
faz gerilimi
phase voltage of a winding
sarginin faz gerilimi
phase/amplitude distortion
evre-genlik bozunumu
phase/frequency distortion
evre/siklik bozunumu
construction phase
(İnşaat) yapım aşaması
acute phase
(Pisikoloji, Ruhbilim) akut evre
build phase
(Telekom) yapım aşaması
complete a phase
aşamadan geçmek
concept demonstration phase
(Askeri) konsept gösterim safhası
conceptual phase
(Bilgisayar) kavramsal aşama
contract phase
(Askeri) sözleşme aşaması
discrete phase
(Jeoloji) ayrık faz
distribution phase
(Tıp) dağılım fazı
linear phase
(Bilgisayar,Teknik) doğrusal evre
phasing
evre uyumu
process phase
proses belirleme evresi
recovery phase
iyileştirme safhası
recovery phase
(Askeri) üsse dönüş safhası
resolution phase
(Pisikoloji, Ruhbilim) çözülme evresi
response phase
(Kimya) tepki dönemi
soil phase
(Tarım) toprak fazı
solid phase
katı faz
stationary phase
(Biyokimya) yatışkın evre
stationary phase
durağan evre
terminal phase
(Denizbilim) uç evresi
three phase
trifaz
three phase
üç fazlı sistem
alpha phase
alfa fazı
angle phase angle
evre açısı
colour phase alternation
renk fazı değişimi
condensed phase
yoğun faz
crystalline phase
kristal faz
dielectric phase angle
dielektrik faz açısı
dielectric phase constant
dielektrik faz sabiti
digital phase shifter
sayısal faz kaydırıcı
dispersed phase
dağınık faz
effective phase angle
etektif faz açısı
electronic phase meter
elektronik faz ölçme aleti
four-phase
dört fazlı
image phase constant
görüntü faz sabiti
intermediate phase
ara faz
liquid phase
sıvı hal
liquid phase
sıvı evre
luteal phase
luteal faz
matrix phase
matris fazı
metastable phase
yarı kararlı faz
passover
atlayıp geçme
phasic
fazik
solid phase
katı hal
three phase
üç fazlı
three phase equilibrium
üç evre dengesi
aeration phase
havalandırma evresi
bonded phase
bağlı faz
dual phase steel
Çift fazlı çelik
moon phase
Ayın Evreleri
out of phase
dışarı faz
passover
Yahudilerin hamursuz bayramı
passover
hamursuz bayramı

Bu, Hamursuz bayramını gözlemlemek ve Paskalyayı kutlamak için insanların aileleri ve arkadaşlarıyla bir araya geldiği, yılın bir zamanıdır. - This is a time of year when people get together with family and friends to observe Passover and to celebrate Easter.

Matzo, mayasız ekmek, hamursuz bayramı sırasında yenir. - Matzo, an unleavened bread, is eaten during Passover.

phases
safhalar
single phase
tek fazlı
two-phase flow
(Akışkanlar mekaniği) çift fazlı akış
vapor phase
Maddenin gaz hali
warm-phase events
ılık dönem vakaları
Passover
(isim) yahudilerin hamursuz bayramı
passover
Musevilerin Fısıh bayramı
passover
(Askeri) TERFİE EHİL DEĞİL: Bir terfi seçim kurulu tarafından terfie tam manasıyla ehil telakki edilmemesinin doğurduğu sonuç
passover
Fısıh bayram
passover
Fısıh bayramında kurban olarak kesilen kuzu
phasic
faz
phasic
(Tıp) Devre (faz) ile ilgili
phasic
(Tıp) Devre (faz) gösteren, fazlı
phasic
safha ile ilgili
phasing
(Askeri) SAFHALAMA: Kıta, teçhizat ve ikmal maddelerinin bir program dahilinde ihtiyaç hissedilecek ve faaliyette bulunabilecekleri zamanda ve yerde, safha safha bir harekat bölgesine getirilmesi. Safhalama; özellikle amfibi ve hava indirme harekatının planlanma ve idaresinde kullanılır
İngilizce - İngilizce
Passover
To determine haplotypes in (data) when genotypes are known
A haplotype
The period of play between consecutive breakdowns
That which is exhibited to the eye; the appearance which anything manifests, especially any one among different and varying appearances of the same object
Any appearance or aspect of an object of mental apprehension or view

The problem has many phases.

