numbers

listen to the pronunciation of numbers
İngilizce - Türkçe

numbers teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

(Bilgisayar) sayı Bir dilin sahip olduğu kelimelerin sayısı sonludur, ama cümlelerin sayısı sonsuzdur, ki o oldukça ilginçtir. Sayısız cümle yapabilirsiniz. - The number of words that a language has is finite but the numbers of sentences is infinite, which is quite interesting. You can make countless numbers of sentences.
çokluk
numaralar Senin numaralarını biliyorum. - I know your numbers.
{i} eski ahitte dördüncü kitap (İncil)
{i} şiir
aritmetik/sayılar Harun sayılarla kesinlikle iyidir. - Harun certainly is good with numbers.
sayılar Harun sayılarla kesinlikle iyidir. - Harun certainly is good with numbers.
Eski ahitte dördüncü kitap
number
adet
number
miktar Japonya yabancı ülkelere büyük miktarda araba ihraç eder. - Japan exports a great number of cars to foreign countries.
number
{f} numaralamak Burroughs B5500 gibi bazı sistemler sanal bellek uygulamak için sayfa numaralama kullanmazlar.Onun yerine segmentasyon kullanırlar, bu sanal adres alanlarını değişik uzunluktaki segmentlere böler. Bir sanal adres bir segment numarası ve segment içinde bir ötelemeden oluşur. - Some systems, such as Burroughs B5500, do not use paging to implement virtual memory. Instead, they use segmentation, that divide virtual address spaces into variable-length segments. A virtual address consists of a segment number and an offset within the segment.
number
{f} saymak
number
{i} numara Telefon rehberinde numarayı ara. - Look up the number in the phone book.
number
{i} rakam Diğer insanlar tarafından nefret edilmekten korktuğunu söylüyorsun fakat bizzat senin de hoşlanmadığın bazı insanlar vardır, değil mi? Rakamsal olarak konuşursak, senin hoşlanmadığın ve senden hoşlanmayan eşit sayıda insan vardır. Birisiyle ilgili nefretinden vazgeçsen, başka biri de senden nefret etmekten vazgeçecektir demiyorum; bu sadece sen birinden nefret edersen, o zaman başka biri de senden nefret eder gerçeğini değiştiremezsin anlamına gelir. Sadece vazgeçip ve o gerçeği kabul edersen hayat çok daha kolay olacaktır. - You say that you're afraid of being disliked by other people, but you have some people that you dislike yourself, don't you? Arithmetically speaking, there are an equal number of people who you don't like that don't like you back. I'm not saying that if you end your dislike of someone, someone else will stop disliking you as well; it's just that you can't change the fact that if you dislike someone, then someone else dislikes you as well. Your life will go much smoother if you just give up and accept that truth.
number
{i} sayı Biz onu en yakın arkadaşlarımız arasında sayıyoruz. - We number him among our closest friends.
numbers of
çok
numbers of
çok sayıda
numbers of
çok, çok sayıda
numbers of
sayılar Harun sayılarla kesinlikle iyidir. - Harun certainly is good with numbers.
numbers and position
(Bilgisayar) sayılar ve konum
numbers of times
birçok kez
numbers of times
çok defa Onu daha önce birçok defa yaptık. - We've done it many times before.
numbers of times
defalarca Onu defalarca yaptım. - I did it many times.
even numbers
çift sayılar
number
{f} içermek Dünya Sağlık Örgütünün alkolün zararlı kullanımını azaltmak için bir planı var. Bu alkolle ilgili vergi yükseltme, alkol alacak yerlerin sayısını azaltma ve içme yaşını yükseltmeyi içermektedir. Yetkililer diğer önlemlerin etkili sarhoş sürücü yasalarını ve bazı alkol reklamlarını yasaklamayı içermektedir. - The WHO has a plan to reduce the harmful use of alcohol. It includes raising taxes on alcohol, reducing the number of places to buy alcohol and raising the drinking age. Officials say other measures include effective drunk driving laws and banning some alcohol advertising.
number
ihtiva etmek
assign numbers
(Bilgisayar) numaraları ata
cardinal numbers
(Matematik) asıl sayılar
cardinal numbers
(Matematik) esas sayılar
congruent numbers
(Bilgisayar) eşlenik sayılar
congruent numbers
(Bilgisayar,Matematik) eşleşik sayılar
number
sayı rakam
number
(Bilgisayar) numara sayı
number
(Bilgisayar) numara biçimi
number
hesapsız
odd numbers
tek sayılar Bir, üç, beş, yedi ve dokuz tek sayılardır. - One, three, five, seven and nine are odd numbers.
ordinal numbers
sıra sayıları
phone numbers
(Bilgisayar) telefon numaraları Birkaç giriş için, direk telefon numaraları vardır. - For several entries, there are direct phone numbers.
prime numbers
asal sayılar Asal sayılar kümesi sayılabilir. - The set of prime numbers is countable.
rational numbers
rasyonel sayılar İki tam sayının kesirleri olarak ifade edilebilen sayılar, rasyonel sayılar olarak adlandırılır. - Numbers that can be expressed as fractions of two whole numbers are called rational numbers.
real numbers
gerçek sayılar
relatively prime numbers
(Matematik) aralarında asal sayılar
relatively prime numbers
(Matematik) göreli asal sayılar
set of numbers
(Matematik) sayılar kümesi Asal sayılar kümesi sayılabilir. - The set of prime numbers is countable.