To become stunned or shocked
To stun or shock someone
To discontinue (doing) something over a period of time (i.e., in phases)
Any one point or portion in a recurring series of changes, as in the changes of motion of one of the particles constituting a wave or vibration; one portion of a series of such changes, in distinction from a contrasted portion, as the portion on one side of a position of equilibrium, in contrast with that on the opposite side
A particular appearance or state in a regularly recurring cycle of changes with respect to quantity of illumination or form, or the absence, of its enlightened disk; as, the phases of the moon or planets. Illustrated in Wikipedia's article Lunar phase
A distinguishable part of a sequence or cycle occurring over time
In any oscillatory motion, such as light, the position and character of a wave at any instant, often with respect to its zero or maximum position
One of the five contexts in which the narrative and meaning of a work of literature may be considered, classified as literal, descriptive, formal, archetypal, and anagogic One of six distinguishable stages of a mythos (sense 2)
A time based relationship between a periodic function and a reference In electricity, it is expressed in angular degrees to describe the voltage or current relationship of two alternating waveforms
a portion of a material system whose properties and composition are homogeneous and which is physically distinct from other parts of the system more
Refers to the timing relationship of two or more signals or soundwaves It's especially important to be sure that your stereo speakers are playing "in phase " This means that the drivers (cones and domes) of your right and left speakers are moving in and out at the same time If your speakers are "out of phase" you'll hear significantly less bass, and instead of producing a strong center image, the sound tends to stay localized at the speakers
An angular relationship between waves
The fractional part of the period of sine wave which has elapsed since the wave had the value of zero
One of the three normal states of matter, solid, liquid, or gas, depending on the level of organization between particles
A measure of a fraction of the period of a repetitive phenomenon, measured with respect to some distinguishable feature of the phenomenon itself In the standard frequency and time signal service, phase time differences such as time differences between two identified phases of the same phenomenon or of two different phenomena are mainly considered Phase jump: A sudden phase change in a signal Phase shift: An intentional change in phase from a reference Phase deviation: The difference of the phase from a reference Phase signature: A deliberate phase offset for the purpose of signal identification For example, NIST's radio station WWVB broadcast is deliberately phase shifted at 10 minutes after the hour, so a person knows that WWVB is being tracked and not some other signal
The onset of a displacement or oscillation on a seismogram indicating the arrival of a different type of seismic wave
The timing of AC current cycles in different wires 3-phase alternators produce current that is cyclically timed between 3 different wires and a common wire, while single phase produces it in only 1 wire and a common In a 3-phase alternator, wire #1 receives a voltage peak, then wire #2 receives a peak, then wire #3, and so on A diagram is an easier way to explain phase, check out Windstuffnow com's 3-Phase and 1-Phase Basics page for detailed diagrams
A relative quantity describing the time relationship between or among waves having identical frequency The complete wave cycle is divided into 360 equal parts, called degrees of phase
The apparent change in shape of the Moon and inferior planets as seen from Earth as they move in their orbits
A particular appearance or state in a regularly recurring cycle of changes with respect to quantity of illumination or form, or the absence, of its enlightened disk; as, the phases of the moon or planets
Color phases occur also in other animals, notably in butterflies
(physical chemistry) a distinct state of matter in a system; matter that is identical in chemical composition and physical state and separated from other material by the phase boundary; "the reaction occurs in the liquid phase of the system"
a particular point in the time of a cycle; measured from some arbitrary zero and expressed as an angle any distinct time period in a sequence of events; "we are in a transitional stage in which many former ideas must be revised or rejected"
(astronomy) the particular appearance of a body's state of illumination (especially one of the recurring shapes of the part of Earth's moon that is illuminated by the sun); "the full phase of the moon"
To disturb the composure of; to disconcert; to nonplus
Magnitudes which have the same phase are said to be in phase
arrange in phases or stages; "phase a withdrawal
adjust so as to be in a synchronized condition; "he phased the intake with the output of the machine"
The relation at any instant of a periodically varying electric magnitude, as electro-motive force, a current, etc
to its initial value as expressed in factorial parts of the complete cycle
It is usually expressed in angular measure, the cycle beb four right angles, or 360°
Such periodic variations are generally well represented by sine curves; and phase relations are shown by the relative positions of the crests and hollows of such curves
Some of the herons which appear in white and colored phases, and certain squirrels which are sometimes uniformly blackish instead of the usual coloration, furnish examples
(1) A condition of matter (2) In any periodic phenomenon, a number that describes a specific stage within each oscillation (3) The angular relationship between current and voltage in an a-c circuit (4) The number of separate voltage waves in a commercial a-c supply
A state of matter This can be solid, liquid or gaseous Photosynthesis The process of conversion of water and carbon dioxide to carbohydrates It takes place in the presence of chlorophyll and is activated by sunlight During the process oxygen is released Only plants and a limited number of microorganisms can perform photosynthesis
If an action or change is phased over a period of time, it is done in stages. The redundancies will be phased over two years. a phased withdrawal of American forces from the Philippines
A phase is a particular stage in a process or in the gradual development of something. This autumn, 6000 residents will participate in the first phase of the project The crisis is entering a crucial, critical phase Most kids will go through a phase of being faddy about what they eat
See Illust
A phase may be either a single chemical substance or a mixture, as of gases
A homogenous, physically distinct portion of matter in a system not homogeneous; as, the three phases, ice, water, and aqueous vapor
{i} stage; side, angle, aspect; period
{f} plan in stages, plan in gradual steps
A subdivision of a culture which can be defined as a reoccurring complex of archaeological traits that can be distinguished from any other similar complex A phase usually involved a more limited territory and a briefer time span than a culture Synonymous to a focus
A particular appearance or state in a regularly recurring cycle of changes with respect to quantity of illumination or form of enlightened disk; as, the phases of the moon or planets
Any appearance or aspect of an object of mental apprehension or view; as, the problem has many phases
under Moon
any distinct time period in a sequence of events; "we are in a transitional stage in which many former ideas must be revised or rejected"
If two things are out of phase with each other, they are not working or happening together as they should. If two things are in phase, they are working or occurring together as they should. The Skills Programme is out of phase with the rest of the curriculum. to make something happen gradually in a planned way. In thermodynamics, a chemically and physically uniform quantity of matter that can be separated mechanically from a nonhomogeneous mixture. It may consist of a single substance or of a mixture of substances. The three basic phases of matter are solid, liquid, and gas; other phases that are considered to exist include crystalline (see crystal), colloidal (see colloid), glass, amorphous, and plasma. The different phases of a pure substance are related to each other in terms of temperature and pressure. For example, if the temperature of a solid is raised enough, or the pressure is reduced enough, it will become a liquid. In wave motion, the fraction of the time required to complete a full cycle that a point completes after last passing through the reference position. Two periodic motions are said to be in phase when corresponding points of each reach maximum or minimum displacements at the same time. If the crests of two waves pass the same point at the same time, they are in phase for that position. If the crest of one and the trough of the other pass the same point at the same time, the phase angles differ by 180° and the waves are said to be of opposite phase. Phase differences are important in alternating electric current technology (see alternating current)
relative measurement describing the temporal relationship between two waves with the same frequency Phase is measured in degrees, and one full oscillation cycle has 360 degrees One way to think of phase: If two pendulums are swinging at the same frequency and are in the same position at the same instant, then they are in phase with each other
In certain birds and mammals, one of two or more color variations characteristic of the species, but independent of the ordinary seasonal and sexual differences, and often also of age
1 The periodically changing appearance of the moon, due to angular rotation 2 A fraction of a cycle of a waveform Typically phase is measured as an angle A sine wave makes a positive zero- crossing at 0º phase; hits 100% at 90º (or 1/4 cycle); makes a negative zero-crossing at 180º (1/2 cycle); hits -100% at 270º (3/4 cycle); and returns to zero at 360º See Initial Phase