Arabic numbers
Arap rakamları
by the numbers
kitabına göre
by the numbers
kitabına uydurarak
law of large numbers
büyük sayılar kuralı
number
dahil olmak
number
-e varmak
number
(toplamı) -e ulaşmak
number
{i} hoş şey
number
nüsha
rational numbers
oranlı sayılar
talk in telephone numbers
bire bin katmak
Fibonacci numbers
Fibonacci dizisi Fibonacci dizisinin doğada çok örneği vardır. - There are many examples of the Fibonacci sequence in nature.
He numbers eighty years
Seksen yaşında Bu kadın seksen yaşından daha büyük. - This woman is more than eighty years old.
Safety in numbers
birlikten kuvvet doğar
Strength in numbers
birlikten kuvvet doğar
amicable numbers
bağdaşık sayılar; her biri ötekinin çarpanları toplamına eşit olan iki sayı
amicable numbers
bağdaşık sayılar
complex numbers
Karmaşık sayılar
counting numbers
sayma sayıları
decimal numbers
ondalık sayılar
exponential numbers
uslu sayılar
in great numbers
sayılar büyük bir
in round numbers
Yuvarlak hesapla
integral numbers
integral numaralar
large numbers
büyük sayılar
number
say(mak)
numbers of
rakamlama
pythagorean numbers
pisagor sayıları
rational numbers
rasyonel sayılar, oranlı sayılar
real numbers
Gerçel (reel) sayılar: Rasyonel ve irrasyonel sayılar kümelerinin birleşimi
symmetry numbers
simetri sayıları, bakışım sayıları
triangular numbers
üçgen sayılar
whole numbers
tam sayılar
He numbers eighty
Seksen yaşında Bu kadın seksen yaşından daha büyük. - This woman is more than eighty years old.
alphabetic numbers
Alfabetik rakamlar
appear in numbers
dizi halinde çıkmak
appear in numbers
nüsha olarak çıkmak
appear in numbers
(isim)sha olarak çıkmak, dizi halinde çıkmak
arabic figures/numbers
arap rakamları
arabic page numbers
Normal rakamla sayfa numaraları
by numbers
numaralarıyla
by numbers
rakam rakam
by the numbers
(Askeri) SAYIYLA: Yanaşık düzen eğitiminde verilen ve eğitimi yaptıran öğretmenin komutu üzerine, emredilen hareketin sayı ile yapılacağını bildiren bildirim komutu
cardinal numbers
asal sayılar Asal sayılar kümesi sayılabilir. - The set of prime numbers is countable.
cardinal numbers
Sayma Sayıları
congruent numbers
eslesik sayilar
conjugate algebraic numbers
(Matematik) eşlenik cebirsel sayılar
consecutive numbers
ardışık sayılar
consecutive numbers
(Matematik) sıralı sayılar
consecutive numbers
(Matematik) art arda sayılar
equal opportunity numbers
(Telekom) eşit fırsat numaraları
equal quality numbers
(Telekom) eşit kalite numaraları
field of complex numbers
(Matematik) karmaşık sayılar cismi
field of real numbers
(Matematik) gerçek sayılar cismi
heading numbers
(Bilgisayar) başlık numaraları
his numbers is up
günleri sayılı
his numbers is up
işi bitik
in large numbers
büyük miktarlarda Şehirde her gün büyük miktarlarda çöp üretiliyor. - In the city, large quantities of garbage are being produced every day.
in point of numbers
sayıca
increase in numbers
üremek
infinite numbers
(Matematik) sonsuz sayılar
law of small numbers
kucuk sayilar yasasi
magic numbers
(Nükleer Bilimler) sihirli sayılar
number
{i} tip
number
toplam Her çift sayı iki asal sayının toplamıdır. - Every even number is the sum of two primes.
number
nicelik
number
{f} sayısını sınırlandırmak
number
{f} (belirli bir sayıda) olmak: They numbered some twenty men. Onlar yirmi kadar
number
{i} sayı, rakam: fractional number kesirli sayı. Add up these numbers. Bu sayıları topla
number
numarala/sayıl/say Onun çok sayıda kitabı vardır. - He has any number of books.
number
sayı,v.say: n.sayı
number
müzik parçası
number
katmak
number
{i} numara: room number oda numarası. telephone
number
He numbers eighty years
number
hesaplamak
number
{f} yaşında olmak
number
numara/sayı Biz onu en yakın arkadaşlarımız arasında sayıyoruz. - We number him among our closest friends.
number
{f} katılmak
number
{f} sayı saymak
number
Seksen yaşındadır
number
{f} numaralamak, numara koymak
number
We number fifty Elli kişiyiz
opposite numbers
(Askeri) MUADİL GÖREVLİLER: Mensup oldukları askeri sınıf ve kuruluşlar içinde birbirlerinin karşılığı görevleri yapan (yabancı dahil) subaylar
ordinal numbers
mat. sıra sayıları
overall numbers
(Askeri) toplam mevcutlar
page numbers
sayfa numaraları
please give me some numbers to call in case of trouble
herhangi bir sorun olduğu takdirde arayabileceğim birkaç numara verin lütfen
random numbers
(Matematik) seçkisiz sayılar
random numbers
(Ticaret) tesadüfi sayılar
random numbers
(Nükleer Bilimler) rastgele sayılar
remove bullets/numbers
(Bilgisayar) madde imi/numara sil
revision numbers
Düzeltme numarası
roman numbers
romen sayıları
set of rational numbers
(Matematik) rasyonel sayılar kümesi
successive numbers
ardışık sayılar
symbolism of numbers
sayı sembolizmi
symmetry numbers
(Fizik) simetri sayıları
symmetry numbers
(Fizik) bakışım sayıları
times without numbers
defalarca Onu defalarca yaptım. - I did it many times.
times without numbers
devamlı olarak
times without numbers
sayısız kereler
İngilizce - İngilizce

numbers teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

The Book of Numbers, the fourth of the Books of Moses in the Old Testament of the Bible, the fourth book in the Torah For in the book of Numbers is it writ, when the man dies, let the inheritance descend unto the daughter.
Many individuals as a group
plural form of number
Third-person singular simple present indicative form of number
{n} the fourth book of the Old Testament
{i} fourth book of the Old Testament (Biblical)
O T
the fourth book of the Old Testament; contains a record of the number of Israelites who followed Moses out of Egypt
third-person singular of number
1, 2, 3, etc
00-11-01 Diseases/Causes of Death00-11-01 Military Terminology00-11-01 Titles/Occupations00-11-01
pl
A player's score after the subtraction of his or her handicap from the Gross Score is the Net Score Adding strokes for each Mulligan yields the True Score If whiffs and fluffs are also counted, the resulting tabulation is the Real Score If strokes for lost balls, improved lies, and shots hit out of bounds are included as well, the grand total is the Actual Score This number, when adjusted upward to reflect all gimme putts, becomes the Correct Score When all the strokes made in sand traps and around obstructions are tacked on, this larger sum is the Absolute, Final, Honest-to-Goodness Score, which is usually only a halfdozen or so strokes lower than the total number of shots the player in fact made
make qualitative statements and are therefore between myth and reality, partly discovered and partly invented 1-10 are archetypes Mediators of human and higher world
plural of number
Bemidbar In the Desert
representations of integers, rationals, approximation to the reals by floating point
The fourth book of the Pentateuch, containing the census of the Hebrews
an illegal daily lottery
Spell out numbers from one to ten except for these situations: When a sentence begins with a number When the numbers have technical significance or need to stand out for quick comprehension (such as tables, statistical material, money amounts, clock time, proportions and ratios, percentages, sports scores, academic grades, highway designations, abbreviations and symbols, technical reference to age, periods of time, page numbers, lists of recipe ingredients, and numbers referred to as numbers) When a range of two or more related numbers are used, at least one of which is higher than ten (example: from 6 to 15 people attended)
7 n in math, an indefinite whole number 8 n the fourteenth in a series 9 n a Roman numeral for 90
October Listopad
of Number
Num
numbers game
An illegal lottery in which the bettor attempts to pick a number of digits that will match those randomly drawn the following day
numbers games
plural form of numbers game
numbers juggling
The act of juggling large numbers of props as oppose to a smaller number of props with longer and/or more varied patterns
numbers needed to harm
plural form of number needed to harm
numbers racket
Alternative form of numbers game
numbers game
1. disapproval If you say that someone is playing the numbers game, you think that they are concentrating on the aspects of something which can be expressed in statistics, usually in order to mislead people. Regrettably, he resorts to the familiar numbers game when he boasts that fewer than 300 state enterprises currently remain in the public sector. see also number. A lottery in which bets are made on an unpredictable number, such as a daily stock quotation
numbers pool
an illegal daily lottery
0800 numbers
plural form of 0800 number
800 numbers
plural form of 800 number
900 numbers
plural form of 900 number
Betti numbers
plural form of Betti number
E numbers
plural form of E number
Fibonacci numbers
plural form of Fibonacci number
Frobenius numbers
plural form of Frobenius number
Froude numbers
plural form of Froude number
Greek numbers
plural form of Greek number
Keith numbers
plural form of Keith number
PIN numbers
plural form of PIN number
RSA numbers
plural form of RSA number
abstract numbers
plural form of abstract number
abundant numbers
plural form of abundant number
algebraic numbers
plural form of algebraic number
amicable numbers
A pair of numbers having the property that the sum of the divisors of each, excluding itself, is equal to the other number The factors of 220, excluding 220 itself, are 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 and 110 and sum to 284; the factors of 284, excluding 284 itself, are 1, 2, 4, 71, and 142, and sum to 220; hence 220 and 284 are amicable numbers.