An encounter, usually with a patient, that ends in a decision or disposition There may be one or more phases in a simulation For example, you examine a patient, prescribe medication and send him home To indicate that you have finished this encounter, you would click the Next phase button For your next encounter with the patient, additional information will appear in the Presenting Problem section of the Patient Chart
Phase is the frequency coherence of a signal If two signals are out of phase, the trough of the first waveform corresponds with the peak of the second, resulting in cancellation The 02R can invert the phase of the input signals, which allows you to compensate for incorrectly wired conductors and so forth
The time relationship between two AC (alternating current) signals (e g , In an AC circuit the current and voltage may experience a phase shift )
1) A conductor or conductors or piece of electrical equipment that is associated with one of three separate phases of an alternating-current power system, designated A-phase, B-phase, and C-phase 2) The stage or progress of a cyclic movement such as a current or voltage wave
Phase refers to a discrete uniform part of a material substance that can be separable from the rest For example, water can exist in three separate phases: solid (ice), liquid, and vapor
arrange in phases or stages; "phase a withdrawal"
("In-phase/Out-of-phase") Actually refers to the polarity of an electrical or acoustic signal If two or more signals or devices are "out-of-phase" with respect to each other, cancellation or other disturbance of the combined output can result Some examples of operating phase (polarity) definitions: "Positive sound pressure causes positive output" (microphones) or "positive input causes positive acoustic output" (speakers)
(Of a periodic quantity), the fractional part of a period between a reference time (such as when displacement = zero) and a particular time of interest; or between two motions or electrical signals having the same fundamental frequency
a particular point in the time of a cycle; measured from some arbitrary zero and expressed as an angle
phase contrast microscope
a microscope that uses the change of phase when light is transmitted or reflected from a transparent or reflective specimen to form an image; used especially to study living cells
phase contrast microscopy
A form of light microscopy in which small differences in refractive index of a transparent specimen are converted into amplitude (contrast) differences in the final image
phase diagram
a similar diagram for a binary mixture of substances, with axes representing composition and temperature
phase diagram
A graph, with axes representing temperature and pressure, showing the equilibrium conditions for a given substance to be a solid, liquid or gas
phase function
A function that describes the angular distribution of light reflected from a body when illuminated from a specific direction
phase inverter
an electronic circuit which changes the phase of a signal by 180°; used in the input stage of a push-pull amplifier
phase modulation
A method of sending information by modifying (modulating) the difference in phase (fraction of a wave length) between a signal and a reference
phase modulator
an electronic circuit that causes the phase angle of a modulated wave to vary in accordance with the modulating signal
phase modulators
plural form of phase modulator
phase out
To remove or relinquish the use of something little by little

Leaded petrol was phased out in the course of the 1990s.

phase rule
the rule which states that the number of degrees of freedom in a system at equilibrium equals the number of components minus the number of phases plus 2
phase separation
the conversion of a single-phase system into a multi-phase system; especially the separation of a solution into two immiscible liquids
phase shift keying
Alternative spelling of phase-shift keying
phase space
The topological space in which each point represents a possible state of a system
phase transfer catalysis
a process in which the rate of a reaction in a heterogeneous two-phase system is enhanced by the addition of a substance that transfers one of the reactants across the interface between the two phases
phase transition
The transition between thermodynamic phases of a physical system, especially one between the solid, liquid, and gaseous phases of a substance
phase velocity
the velocity of propagation of a pure sine wave of infinite extent and infinitesimal amplitude
phase-locked loop
an electronic circuit used to lock an oscillator in phase with an arbitrary input signal
phase-shift keying
A form of phase modulation in which digital information is transmitted through discrete changes of the phase of a carrier wave
Phase Modulation
(Elektrik, Elektronik) Phase modulation (PM) is a form of modulation that represents information as variations in the instantaneous phase of a carrier wave
phase angle
The angle expressing phase relation
phase change
a change from one state (solid or liquid or gas) to another without a change in chemical composition
phase contrast microscope