atomic numbers
plural form of atomic number
back numbers
plural form of back number
binary numbers
plural form of binary number
by the numbers
to do something exactly, precisely, or in a formulaic way
by-the-numbers
Done in a predictable manner; formulaic
cardinal numbers
plural form of cardinal number
chromatic numbers
plural form of chromatic number
collective numbers
plural form of collective number
color by numbers
Alternative form of color by number
color by numbers
plural form of color by number
complex numbers
plural form of complex number
composite numbers
plural form of composite number
coordination numbers
plural form of coordination number
crunch numbers
To figure; to do the math Before you buy a car, spend some time crunching numbers and make sure you can afford it.
decimal numbers
plural form of decimal number
defective numbers
plural form of defective number
deficient numbers
plural form of deficient number
excessive numbers
plural form of excessive number
figurate numbers
plural form of figurate number
harmonic numbers
plural form of harmonic number
hexadecimal numbers
plural form of hexadecimal number
house numbers
plural form of house number
hypercomplex numbers
plural form of hypercomplex number
imaginary numbers
plural form of imaginary number
irrational numbers
plural form of irrational number
law of large numbers
The statistical tendency toward a fixed ratio in the results when an experiment is repeated a large number of times; law of averages
magic numbers
plural form of magic number
matching numbers
corresponding serial numbers on both the removable bolt and the frame of the rifle
mesh numbers
plural form of mesh number
natural numbers
The set of positive integers, {1, 2, 3, ...}
natural numbers
The set of non-negative integers, ℕ = {0, 1, 2, 3, ...}, being the smallest such that: n∈ℕ⇒ succ(n)∈ℕ.
neutron numbers
plural form of neutron number
number
A marijuana cigarette, or joint; also, a quantity of marijuana bought form a dealer Back at his place again, Doc rolled a number, put on a late movie, found an old T-shirt, and sat tearing it up into short strips .
number
A telephone number When I agreed to go surfing with him he said, “Great, can I have your number?” Well, I don’t give my number to guys I don’t know.
number
To label (items) with numbers; to assign numbers to (items) Number the baskets so that we can find them easily.
number
To total or count; to amount to I don’t know how many books are in the library, but they must number in the thousands.
number
Comparative form of numb: more numb
number
An item of clothing, particularly a stylish one "I doubt the sexy number you wore earlier tonight fell from the sky.".
number
A sequence of digits and letters used to register people, auotmobiles, and various other items
number
Indicating the position of something in a list or sequence. Abbreviations: No or No., no or no. (in each case, sometimes written with a superscript "o", like Nº or №). The symbol "#" is also used in this manner Horse number 5 won the race.
number
A person He had to focus on the mission, staying alive and getting out, not on the sexy number rubbing up against him.
number
Poetic metres; verses, rhymes Griefe brought to numbers cannot be so fierce, / For, he tames it, that fetters it in verse.
number
A numeral: a symbol for a non-negative integer The number 8 is usually made with a single stroke.
octane numbers
plural form of octane number
opposite numbers
plural form of opposite number
ordinal numbers
plural form of ordinal number
paint by numbers
To complete a painting by numbers kit
paint-by-numbers
Made from a painting by numbers kit
paint-by-numbers
By rote, without thought or creativity This is not a cookbook full of passive recipes, nor is it a paint-by-numbers approach to teaching. Instead, it provides the fresh clay, the carving tools, and the spirited inspiration to form the clay to match our intent.
painting by numbers
A recreation in which a board containing a picture to be painted is made up of numbered areas, each number corresponding to a colour of paint to be applied
perfect numbers
plural form of perfect number
phone numbers
plural form of phone number
practical numbers
plural form of practical number
premium-rate telephone numbers
plural form of premium-rate telephone number