A microscope that uses the differences in the phase of light transmitted or reflected by a specimen to form distinct, contrasting images of different parts of the specimen
phase converter
A machine for converting an alternating current into an alternating current of a different number of phases and the same frequency
phase difference
time difference between different occurrences or events
phase displacement
An inductance would cause a lag, a capacity would cause an advance, in phase
phase displacement
A charge of phase whereby an alternating current attains its maximum later or earlier
phase i clinical trial
a clinical trial on a few persons to determine the safety of a new drug or invasive medical device; for drugs, dosage or toxicity limits should be obtained
phase ii clinical trial
a clinical trial on more persons than in phase I; intended to evaluate the efficacy of a treatment for the condition it is intended to treat; possible side effects are monitored
phase iii clinical trial
a large clinical trial of a treatment or drug that in phase I and phase II has been shown to be efficacious with tolerable side effects; after successful conclusion of phase III clinical trials it will receive formal approval from the FDA
phase in
If a new way of doing something is phased in, it is introduced gradually. The Health Secretary told Parliament that the reforms would be phased in over three years The change is part of the government's policy of phasing in Arabic as the official academic language
phase in
introduce gradually
phase iv clinical trials
sometimes the FDA approves a drug for general use but requires to manufacturer to continue to monitor its effects; during phase IV the drug may be tried on slightly different patient populations than those studied in earlier trials
phase meter
A device for measuring the difference in phase of two alternating currents of electromotive forces
phase microscope
A phase contrast microscope
phase modulation
A type of electronic modulation in which the phase of a carrier wave is varied in order to transmit the information contained in the signal
phase modulation
modulation of the phase of the carrier wave
phase of cell division
a stage in meiosis or mitosis
phase of the moon
a time when the moon presents a particular recurring appearance
phase out
If something is phased out, people gradually stop using it. They said the present system of military conscription should be phased out They phased out my job in favor of a computer
phase out
terminate gradually
phase out
gradually cancel, cancel in stages
phase rule
A generalization with regard to systems of chemical equilibrium, discovered by Prof
phase rule
If only three phases be considered, the system is univariant, that is, the fixing of one condition, as temperature, determines the others
phase rule
A rule stating that the number of degrees of freedom in a material system at equilibrium is equal to the number of components minus the number of phases plus the constant
phase rule
For example, the system of water vapor, liquid water, and solid ice has zero degrees of freedom because the three phases of vapor, liquid, and solid coexist in the one component, water
phase rule
Willard Gibbs
phase rule
Thus, if the components be salt and water, and the phases salt, ice, saturated solution, and vapor, the system is invariant, that is, there is only one set of conditions under which these four phases can exist in equilibrium
phase rule
It may be stated thus: The degree of variableness (number of degrees of freedom) of a system is equal to the number of components minus the number of phases, plus two
phase space
(physics) an ideal space in which the coordinate dimensions represent the variables that are required to describe a system or substance; "a multidimensional phase space
phase splitter
It is used in starting single-phase induction motors
phase splitter
A device by which a single-phase current is split into two or more currents differing in phase
phase splitting
The dephasing of the two parts of a single alternating current in two dissimilar branches of a given circuit
phase-contrast microscope
microscope that produces image of hight contrast using different phases of lights
Chevrel phase
A series of molybdenum chalcogenide compounds, of general formula MxMo6X8 (where M = a metal and X = a chalcogen), that have superconducting properties
aqueous phase
The homogeneous part of a heterogeneous system that consists of water or a solution in water of a substance
continuous phase
The fluid phase of a colloid within which solid or fluid particles are distributed
disperse phase
The particulate solid or liquid phase of a colloid distributed within a fluid
gaseous phase
One of the three fundamental structural phases of matter in which the thermal mobility of molecules or atoms is strong enough to permit their free motion, significantly exceeding the cohesive force
intermetallic phase
an intermetallic compound
liquid phase
One of the three fundamental structural phases of matter in which the thermal mobility of molecules or atoms is comparable with the cohesiveness, having them connected but fluid in a mass
lunar phase
Any one of the aspects or appearances presented by the moon as seen from Earth
luteal phase
The latter part of the menstrual cycle, that occurs after ovulation, in which the corpus luteum secretes progesterone to prepare the endometrium for the implantation of an embryo
mobile phase
The liquid or gas that flows through a chromatography system, moving the materials to be separated at different rates over the stationary phase
out of phase
not in phase
out of phase
out of synchronization
penalty phase
The portion of some criminal trials which occurs after a guilty verdict has been rendered, in which the punishment for the crime is decided
phasic
Describing the discontinuous activity of excitable cells or tissues
quarter-phase
Differing in phase by a quarter of a cycle; two-phase
solid phase
One of the three fundamental structural phases of matter in which the cohesive force of matter is strong enough to keep the molecules or atoms in the given positions, restraining the thermal mobility
stationary phase
The solid or liquid phase of a chromatography system on which the materials to be separated are selectively adsorbed
phases
{n} appearances or positions of the moon
dual-phase steel
Dual-phase steel (DPA) is a high-strength steel that has a ferrite and martensitic microstructure
two-phase flow
In fluid mechanics, two-phase flow occurs in a system containing gas and liquid with a meniscus separating the two phases
a phase
stage
phased
{s} occurring in stages, taking place gradually; having several points within a cycle, having many steps within a process
phases
A group of related tasks; a major step in the project
phases
The visible changes that the Moon goes through in every lunar month, caused by the changing angle of illumination from the Sun There are four specific phases - new moon, first quarter moon, full moon, and last quarter moon - and also non-specific phase names such as waxing moon, waning moon, gibbous moon, and crescent moon (Back To Top) Q
phases
Drugs pass through three phases of testing During Phase I, drugs are tested in healthy subjects to determine safety, and how the drug acts in the body During Phase II, several hundred people with the disease targeted by the drug are studied, to determine the drug's effectiveness in treating the disease In Phase III, testing is expanded to several thousand patients, to verify safety, effectiveness, and dosage
phases
The apparent changes in shape of the moon and some planets depending upon the amount of the sunlit hemisphere turned toward us
phases
levels of ROBOLAB programming The introductory phase is called Pilot and is based on a click and choose interface in an existing template The advanced phase is called Inventor and is undertaken by picking and placing picture icons into the desired sequence and "stringing" the icons together
phases
Drugs and medical devices undergo and must pass three stages of testing before they can be eligible for FDA approval
phases
A particular appearance or state in a regularly recurring cycle of changes The moon goes through a series of 8 phases of 29 53 days
phases
The lifecycle or workflow cycle of a transaction is divided into 3 distinct stages: PreClosing or Phase A, Closing or Phase B, and Post Closing or Phase C
phases
Parts of a job that are usually done sequentially, for example Demo & Site Preparation is done before Plumbing, which is done before Concrete, which is done before Framing, and so on There are a few standard ways to categorize phases, including the Construction Specifications Institute (CSI) method (with 16 standard phases), and HomeTech, with 28 remodeling phases
phases
plural of phase
phasic
of, or related to phase
phasic
{s} consisting of stages, consisting of phases
phasing
A technique in which a musical pattern is repeated and manipulated so that it separates and overlaps itself, and then rejoins the original pattern; getting "out of phase" and back "in sync "
phasing
  In facsimile transmission and reception, the process by which the start of the scanning line or lines is made to correspond to one edge of the object being scanned   Note:   If there is no correspondence between the object being scanned and the scanning line or lines, distortion, often in the form of a split image, will occur in the received image
phasing
Pertaining to phase or differences of phase
phasing
The practice of making IMF resources available to its members in installments over the period of an arrangement
phasing
When two separate short waves come together to form one wave Also, when upper and lower level features are positioned so that each provides energy to the other, it is said that the features are in phase with one another
phasing
(See flanging )
phasing
The condition of the relative polarity of the plus and minus electrical signals
phasing
The hollow sound that occurs when two identical tracks are run in near-perfect sync
phasing
Sound Shaping
phasing
Showing distinct parts to the move on Take-off, Flight and Landing
phasing
The process of segregating activities into a series of sequential phases
phasing
present participle of phase
phase