prime numbers
plural form of prime number
prime numbers
the set of numbers which are prime
proton numbers
plural form of proton number
purely imaginary numbers
plural form of purely imaginary number
pyramidal numbers
plural form of pyramidal number
random numbers
plural form of random number
rational numbers
The set of numbers that can be expressed as a ratio of integers (fraction) m/n, where n is not zero. In set-builder notation, it is defined as {m/n|m∈ℤ,n∈ℕ}
rational numbers
plural form of rational number
real numbers
The smallest set containing all limits of convergent sequences of rational numbers
regnal numbers
plural form of regnal number
repfigit numbers
plural form of repfigit number
round numbers
plural form of round number
safety in numbers
The purported decrease in likelihood that one is to be the victim of an attack, accident, or some other bad event due to being surrounded by people
serial numbers
plural form of serial number
sociable numbers
A sequence of numbers having the property that the sum of the divisors of each, excluding itself, is equal to the next number in the sequence; in the case of the last number of the sequence, the sum of the divisors, excluding that number, is equal to the first number of the sequence The numbers in the sequence are sociable numbers.
social security numbers
plural form of social security number
sphenic numbers
plural form of sphenic number
superparticular numbers
plural form of superparticular number
telephone numbers
plural form of telephone number
tone numbers
plural form of tone number
transcendental numbers
plural form of transcendental number
transfinite numbers
plural form of transfinite number
triangular numbers
plural form of triangular number
vanity numbers
plural form of vanity number
whole numbers
plural form of whole number
wrong numbers
plural form of wrong number
number
{v} to count, tell over, reckon, add
number
{n} many units added, poetry, harmony
painting by numbers
(Oyunlar) Paint by number (or painting by numbers) are kits, popularized in the 1950s, by Max Klein and the Palmer Paint Company, among others. Included in the kits is a number board or canvas with corresponding paints to be filled in. Dan Robbins who worked for Klein as an artist is often incorrectly credited with inventing the genre, which predates his 1951 involvement. Michelangelo has been credited by some with the original idea by assigning colors to various areas of the Sistine Chapel for assistants to fill in over some 500 years ago
Book of Numbers
fourth book of the Bible
Fibonacci numbers
infinite series of numbers in which every member is the sum of the two preceding numbers when the first two numbers are 0 and 1 (named after an Italian mathematician)
Internet Corporation for Assigned Names Numbers
company that regulates Internet domain name and address registration (formed in 1998 in an effort decentralize and privatize these services)
Law of Large Numbers
principle which determines that as the trial group grows larger the results will get more statistically reliable (in Probability)
NUMBER
beaufort
Number
dai
algebraic numbers
numbers used in algebraic equations (Mathematics)
binary numbers
representation of symbols based on the number 2 using the digits 0 and 1
broken numbers
fractions (Mathematics)
complex numbers
number which is a combination of real and imaginary numbers, non-concrete numbers (Mathematics)
consecutive numbers
successive numbers
force of numbers
by means of greater numbers
irrational numbers
numbers that cannot be represented as a ratio of two integers (Mathematics)
law of large numbers
The rule or theorem that the average of a large number of independent measurements of a random quantity tends toward the theoretical average of that quantity. Also called Bernoulli's law
natural numbers
whole numbers from 1 and up
number
determine the number or amount of; "Can you count the books on your shelf?"; "Count your change"
Türkçe - İngilizce

numbers teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

nos
number
no
number
num
numbers

  Heceleme

  Num·bers

  Türkçe nasıl söylenir

  nʌmbırz

  Telaffuz

  /ˈnəmbərz/ /ˈnʌmbɜrz/

  Etimoloji

  [ 'n&m-b&r ] (noun.) 14th century. Middle English nombre, from Old French, from Latin numerus.

  Videolar

  taking extraordinary numbers of construction workers who have
  large numbers of horses escaped back across the Bering Strait land bridge

  Günün kelimesi

  ambit